Frankrijk, Duitsland, Zweden, Nederland, Finland, Portugal en Luxemburg roepen op tot klimaatambitie van de Europese Unie in lijn met het Akkoord van Parijs [fr]

De Europese klimaatministers van Frankrijk, Duitsland, Zweden, Nederland, Finland, Portugal en Luxemburg kwamen op 25 april 2018 in Paris bijeen op uitnodiging van Nicolas Hulot en Brune Poirson in het kader van het evenement dat door het “2050 Pathways Platform” werd georganiseerd, mede opgericht door Laurence Tubiana bij de COP22 in Marrakesh. De ministers roepen op tot de uitvoering van een ambitieuze langetermijnstrategie in alle landen, met name in de Europese Unie, die in overeenstemming is met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

Uit de alarmerende wetenschappelijke analyse van klimaatverandering blijkt dat meer actie door alle landen dringend nodig is om de doelen van de Overeenkomst van Parijs te halen. Het komende IPCC-rapport over temperatuurstijging tot 1,5 graad Celsius, zal dit onderschrijven. De groep landen vindt dat de Europese Unie haar leiderschap op het gebied van klimaat moet tonen door alle partijen te mobiliseren in de strijd tegen klimaatverandering.

De Europese Raad riep op 22 maart jl. de Europese Commissie op om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 een langetermijnstrategie te presenteren. De Europese Commissie, ook aanwezig in Parijs, heeft een voorstel voor een dergelijke strategie toegezegd.

Brune Poirson (Frankrijk), Eva Svedling (Zweden), Finland, Eric Wiebes (Nederland), Kimmo Tiilikainen (Finland), José Mendes (Portugal), André Weitenhaupt (Luxemburg, vertegenwoordiger van minister Carole Dieschbourg) en Karsten Sach (Duitsland, vertegenwoordiger van staatssecretaris Jochen Flasbarth) vragen voor deze langetermijnstrategie in het kader van de bijdrage van de EU betreffende de tenuitvoerlegging van het Akkoord van Parijs, de mogelijkheden te onderzoeken om het ambitieniveau van de Europese Unie te verhogen en om verschillende trajecten uit te stippelen die gericht zijn op het bereiken van koolstofneutraliteit op lange termijn, met tussenliggende doelen. De landen committeren zich aan een aanpak hiervoor in hun eigen land, in alle sectoren.

Ook benadrukten de ministers dat deze overgang naar een koolstofarme economie het mogelijk moet maken de doelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en de bijbehorende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te verwezenlijken door middel van een rechtvaardige en geïntegreerde overgang voor de Europese Unie en in partnerschap met de rest van de wereld.

Brune Poirson, staatssecretaris onder de ministre d’Etat, minister van Ecologische en Solidaire Transitie, Frankrijk: “De Euopese Unie dient het ambitieniveau te verhogen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te kunnen halen. Frankrijk levert een bijdrage door een alternatief beleid ten uitvoer te leggen dat een ecologische en solidaire overgang mogelijk maakt. In deze context herziet Frankrijk zijn nationale koolstofarme strategie (SNBC) om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.”

Eva Svedling, staatssecretaris voor klimaataangelegenheid, Zweden: “Wetenschappers zeggen ons dat we nog maar een paar jaar hebben om de meest verwoestende gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Zweden heeft strenge nationale klimaatdoelstellingen vastgesteld, waaronder een doelstelling voor koolstofneutraliteit tegen 2045. Zweden is van mening dat er op EU-niveau een doelstelling voor koolstofneutraliteit vastgesteld dient te worden tegen 2050 of zelfs eerder als wetenschappelijke studies aantonen dat dit noodzakelijk is.”

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, Nederland: “De Nederlandse regering wil vooroplopen bij de aanpak van het klimaatprobleem en zoekt daarbij nauwe samenwerking met andere lidstaten, op zoek naar mogelijkheden voor een ambitieuzere aanpak in Europa. Nederland heeft een nationaal klimaatdoel van 49% CO2-reductie in 2030 en zoekt kansen om het EU-doel te verhogen tot 55% in 2030.”

Kimmo Tiilikainen, minister van milieu, energie en huisvesting, Finland: “Finland streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2045. Een belangrijke stap in die richting is de afbouw van steenkool uit de energieproductie tegen 2029. De Europese Unie dient een ambitieus doel voor 2050 te stellen en een strategie op te stellen om dat doel te bereiken. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren. De Europese markt voor emissierechten dient de kern van ons klimaatbeleid te blijven vormen en dient te worden versterkt om deze rol ten volle te kunnen vervullen.”

José Gomes Mendes, viceminister van milieu, Portugal: “We dienen de dynamiek die we in Parijs teweeg hebben gebracht, voort te zetten. De langetermijnstrategie van de Europese Unie dient te voldoen aan de ambitie van de Europese Unie en dient de leiderschapsrol te ondersteunen die de Europese Unie op het gebied van klimaatverandering wil hebben. Portugal is bereid een vastberaden bijdrage te leveren en heeft daarom besloten een doelstelling voor koolstofneutraliteit voor 2050 vast te stellen.”

Karsten Sach, Directeur-generaal voor Europese en internationale klimaataangelegenheden van het Duitse ministerie van milieu, natuurbehoud en nucleaire veiligheid, Duitsland: “Het feit dat de Europese Unie een langetermijnstrategie zal ontwikkelen die in overeenstemming is met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, is een belangrijke stap. Tegelijkertijd werkt Duitsland actief aan concrete beleidslijnen en maatregelen voor een rechtvaardige overgang, zoals vastgelegd in zijn nationale strategie voor 2050.”

André Weidenhaupt, Directeur-generaal, ministerie van duurzame ontwikkeling en infrastructuur, Luxemburg: “De EU dient een langetermijnstrategie te ontwikkelen die in overeenstemming is met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. In deze context dienen we al het relevante sectorale beleid met betrekking tot de Europese Unie, evenals de toekomstige Europese begroting, in overeenstemming te brengen met deze doelstelling. In het bijzonder het energieovergangsbeleid ("Pakket Schone Energie"), met name de richtlijnen betreffende energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen, alsmede de richtlijnen betreffende de CO2-uitstoot van voertuigen en productnormen, zouden hiertoe moeten bijdragen.”

PDF - 270.4 kB
France, Germany, the Netherlands, Sweden, Finland, Portugal and Luxembourg call for EU climate ambition in line with the Paris Agreement
(PDF - 270.4 kB)

- Website van het Franse Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie

gepubliceerd op 26/04/2018

naar boven