De taken van het Consulaat-General [fr]

De taken van de Consul-Generaal

De Consul is verantwoordelijk voor de Franse gemeenschap, die hij beschermt in haar relatie met de autoriteiten van het buitenland, voor zover de plaatselijke wetgeving hem die ruimte biedt, en die hij beheert volgens de Franse wet- en regelgeving. Hij kan bij zijn werkzaamheden worden bijgestaan door honorair consuls en consulaire functionarissen.

De Consul is verantwoordelijk voor de afgifte van inreisvisa voor Frankrijk, in samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verder vervult hij nog verschillende taken ten behoeve van de Franse gemeenschap :

- Hij schrijft de Fransen in, die in zijn district woonachtig zijn ;

- Hij is Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ;

- Hij gaat over militaire zaken (op touw zetten van de Informatiedag inzake Nationale Veiligheid) , over de afgifte van reispapieren en van Franse nationale identiteitskaarten (alleen aan aanvragers die ingeschreven staan) ;

- Hij biedt consulaire bescherming aan Fransen die worden aangehouden, in hechtenis worden genomen, een ernstig ongeluk hebben gehad of zoek zijn; hij kan een rol spelen bij repatriëring.

- Hij heeft tot taak uit te leggen onder welke voorwaarden het stemrecht in het buitenland kan worden uitgeoefend;

- Hij is voorzitter van de plaatselijke commissie voor verstrekking van studiebeurzen, van de consulaire commissie voor maatschappelijk werk en van de consulaire commissie voor werkgelegenheid en beroepsopleidingen.

Wat kan het Consulaat voor U betekenen ?

- Bij verlies of diefstal van papieren

Als U papieren, een paspoort, een nationale identiteitskaart of een rijbewijs bent kwijtgeraakt door verlies of diefstal en aan kunt tonen dat U al aangifte heeft gedaan bij de plaatselijke politie, kan het Consulaat U een verklaring ter zake verstrekken.

Ook kan het Consulaat U, na de benodigde verificatie, een laissez-passer verstrekken voor een enkele reis terug naar Frankrijk of U, na raadpleging van de uitgevende instantie (de Prefectuur die of het Consulaat dat U dat paspoort verstrekt had), een nieuw paspoort verstrekken.

- Bij financiële problemen

Het Consulaat kan U vertellen hoe U het snelst, middels een beroep op familie of vrienden, aan geld kunt komen. Wij raden daarbij aan Western Union in te schakelen, dat het internationaal zenden van geld tussen banken verzorgt.

- Bij aanhouding of gevangenneming

U kunt verlangen dat het Consulaat op de hoogte wordt gesteld, zodat de Consul aan de plaatselijke autoriteiten kan laten weten dat U onder consulaire bescherming van Frankrijk staat en kan nagaan om welke reden U bent aangehouden.

Als U daarmee instemt, stelt hij Uw familie op de hoogte en regelt hij de toestemming om U te bezoeken, zodat hij kan bekijken onder welke omstandigheden U gevangen zit en of de wetgeving ter plaatse wordt nageleefd.

Als U juridische bijstand nodig heeft, kan de Consul U een advocaat voorstellen voor de behartiging van Uw belangen (deze dient U zelf te betalen).

- Bij ziekte

Het Consulaat kan U in contact brengen met een door het Consulaat erkende arts.

Deze dient in ieder geval door Uzelf betaald te worden.

- Bij ernstige ongelukken

Het Consulaat kan Uw familie waarschuwen en samen met Uw familie bekijken wat de beste maatregel is : ziekenhuisopname of terugkeer naar Frankrijk.

De daarmee verbonden kosten zijn voor Uw rekening. U wordt dus dringend geadviseerd een repatriëringsverzekering af te sluiten.

- Bij overlijden

Het Consulaat neemt contact op met de familieleden om die op de hoogte te stellen en om hen advies te verlenen voor wat betreft de wettelijke formaliteiten inzake de repatriëring en de begrafenis van de stoffelijke resten.

Een en ander gebeurt op kosten van de nabestaanden of wordt gedekt door de overlijdensverzekering, als de overledene die had afgesloten.

- Bij moeilijkheden met plaatselijke autoriteiten of met personen

Het Consulaat kan U advies geven en nuttige adressen verstrekken (van plaatselijke overheden, advocaten, tolken, enz.)

Wat kan het Consulaat niet voor U doen ?

- Het Consulaat kan U niet op staatskosten repatriëren, tenzij het om een extreem ernstig geval gaat. Ook dan geldt dat de gemaakte kosten door U moeten worden vergoed.

- Het Consulaat kan niet Uw boete, Uw hotelrekening, Uw ziekenhuisrekening of enige andere rekening voor U betalen.

- Het Consulaat kan U geen geld voorschieten, tenzij er een waarborg is dat de uitgave zal worden vergoed.

- Het Consulaat kan U niet op stel en sprong een paspoort verstrekken.

- Het Consulaat kan geen invloed uitoefenen op justitie om Uw vrijlating te bewerkstelligen, als U in een gerechtelijke procedure verwikkeld bent of beschuldigd wordt delict.

- Het Consulaat kan niet de taken overnemen van een reisbureau, een bankinstelling of een verzekeringsmaatschappij.

- Het Consulaat kan U niet officieel van consulaire bescherming verzekeren als U ook de Nederlandse nationaliteit bezit.

Website van het Consulaat-General van Frankrijk in Amsterdam

gepubliceerd op 24/07/2019

naar boven