Eervolle onderscheidingen [fr]

Eervolle onderscheidingen zijn ervoor bedoeld mensen te belonen die een persoonlijke of professionele verdienste hebben geleverd door middel van hun werk of hun daden, zowel voor het verdedigen van een zaak die de gemeenschap ten goede komt, als op een specifiek terrein.

Onderscheidingen naar Orde van Verdienste

-  L’Ordre national de la Légion d’honneur (Nationale Orde van het Legioen van Eer)
-  L’Ordre national du mérite (Nationale Orde van Verdienste)
-  L’Ordre des Palmes académiques (Orde van de Academische Palmen)
-  L’Ordre du Mérite agricole (Orde van Agrarische Verdienste)
-  L’Ordre des Arts et des Lettres (Orde van Kunsten en Letteren)

Eremedailles

-  Récompenses pour actes de Dévouement et faits de Sauvetage (Eremedaille voor Handelingen van Toewijding en Redding)
-  La Médaille du Tourisme (Eremedaille van het Toerisme)
-  La Médaille de la Jeunesse et des Sports (Eremedaille voor de Jeugd en de Sport)

Eremedailles voor anciënniteit

-  La Médaille d’honneur du travail (Eremedaille van de Arbeid)
-  La Médaille d’honneur agricole (Eremedaille van de Landbouw)
-  La médaille d’honneur régionale, départementale et communale (Eremedaille van het Regionale, Departementale en Communale Bestuur)

Onderscheidingen naar Orde van Verdienste

We onderscheiden verschillende soorten eervolle onderscheidingen naar Orde van verdienste:
De twee grote nationale orden: de Nationale Orde van het Legioen van Eer et de Nationale Orde van Verdienste, zijn voor personen die een bepaalde verdienste hebben geleverd, of die zich onderscheiden door hun publieke, civiele of militaire functie, of door het uitvoeren van een privéactie. De andere nationale orden zijn een beloning voor geleverde diensten op specifieke terreinen; zoals de Orde van Kunsten en Letteren (kunst, literatuur…), de Orde van de academische Palmen (educatie, onderwijs), de Orde van agrarische Verdienste (gebied van landbouw), de Orde van Maritieme verdienste…

L’ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D’HONNEUR

JPEG - 93.4 kB
Légion d’honneur

Frankrijk vierde in 2002 het tweehonderdjarig bestaan van de Nationale Orde van het Legioen van Eer. De eerste nationale orde beloont de “eminente verdienste” van zowel Franse personen als personen met een andere nationaliteit en is op 19 mei 1802 (29 Floréal An X) ingesteld op bevel van Napoleon Bonaparte.
De Nationale Orde van het Legioen van Eer is de hoogste orde binnen de nationale onderscheidingen. Ze wordt uitgereikt voor “eminente verdiensten” die in dienst staan van de natie, uitgevoerd in burgerlijke hoedanigheid dan wel in militaire dienst. (art. 1)
Om te kunnen worden toegelaten tot de ridderlijke rang, moet men minstens twintig jaar lang durende publieke diensten of professionele werkzaamheden kunnen aantonen. Toegang tot de Orde is niet mogelijk in een hogere rang dan die van Chevalier.

De President van de Republiek is de grootmeester van de Orde.

Hij of zij is degene die, op voorstel van de ministers, de nominaties en bevorderingen binnen het Legioen van Eer uitvoert. De voorstellen voor het Legioen van Eer die buitenlandse kandidaten aangaan, worden doorverwezen door de bevoegde minister op het ministerie van Buitenlandse Zaken, die hen presenteert aan de raad van de Orde. Ze worden drie keer per jaar op de volgende feestdagen gepubliceerd: 1 januari, Pasen en 14 juli.
Uitspraken over toelating tot en bevordering binnen de Nationale Orde van het Legioen van Eer worden gedaan binnen de vastgestelde contingenten per decreet van de President van de Republiek, voor een periode van drie jaar. De Orde omvat drie rangen (Chevalier, Officier, Commandeur) en 2 rangen van eer (Grand Officier en Grand’Croix). Uitzonderingen daar gelaten, om van de ene rang naar de andere bevorderd te worden moet men voldoen aan een minimale anciënniteit, namelijk:

-  Chevalier naar Officier: 8 jaar
-  Officier naar Commandeur: 5 jaar
-  Commandeur naar Grand Officier: 3 jaar
-  Grand Officier naar Grand Croix: 3 jaar

De rang binnen het Legioen van Eer kan alleen verkregen worden nadat men in de Orde is toegelaten volgens een specifieke ceremonie, namelijk het staatshoofd die het volgende uitspreekt: “Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés nous vous faisons Chevalier (of een andere rang) de la Légion d’Honneur”. (Vertaling: “In naam van de President van de Republiek en op grond van de bevoegdheden die mij zijn verleend maken wij u Ridder van het Legioen van Eer.”)

De onderscheiding
Het onderscheidingsteken is een wit geëmailleerde ster met vijf dubbele stralen, die onder een krans van eik en laurier hangt. De ster en de knoppen van het versiersel van de “Chevalier” zijn van zilver, die van de “Officier” zijn van verguld zilver. Het hart van de ster bestaat uit een gouden medaillon waarop de Republiek is uitgebeeld en wordt omringd door een blauwe cirkel met de woorden: “République Française. 1870.” Op de achterzijde draagt het medaillon de vlag en het vaandel, omringd door het devies “HONNEUR ET PATRIE” en de datum van het ontstaan van de Orde: “29 FLOREAL AN X”.
Het versiersel hangt aan een rood moiré lint, naar het voorbeeld van de kleur van het lint van de Orde van Saint-Louis. Het lint van de “Officier” bevat een speciaal rozet. Het versiersel van de “Commandeur” hangt aan een speciaal lint (“cravate”). De “Grand Officier” draagt het officierenkruis (croix d’Officier), maar ook een ordeteken op het rechterdeel van de borst. Ook de “Grand Croix” draagt dit ordeteken, maar dan in verguld zilver, en op de linkerkant van de borst. Het vergulde zilveren kruis hangt aan een lang rood lint en wordt zo gedragen, dat het overdwars over de rechter schouder loopt.

La Grande Chancellerie
De Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur (de Grote Kanselarij van het Legioen van Eer) is sinds 1804 gevestigd in het oude Hôtel du Prince de Salm, tussen de Rue de Lille, de Rue de Solférino en Le Quai te Parijs.

L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

JPEG - 100.4 kB
Ordre National du Mérite

Ingesteld door een decreet op 3 december 1963 (63-1196).

De Nationale Orde van Verdienste is de tweede nationale orde. Hij wordt uitgereikt voor voorname verdienste in publieke, civiele of militaire functie, ofwel voor het uitvoeren van een privéactie.

De President van de Republiek is de grootmeester van de Orde.

De Grote Kanselier van het Legioen van Eer is tevens Kanselier van de Nationale Orde van Verdienste.

Er zijn termijnregels verbonden aan bevordering van de ene naar de andere rang.

De rangen zijn:
-  Chevalier
-  Officier
-  Commandeur
-  Grand Officier
-  Grand’croix

Een nieuwe verdienste kan leiden tot de bevordering van de ene naar de andere rang. Ministers stellen kandidaten twee keer per jaar voor aan de Kanselier: op 1 mei en op 1 november. De nominaties en bevorderingen binnen de Nationale Orde van Verdienste worden vervolgens per decreet van de President van de Republiek gepubliceerd, in mei en november.

Ontvangst van de Orde
De rang binnen de Nationale Orde van Verdienste kan alleen verkregen worden door de ontvangst (van het onderscheidingsteken) volgens een specifieke ceremonie. Het verslag van de ontvangst wordt vervolgens geleverd aan de Grande Chancellerie (Grote Kanselarij).

La Grande Chancellerie
De Grote Kanselarij van het Legioen van Eer is sinds 1804 gevestigd in het oude Hôtel du Prince de Salm, tussen de Rue de Lille, de Rue de Solférino en Le Quai te Parijs.

L’ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES

JPEG - 95.4 kB
Palmes académiques

De Orde van de Academische Palmen is de oudste onderscheiding van alle onderscheidingen die uitgereikt worden voor verdienste in civiele functie. Ze hebben de woelige gebeurtenissen door de geschiedenis heen weten te weerstaan, van het decreet van 19 maart 1808 vanuit de Keizerlijke Universiteit (ingesteld door Keizer Napoleon), tot het decreet van 4 november 1955, toen de huidige Orde is ingesteld.
Deze Orde onderscheidt de verdiensten van personeel dat onder het ministerie van onderwijs valt. Buiten de Universiteit wordt deze onderscheiding ook uitgereikt voor belangrijke verdienste binnen het landelijke onderwijs, en aan personen die op een buitengewone manier bijdragen aan de verrijking van het cultureel erfgoed.

De Orde van de Academische Palmen heeft drie rangen:
-  Chevalier
-  Officier
-  Commandeur

Om tot Chevalier te kunnen worden benoemd moet men burgerrechten hebben en minimaal 35 jaar oud zijn.

Men kan geen Officier worden als men niet ten minste 5 jaar Chevalier is geweest.
Men kan geen Commandeur worden als men niet ten minste 5 jaar Officier is geweest.
Twee bevorderingen per jaar: 1 januari en 14 juli.

L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

JPEG - 90.9 kB
Mérite agricole

De Orde van Agrarische Verdienste wordt uitgereikt voor voorname geleverde verdienste op het gebied van landbouw. De huidige samenstelling is vastgelegd in het decreet van 15 juni 1959.

De Orde van Agrarische Verdienste omvat drie rangen:
-  Chevalier
-  Officier
-  Commandeur

Om tot de Orde te kunnen worden toegelaten, moet men:
Minimaal dertig jaar oud zijn, burgerrechten hebben, kunnen aantonen dat men minimaal 15 jaar lang de landbouw heeft gediend, ofwel door het beoefenen van landbouwwerkzaamheden, ofwel in publieke, wetenschappelijke of publicitaire functies die in dienst staan van de landbouw.

Men kan niet naar Officier of Commandeur worden bevorderd als men niet minstens 5 jaar in de lagere rang is gebleven.
Twee bevorderingen per jaar: 1 januari en 14 juli.

L’ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES

JPEG - 70.3 kB
Arts et lettres

Het decreet dat de instelling van de Orde van Kunsten en Letteren bevat, is gecreëerd op 2 mei 1957 (57-549).
De Orde van Kunsten en Letteren wordt uitgereikt aan personen die een opvallende prestatie hebben geleverd op artistiek of literair gebied. Dit kan zowel een creatie zijn als een bijdrage aan de kunsten en de letteren, in Frankrijk als ook in de rest van de wereld.

De Orde van Kunsten en Letteren omvat drie rangen:
-  Chevalier
-  Officier
-  Commandeur
Bevorderingen worden jaarlijks op 1 januari en op 14 juli uitgevoerd in opdracht van de minister van de kunsten en letteren, en gepubliceerd in het officiële bulletin van versierselen, medailles en onderscheidingen.
Om tot Chevalier benoemd te kunnen worden, dient men:
Minimaal dertig jaar oud te zijn, burgerrechten te hebben. Men kan niet naar Officier of Commandeur worden bevorderd als men niet minstens 5 jaar in de voorafgaande rang is gebleven.

Eremedailles

LA MEDAILLE DU TOURISME

JPEG - 99.5 kB
Médaille du tourisme

Decreet ingesteld op 21 september 1989 (89-693)

De Eremedaille van het Toerisme is een onderscheiding voor personen die gedurende een lange periode of op een intensieve manier, een vrijwillige of professionele bijdrage van hoge kwaliteit hebben geleverd aan de ontwikkeling van het toerisme, of die actief zijn geweest op een gebied dat sterk verwant is aan toerisme, ofwel door professionele activiteiten in Frankrijk en in het buitenland, ofwel door activiteiten in dienst van organisaties die gespecialiseerd zijn in het toerisme.

Er zijn drie niveaus binnen de Eremedaille van het Toerisme:
-  Bronzen medaille
-  Zilveren medaille
-  Gouden medaille

Elk jaar op 1 januari en op 14 juli worden de nominaties gedaan, in opdracht van de minister die zich bezighoudt met het toerisme.
Om de bronzen medaille te krijgen moet men minstens dertig jaar oud zijn, burgerrechten bezitten, en minimaal twaalf jaar lang diensten hebben verleend in het toerisme.

Men moet minstens 5 jaar de medaille bezitten om te kunnen worden bevorderd naar het volgende medailleniveau, afgezien van speciale gevallen waarin dit aantoonbaar gerechtvaardigd is.

LES RECOMPENSES HONORIFIQUES POUR ACTES DE DEVOUEMENT ET FAITS DE SAUVETAGE

JPEG - 11.8 kB
Actes de courage et dévouement

Geschiedenis
De eerste Eremedailles voor Handelingen van Toewijding en Redding werden al toegekend onder Lodewijk XIV en Lodewijk XVI, maar Koning Lodewijk XVIII lijkt de toekenning ervan pas voor het eerst op 28 juni 1816 te hebben gereglementeerd.
De Koning besloot op 2 maart 1820 om de minister van Marine de bevoegdheid te geven om de medailles toe te kennen aan matrozen die speciale verdienste hadden geleverd door het redden van levens of goederen uit de zee.

Deze gouden of zilveren eremedaille voor redding droeg een afbeelding van de Koning en een onderschrift met de reden van de toekenning.

Koning Lodewijk-Filips besloot op 12 april 1831 de bezitters van de medaille voor redding toe te staan om haar aan een lint met de kleuren van de Franse vlag op hun knoopsgat te dragen.

Op 31 januari 1833 kregen drie ministeries het recht om deze medaille toe te kennen:
-  Het ministerie van binnenlandse zaken, dat medailles uitreikte aan burgers, op aanbeveling van een prefect, en aan militairen, op aanbeveling van het ministerie van oorlog (nu ministerie van defensie);
-  Het ministerie van marine, dat medailles uitreikte aan de Franse zeemannen;
-  Het ministerie van openbare werken, dat medailles uitreikte aan mijnwerkers, en aan arbeiders werkzaam in de havens en de maritieme sector.
Deze indeling van bevoegdheden varieerde door de tijd heen.

Vandaag de dag
Gedetailleerde regels voor het verkrijgen van deze onderscheiding zijn vastgelegd in documenten uit 1956 en 1970. Het belangrijkste criterium voor de toekenning van de medaille voor handelingen van toewijding en redding is het vastgestelde risico dat de redder loopt tijdens de daad.
-  Felicitatiebrief
-  Eervolle vermelding
-  Bronzen medaille
-  Zilveren medaille van de tweede klasse
-  Medaille van verguld zilver
-  Gouden medaille: deze wordt over het algemeen alleen postuum toegekend

Opbouw van het dossier.
Het dossier moet bevatten:
-  Een proces-verbaal van een door de rijkspolitie (gendarmerie) of door het hoofd van de politie ingesteld onderzoek
-  Verschillende verzamelde getuigenissen
-  Een uittreksel van het strafregister
-  In het geval dat de redder in dienst staat van de overheid, de mening van zijn/haar superieur

LA MEDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

JPEG - 113.7 kB
jeunesse et sport

Decreet nr. 69-942 van 14 oktober 1969

De Eremedaille voor de Jeugd en de Sport wordt toegekend aan personen die zich onderscheiden door activiteiten in dienst van:
-  Het fysieke en sportieve onderwijs
-  Jongerenorganisaties en jeugdwerkorganisaties
-  Kindervakantiekampen en buitenkampen
-  Activiteiten die aansluiten aan bovengenoemde categorieën

De Eremedaille voor de Jeugd en de Sport wordt uitgereikt onder de volgende voorwaarden van dienstjaren:
-  Bronzen medaille: 8 dienstjaren
-  Zilveren medaille: 12 dienstjaren
-  Gouden medaille: 20 dienstjaren

De Eremedaille voor de Jeugd en de Sport wordt elk jaar uitgereikt ter gelegenheid van 1 januari en 14 juli. De Prefectuur behandelt deze onderscheiding niet direct: het regionale en departementale directoraat van de jeugd en sport laat de dossiers opstellen.

Eremedailles voor anciënniteit

LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

JPEG - 167.3 kB
Médaille du travail

De Eremedaille van de Arbeid onderscheidt het grote aantal jaren van eervolle diensten door ieder gesalarieerd persoon of daarmee gelijkgesteld persoon.
2 bevorderingen per jaar: 1 januari en 14 juli

Voorwaarden
Het aantal werkgevers mag groter zijn dan vier voor werknemers uit de bouw en waarvan de opvolgende werkgevers aangesloten zijn bij vakantiefondsen in de sector openbare gebouwen en werken.

De Eremedaille van de Arbeid wordt toegekend aan zowel Franse werknemers als aan werknemers van andere nationaliteiten die zowel werkzaam zijn in Frankrijk als in het buitenland.

Echter kunnen in het buitenland bewezen diensten alleen in aanmerking komen als ze zijn uitgevoerd:
-  In dienst van een Franse werkgever
-  In een filiaal, kantoor of een vestiging waarvan het hoofdkantoor zich op Frans grondgebied bevindt
-  In de filialen van Franse ondernemingen, ook als de onderneming niet is opgezet volgens het Franse recht
-  Binnen bedrijven of ondernemingen die zijn opgezet volgens buitenlands recht, mits de leidinggevenden Frans zijn
De Eremedaille van de Arbeid mag alleen worden toegekend:
-  Aan werknemers die, wegens hun beroep of die van hun werkgever, aanspraak kunnen maken op een eervolle onderscheiding toegekend voor anciënniteit van diensten door een ander ministerie (Eremedaille van de Landbouw, Eremedaille van het Regionale, Departementale en Communale bestuur, Eremedaille van de Spoorwegen, etc.);
-  Aan ambtenaren in dienst van de Staat die zijn onderworpen aan een publieke status;
-  Aan rechterlijke ambtenaren.

Benodigde anciënniteit van diensten voor het ontvangen van de medaille:
De Eremedaille van de Arbeid omvat vier graden:
-  ZILVEREN medaille, toegekend voor twintig dienstjaren
-  VERGULDE medaille, toegekend voor dertig dienstjaren aan bezitters van de ZILVEREN medaille
-  GOUDEN medaille, toegekend voor vijfendertig dienstjaren aan bezitters van de twee voorgaande medailles
-  GROTE GOUDEN medaille, toegekend voor veertig dienstjaren aan bezitters van de drie voorafgaande medailles

De Eremedaille van de Arbeid wordt twee keer per jaar uitgereikt op 1 januari en op 14 juli. De bevordering wordt opgenomen in een verordening van de prefect binnen de verzameling bestuurlijke besluiten van het departement. Een diploma wordt overhandigd aan de bezitter. De medailles kunnen aangeslagen en gegraveerd worden op kosten van de bezitter of van de werkgever nadat de bevordering is gedaan.

Militaire diensten:
De tijd dat Franse werknemers in het Franse leger hebben gediend wordt opgeteld bij de periode die ze hebben gewerkt, ongeacht de datum van indiensttreding bij hun werkgever. Opmerking:
Een korting van de duur van geleverde diensten voor het behalen van de vier graden geldt voor arbeidsongeschikte werknemers en Franse werknemers die buiten Frankrijk een arbeidsplaats hebben vervuld. In dit laatste geval is deze uitkering gelijk aan een derde van de tijd die buiten Frankrijk is doorgebracht.

Deze verschillende medailles kunnen echter worden uitgereikt na respectievelijk 18, 25, 30, of 35 dienstjaren, wanneer de door de werknemer uitgeoefende activiteit zeer inspannend is en veroorlooft dat de minimale pensioengerechtigde leeftijd lager is dan over het algemeen geldt.

Opbouw van het dossier
De aanvragers bouwen de dossiers voor kandidaatstelling op. Dat dossier moet bestaan uit:
-  een aanvraag, gedateerd en ondertekend door de aanvrager op een formulier dan beschikbaar is in de prefectuur van het departement van de woonplaats.
-  kopieën van arbeidscontracten van elke werknemer.
-  een bewijs van voldoening van de militaire dienstplicht.
-  een goedkeuring van de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat.
-  een kopie van een geldige identiteitskaart

Opsturen van het dossier
De aanvraagdossiers moeten in bewaring worden gegeven bij de prefectuur van de woonplaats van de kandidaat voor de volgende einddatum, voor de bevorderingen van januari en 14 juli:
-  1 mei voor de bevordering van 14 juli
-  15 oktober voor de bevordering van 1 januari
Opmerking: te laat opgestuurde dossiers komen niet in aanmerking.

LA MEDAILLE D’HONNEUR AGRICOLE

JPEG - 156.4 kB
Médaille d’honneur agricole

De Eremedaille van de Landbouw wordt uitgereikt om de anciënniteit van werkzaamheden in een, twee, drie, of vier exploitaties te belonen, van personen die zijn toegetreden tot het sociale zekerheidstelsel van de landbouw, en die hun essentiële inkomsten genereren uit deze bezigheid.
2 bevorderingen per jaar: 1 januari en 14 juli

De Eremedaille van de Arbeid omvat vier graden:
-  ZILVEREN medaille, toegekend voor twintig dienstjaren;
-  GOUDEN medaille, toegekend voor achtendertig dienstjaren;
-  GROTE GOUDEN medaille, toegekend voor drieënveertig dienstjaren.

Voor sommige categorieën kan de duur van werkzaamheid worden ingekort voor het verkrijgen van een medaille, bijvoorbeeld voor arbeidsongeschikte werknemers. Deze korting bedraagt:
-  de helft als de ongeschiktheid tussen de 50% en 75% ligt:
-  totaal als het meer dan 75% bedraagt;
-  1/3 als het gaat om gesalarieerde activiteiten buiten Frankrijk.

De Eremedaille van de Arbeid wordt twee keer per jaar uitgereikt op 1 januari en op 14 juli. De bevordering wordt opgenomen in een verordening van de prefect binnen de verzameling bestuurlijke besluiten van het departement. Een diploma wordt overhandigd aan de bezitter. De medailles kunnen na de bevordering aangeslagen en gegraveerd worden op kosten van de bezitter of van de werkgever.

Opbouw van het dossier
De aanvragers bouwen de dossiers voor kandidaatstelling op. Dat dossier moet bestaan uit:
-  een aanvraag, gedateerd en ondertekend door de aanvrager op een formulier dan beschikbaar is in de prefectuur van het departement van de woonplaats.
-  kopieën van arbeidscontracten van elke werknemer.
-  een bewijs van voldoening van de militaire dienstplicht.
-  een goedkeuring van de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat.
-  een kopie van een geldige identiteitskaart

Opsturen van het dossier
De aanvraagdossiers moeten in bewaring worden gegeven bij de prefectuur van de woonplaats van de kandidaat voor de volgende einddatum, voor de bevorderingen van januari en 14 juli:
-  1 mei voor de bevordering van 14 juli
-  15 oktober voor de bevordering van 1 januari
Opmerking: te laat opgestuurde dossiers komen niet in aanmerking.

LA MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE, DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE

JPEG - 32.4 kB
départementale et communale

De Eremedaille van het Regionale, Departementale en Communale Bestuur wordt uitgereikt voor diensten die zijn bewezen aan lokale overheden en publieke instellingen, inclusief de publieke kantoren van woningwetwoningen (HLM) en de gemeentelijke kredietbanken (caisses de crédit municipal).

De volgende personen kunnen er gebruik van maken:
-  (oud-)volksvertegenwoordigers van regio’s, departementen en gemeenten
-  leden en oud leden van regionale economische en sociale comités
-  medewerkers van lokale overheden en publieke instellingen
-  ambtenaren die diensten hebben geleverd ten behoeve van deze overheden (onder bepaalde voorwaarden)

2 bevorderingen per jaar: 1 januari en 14 juli

Benodigde anciënniteit van diensten voor het ontvangen van de medaille:
De Eremedaille van de Arbeid omvat vier graden:
-  ZILVEREN medaille, toegekend voor twintig dienstjaren
-  VERGULDE medaille, toegekend voor dertig dienstjaren aan bezitters van de ZILVEREN medaille
-  GOUDEN medaille, toegekend voor vijfendertig dienstjaren aan bezitters van de twee voorgaande medailles
-  GROTE GOUDEN medaille, toegekend voor veertig dienstjaren aan bezitters van de drie voorafgaande medailles

Bijzondere gevallen
-  Het aantal dienstjaren wordt met vijf jaar ingekort voor medewerkers van de ondergrondse netwerken, het riool, en voor diensten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
-  De deeltijddiensten worden opgenomen als effectieve diensttijd. Zo tellen functies die een jaar lang in deeltijd zijn uitgevoerd als een half jaar werk.
-  Ouderverlof wordt tot aan een jaar in aanmerking genomen.

Aard van de diensten die in aanmerking komen voor het verkrijgen van de Medaille

- Overheidsdiensten
Voor volksvertegenwoordigers gaat het vooral om diensten die overeenkomen met de mandaten die elkaar hebben opgevolgd. Daar kunnen in andere vorm geleverde diensten voor de regionale overheden zich aan toevoegen. Voor ambtenaren gaat het om diensten die zijn geleverd voor een regionale overheid, een regionale overheidsinstelling, een publiek kantoor van de woningwetwoningen (HLM) of een gemeentelijke kredietbank (caisses de crédit municipal), in de hoedanigheid van:
-  ambtenaar werkzaam bij één van deze overheden of organismen
-  ambtenaar bij de prefecturen (zowel van de Staat als van een departement), vroeger samen met de diensten op grond van de artikelen 26 en 73 van de wet 82-213 van 2 maart 1982, of, als het gaat om ambtenaren in functie in gemeenschappelijke diensten, tot aan de datum van de tussenkomst van de wijziging van het verdrag dat voorzien in artikel 22 van de wet 85-1098 van 11 oktober 1985.
-  ambtenaar van gedecentraliseerde diensten van de Staat voorafgaand aan de datum waarop ze onderworpen zijn aan in de handhaving van de wet n° 86-8 van 7 januari 1986.

Via deze wegen kunnen de ambtenaren van de Staat, door middel van hun werk voor de lokale overheden en hun openbare instellingen, zich kandidaat stellen voor een Eremedaille van het Regionale Departementale en Communale bestuur, doordat ze ofwel bij deze overheden of instellingen werken of doordat ze voor hen hebben gewerkt in een prefectuur of een gedeconcentreerde dienst van de Staat voordat ze zijn verdeeld en doorgestuurd naar een regionale overheid. Militaire diensten: De tijd dat men in dienst van Frankrijk is geweest komt bovenop de effectieve werkperiode, ongeacht de datum van indiensttreding.

Opbouw van het dossier
Elk dossier voor de kandidaatstelling moet verplicht bevatten:
-  een formulier van de burgerlijke stand
-  een status van overheidsdiensten en militaire diensten
-  een beoordeling van het hoofd van de organisatie

Opsturen van het dossier
De aanvraagdossiers moeten in bewaring worden gegeven bij de prefectuur van de woonplaats van de kandidaat voor de volgende einddatum, voor de bevorderingen van januari en 14 juli:
-  1 mei voor de bevordering van 14 juli
-  15 oktober voor de bevordering van 1 januari
Opmerking: te laat opgestuurde dossiers komen niet in aanmerking.

gepubliceerd op 20/10/2021

naar boven