Dienst Politie Samenwerking [fr]

DCI - JPEG

1/ Directie Internationale Samenwerking: DCI

De Directie Internationale Samenwerking (DCI), die op 1 september 2010 is opgericht om te fungeren als gemeenschappelijke directie van de politie en de gendarmerie, past de internationale strategie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministère de l’Intérieur) toe en voert het buitenlands beleid van Frankrijk uit op de terreinen die onder de bevoegdheid vallen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dankzij hun aanwezigheid in de landen waar zij werken, vormen de agenten en gendarmes een netwerk van politiesamenwerking dat uniek is in de wereld, zowel door het aantal posten als door het grote werkgebied waarbinnen ze werken.

Door te werken aan het verbeteren van de samenwerking tussen Frankrijk en het desbetreffende land, dragen de Franse militairen en functionarissen verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Franse burgers in het buitenland, en van de belangen van Frankrijk.

Een internationaal antwoord op de vele uitdagingen van een wereld in verandering

Om beter weerstand te kunnen bieden tegen bedreigingen die buiten onze grenzen ontstaan, zoals terrorisme, internationale georganiseerde criminaliteit, illegale handel in drugs of wapens, cybercriminaliteit, enzovoorts, moet de samenwerking tussen landen worden geaccentueerd. Voor de uitvoering van bilaterale en multilaterale samenwerkingen kan Frankrijk steunen op zijn netwerk van afdelingen voor Binnenlandse veiligheid in 74 ambassades. Dit netwerk, van 300 politieagenten en gendarmes verdeeld over 158 landen, bestaat uit attachés voor binnenlandse veiligheid (ASI), adjunct-attachés (ASIA), verbindingsofficieren, assistenten, samenwerkingspartners, internationale technische experts…

Een taak van coördinatie en actie

De DCI coördineert en verzorgt technische, institutionele en operationele samenwerkingen van de nationale politie en gendarmerie, met uitzondering van de kwesties die exclusief onder de bevoegdheid van de inlichtingendiensten vallen.
De DCI is bovendien belast met de uitvoering van de technische samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ten behoeve van in het bijzonder het secretariaat-generaal, de directie-generaal van burgerveiligheid, de directie-generaal van buitenlanders in Frankrijk, de directie-generaal van lokale overheden en van de delegatie voor veiligheid en wegverkeer.

Om zijn taken te kunnen uitvoeren, steunt de DCI zowel op centrale diensten als op in het buitenland gevestigde gedecentraliseerde diensten, zoals de Dienst Politie Samenwerking (SSI) en de politieagenten en gendarmes die in het/de betreffende land(en) gestationeerd zijn.

Streven naar samenhang en efficiency

De oprichting van de DCI heeft het mogelijk gemaakt de kosten te verminderen en de prestaties te verbeteren door in een en dezelfde structuur de belangrijkste spelers van de internationale politiesamenwerking bijeen te brengen.

JPEG

2/ De Dienst Politie Samenwerking (SSI)

De attaché binnenlandse veiligheid (ASI)

De attaché geeft advies aan de ambassadeur betreffende alle vraagstukken met betrekking tot de binnenlandse veiligheid. Hij stimuleert en coördineert de bilaterale en de multilaterale veiligheidssamenwerking, vooral de technische, operationele en institutionele aspecten. De attaché binnenlandse veiligheid is een diplomaat. Hij voert het samenwerkingsbeleid uit van het ministerie van Binnenlandse zaken in overeenstemming met de algemene koers van het Frans buitenlands beleid. Als de contactpersoon in het buitenland van de lokale politieautoriteiten, is de ASI vertegenwoordiger van de Franse politie en gendarmerie. Hij stelt samenwerkingsprogramma’s voor en voert deze uit, ondersteunt de Franse gemeenschap ter plaatste en draagt met zijn werkzaamheden bij aan de binnenlandse veiligheid van Frankrijk.

De taken van de Dienst Politie Samenwerking (SSI)

Om zijn taken uit te voeren kan de ASI worden bijgestaan door een adjunct attaché binnenlandse veiligheid, verbindingsofficieren, internationale technische deskundigen en medewerkers van de Franse politie of gendarmerie waarvan hij alle activiteiten coördineert en leidt. De dienst wisselt operationele informatie uit met de politie van het land waar de SSI is gestationeerd, vooral met betrekking tot internationale criminaliteit (illegale immigratie, georganiseerde misdaad, terrorisme, illegale handel in drugs, wapens en mensen…). De dienst vormt een belangrijke schakel in de uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel en doet mee aan de begeleiding van de internationale rogatoire commissies. De SSI draagt ook bij aan de promotie van de Franse industrie op het gebied van veiligheidsinstallaties en ondersteunt de Franse gemeenschap ter plaatse. Met zijn dagelijkse acties en het voorbereiden van bilaterale of multilaterale samenwerkingsovereenkomsten levert de SSI een directe bijdrage aan de binnenlandse veiligheid van Frankrijk.

3/ De Dienst Politie Samenwerking (SSI) in Nederland

De dienst is sinds 1995 in de ambassade van Frankrijk in Nederland gehuisvest en heeft als taak hechte relaties te onderhouden tussen de Franse (politie en gendarmerie) en Nederlandse politiediensten. Op 20 april 1998 werd in Den Haag een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse ministeries van Binnenlandse zaken en Justitie. Deze overeenkomst vormt de basis van de bilaterale samenwerking tussen beide landen en omschrijft de prioriteiten van het samenwerkingsprogramma.
De SSI bestaat uit de ASI, een assistent, 1 verbindingsofficier die expert is op het gebied van georganiseerde misdaad en zijn bevoegdheden in de hele Benelux uitoefent, en een secretaresse. Een verbindingsofficier die expert is op het gebied van immigratie, is gestationeerd in Brussel (verbonden aan de SSI van België).

Contact:

Secretariaat: 070 312 57 78

gepubliceerd op 11/09/2019

naar boven