Oproep tot kandidaatstelling: Jong Talenten 2020 "Duurzame mode, duurzame materialen" [fr]

Ben je een Bachelor/Master/PhD-student of een young professional met innovatieve ideeën over de mode-industrie? Heb je ideeën over duurzame mode die tot verandering kunnen leiden binnen een context van Frans-Nederlandse en Europese samenwerking?

Nederlandse versie

PNG
Als het antwoord op bovenstaande vraag ja is, meld je dan voor 5 oktober aan voor de Jong Talent bijeenkomst "Duurzame mode, duurzame materialen".

Wat is de Jong Talent bijeenkomst?

De Jong Talenten maken deel uit van de Erasmus-Descartes Conferentie, die wordt georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Frankrijk en de Franse Ambassade in Nederland. Elk jaar is het onderwerp van deze bilaterale conferentie met meer dan 100 senior experts verschillend, omdat het gebaseerd is op de huidige ontwikkelingen en prioriteiten in beide landen. De Jong Talent bijeenkomsten bieden volop netwerkmogelijkheden. Klik hier voor een overzicht van de vorige edities.

Wat houdt het in?

De Jong Talenten spelen een belangrijke rol bij het aanwakkeren en animeren van de rondetafelgesprekken tijdens de conferentie. Het evenement is opgedeeld in twee etappes te beginnen met de voorbereidende fase op 22 en 23 oktober waarbij de Dutch Design Week in Eindhoven virtuelerwijs wordt uitgelicht.

De tweede fase start online vanuit Lille/Roubaix op 19 november en wordt afgesloten met de Erasmus-Descartes conferentie, opgesplitst in een cyclus van vier virtuele ochtendsessies op 20 november, 27 november, 4 december en 11 december. De openingsconferentie op 20 november zal online plaatsvinden vanuit de École nationale supérieure des arts et industries (ENSAIT). ENSAIT is een toonaangevend onderzoeksinstituut dat deel uitmaakt van het rijke textielecosysteem van de regio Hauts-de-France en bijdraagt aan het herstel van de industrie in de regio.

In het licht van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) zetten Frankrijk en Nederland zich in om de duurzame ontwikkeling van de mode-industrie te ondersteunen.

Wat ons verbindt zijn de gezamenlijke uitdagingen om de mode-industrie duurzamer te maken. We beschikken over complementaire expertise over manieren om te innoveren, te produceren en nieuwe materialen te gebruiken. Samen zijn we natuurlijke partners om de overgang naar een duurzame modebranche te bespoedigen:

- Frankrijk is het grootste modeland van Europa en blinkt uit in fundamenteel onderzoek op het gebied van textiel- en materiaalontwikkeling en mechanische recycling.
- Nederland kent een sterke gezamenlijke aanpak en is gespecialiseerd in toegepast onderzoek, chemische recycling, biobased materialen en design denken.

De Erasmus-Descartes Conferentie heeft als doel de uitwisseling van expertise en samenwerking te stimuleren door Nederlandse en Franse stakeholders op verschillende niveaus en uit verschillende sectoren samen te brengen.

De conferentie zal bestaan uit vier rondetafelgesprekken en verschillende keynote-sprekers, en wordt gestructureerd door het gebruik van de R-ladder van de circulaire economie. De volgende 4 ronde tafels zullen ondernemers, ontwerpers, beleidsmakers en andere stakeholders samenbrengen om uitdagingen, oplossingen en best practices te bespreken:

- Refuse & Rethink (20 november)
- Rethink & Reduce (27 november)
- Reduce & Reuse (4 december)
- Reuse & Recycle (11 december)

PNG

De Erasmus Descartes-Conferentie zal tot een manifest leiden om een gemeenschappelijke verklaring voor verdere Frans-Nederlandse samenwerking in de duurzame mode-industrie tot uitdrukking te brengen.

Naast de senior experts (de namen volgen later) geeft de Erasmus-Descartes Conferentie het woord aan de Jong Talenten. De volgende rollen zijn voorzien voor de 12 deelnemers:

- Aan 4 deelnemers wordt gevraagd om de rondetafeldiscussies af te trappen met een pitch die wordt ingeleid door een korte door de organisatie aangeleverde video.
- 4 deelnemers leveren een directe bijdrage aan de discussies door de rondetafelgesprekken te co-modereren.
- 4 deelnemers verzamelen feedback van het publiek en presenteren dit aan het einde van de conferentie.

Aangezien de onderdelen en rolverdelingen niet los van elkaar staan en het potentieel hebben om elkaar te kruisen, kan van de deelnemers worden verlangd dat ze in onderdelen samenwerken.

Tijdens de online voorbereidingsfase vanuit Eindhoven wordt je gevraagd om het onderwerp vanuit verschillende perspectieven te verkennen. Twee experts (Ingrid van der Wacht and Laetitia Forst) zullen je tijdens de workshops coachen om je te helpen inspiratie op te doen in het kader van de Dutch Design Week, je de nodige kennis toe te eigenen en vertrouwd te raken met het concept van de conferentie.

Tussen beide etappes en in het bijzonder voorafgaand aan de ochtendsessie van de conferentie waarin je een actieve rol vervult, wordt een zoommeeting met de coaches ingepland om je bijdrage voor te bereiden.

We richten ons specifiek op de volgende profielen:

- Mode / design
- Gedragswetenschappen / filosofie / psychologie
- Green/circular economy, nieuwe bedrijfsmodellen, waaronder ICT en logistiek
- Politiek / journalistiek / media (niet alleen de modepers)

Praktische informatie:

Organisatoren: De Jong Talent bijeenkomst wordt georganiseerd door het Frans-Nederlands Netwerk voor Onderzoek en Hoger Onderwijs en het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs.

Wanneer: 22 en 23 oktober virtueel vanuit Eindhoven (NL), en 19, 20 en 27 november en 4 en 11 december online vanuit Lille/Roubaix (FR).

Voor wie: BA/MA/PhD-studenten uit de eerder genoemde studierichtingen en young professionals tot 30 jaar oud kunnen zich aanmelden voor dit evenement. Internationale studenten zijn van harte welkom mits ze goed Nederlands of Frans spreken.

Taal: De werktaal tussen de Jong Talenten is Engels, maar de Erasmus-Descartes Conference is tweetalig Nederlands/Frans met simultaanvertaling.

Kosten: De online deelname aan dit evenement brengen geen kosten met zich mee voor de deelnemers.

Deelname: Volledige deelname aan beide fasen door alle deelnemers is verplicht. Elke ongerechtvaardigde nalatigheid (verzuim, ongepast gedrag) zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de Jong Talent bijeenkomst.

Alle jong talenten 2020 zijn uitgenodigd voor een fysieke ontmoeting in mei/juni op de Residentie van de Nederlandse ambassadeur in Parijs.

*Onder de huidige gezondheidsrichtlijnen is het onmogelijk om een fysiek evenement te organiseren met zowel Franse als Nederlandse deelnemers. In overeenstemming met de nationale en universitaire richtlijnen blijft de vorm van de bijeenkomsten onderhevig aan veranderingen als gevolg van de ontwikkeling van de pandemie.

Heb je interesse? Stuur het aanmeldformulier voor 5 oktober lex.kuil@univ-lille.fr en alawniczak@nuffic.nl

PNG

English version

PNG
Call for applications Young Talents 2020 « Sustainable fashion, sustainable materials »

Are you a Bachelor/Master/PhD student or a young professional with innovative ideas about the fashion industry? Do you have change-making ideas about sustainable fashion within a context of Franco-Dutch and European cooperation?

If the answer to the above is yes, then apply for our Young Talent event « Sustainable fashion, sustainable materials » before October 5.

What is the Young Talent event?

The Young Talent event is part of the Erasmus Descartes Conference, which is organised by the Embassy of the Netherlands in France and the French Embassy in the Netherlands. Every year the topic of this bilateral conference hosting over 100 senior experts differs, since it is based on current developments and priorities in both countries. The Young Talent event offers ample networking opportunities. Click here FR / NL for an overview of the previous editions.

What does it involve?

The Young Talents play a vital role in animating and fuelling up the round table discussions during the conference. The event is divided into two stages, the first being the preparation stage, on October 22 and 23, takes place virtually with section remotely showcasing the Dutch Design Week in Eindhoven. The second stage will be held virtually from Lille/Roubaix on November 19 and will round off with the Erasmus-Descartes Conference, split up in a cycle of four virtual morning sessions on November 20, November 27, December 4 and December 11. The opening conference on November 20 will take place at the École nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT). ENSAIT is a leading research institute that is part of the rich textile ecosystem of the region Hauts-de-France and contributes to the re-establishment of the industry in the region.

Adhering to the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations, France and the Netherlands are committed to support the sustainable development of the fashion industry.

What connects us are the shared challenges to make the fashion industry more sustainable. We also have complementary expertise on ways to innovate, produce and use new materials. Together, we are natural partners to accelerate the transition to a sustainable fashion sector because:

- France excels in fundamental research in textile and material development, mechanical recycling and is the largest fashion country in Europe.
- The Netherlands is specialised in applied research, chemical recycling, bio-based materials, design thinking and has a strong collaborative approach.

The Erasmus Descartes Conference aims to stimulate the exchange of expertise and collaboration by bringing together Dutch and French stakeholders at different levels and from various sectors of experience.

The conference cycles will consist of four round tables as well as several keynote speakers and will be structured using the R-ladder of the circular economy. The following 4 round tables will bring together entrepreneurs, designers, officials and other stakeholders to discuss challenges, solutions and best practices:

- Refuse & Rethink (November 20)
- Rethink & Reduce (November 27)
- Reduce & Reuse (December 3)
- Reuse & Recycle (December 11)
PNG

The Erasmus Descartes Conference will deliver a manifesto to express a common declaration for further cooperation in the sustainable fashion industry.

Alongside the senior experts (names will follow later), the Erasmus Descartes Conference gives the floor to the Young Talents. The following roles are envisioned for the 12 participants:

- 4 participants will be asked to kick off each round table discussion with a short pitch introduced by a short video, provided by the organisation.
- 4 participants will directly contribute to the discussions by co-hosting the round tables.
- 4 participants will collect feedback from the audience and shortly present it alongside their own insights from the session at the end of each stage of the conference.

As the parts and roles are not isolated, and have the potential to intersect, participants could be required to work together in parts.

During the preparation stage from Eindhoven you are tasked with exploring the topic from various perspectives. Two experts (Ingrid van der Wacht and Laetitia Forst), will coach you during the working sessions to help you get inspired within the context of the Dutch Design Week, acquire the indispensable knowledge and become familiar with the concept of the conference. In between both stages and specifically prior to one of the four chunks of the conference you will be participating in, a zoom meeting with the coaches will be scheduled to prepare your contribution.

We specifically target the following profiles:

- Fashion / design
- Behavioural sciences / philosophy / psychology
- Green/circular economy, new business models, including ICT and logistics
- Politics / journalism / media (not only fashion press)

Practical information:

Organisers: The Young Talent event is organised by the French-Dutch Network for research and higher education and Nuffic, which is the Dutch organisation for internationalization of education.

When: October 22, 23 virtually in Eindhoven (NL) and November 19, 20, 27 and December 3 and 11 virtually from Lille/Roubaix (F)

For whom: BA/MA/PhD students from the aforementioned domains of study, and young professionals aged between 18 and 30 years old are eligible to apply for this event. International students are invited to apply as long as they speak or have at least a good conversational understanding of either Dutch or French, including speaking, listening and reading.

Language: The working sessions between Young Talents will be in English, but the Erasmus

Descartes Conference will be in Dutch/French with simultaneous translations.

Costs: The online participation in the Young Talent event does not involve any initial expenses for the participants.

Participation: All 12 selected participants will attend both stages. Participation in the full programme is mandatory. Any unjustified failure (absenteeism, inappropriate behaviour) will lead to exclusion from further participation in the Young Talent event.

All Young Talents 2020 will be invited to an in-person meeting at the Residence of the Dutch Ambassador in Paris in May/June. More details to follow.

*Under the current health guidelines, it is impossible to organise any physical event uniting both French and Dutch participants. In line with national and university guidelines, the nature of both stages remains subject to modification due to the ongoing evolution of the pandemic.

APPLICATIONS ARE DUE BY OCTOBER 4 to lex.kuil@univ-lille.fr and alawniczak@nuffic.nl.

PNG

gepubliceerd op 29/09/2020

naar boven