Frankrijk verwelkomt de publicatie van het IPCC-rapport over verwoestijning en bodemverval in de wereld [fr]

Communiqué van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken

Frankrijk verwelkomt de publicatie van het speciale IPCC-rapport omtrent “klimaatverandering, verwoestijning, landverval, duurzaam landbeheer, voedselveiligheid en broeikasgasstromen in terrestrische ecosystemen”.

Op basis van een nauwkeurige en objectieve analyse van de meest recente wetenschappelijke kennis beschrijft dit rapport de reeds waargenomen effecten van klimaatverandering op natuurlijke terrestrische ecosystemen en de manier waarop de klimaatverandering de huidige druk zal blijven vergroten, doordat de schade aan de vegetatie en het verlies aan biodiversiteit zal blijven verergeren, de schade als gevolg van branden zal blijven toenemen, de bodem in versneld tempo aangetast zal worden, de bodemerosie en waterschaarste zal verergeren en doordat de voedselveiligheid bedreigd zal worden.

Het land, dat zowel een koolstofbron als –put is, kan de wereldwijde en regionale gevolgen van de klimaatverandering matigen of versterken, afhankelijk van de manier waarop het wordt beheerd. Het IPCC toont in het verslag aan dat er voldoende kennis is om nu actie te ondernemen en benadrukt dat er veel effectieve en goedkope strategieën bestaan.

Recente hittegolf- en droogteperiodes hebben ons eraan herinnerd dat Frankrijk al wordt blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom werkt de regering tegelijkertijd aan de matiging van en aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering:

- Via het tweede nationale plan omtrent de aanpassing aan de klimaatverandering voert de regering de nodige maatregelen uit om de bevolking te beschermen en alle sectoren van de economie aan te passen aan de toekomstige klimaatomstandigheden, en verbetert tegelijkertijd hun veerkracht.
- Bovendien bevestigt het wetsontwerp over energie en klimaat de ambitie van Frankrijk om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en voert het een wet in die de actiepunten en de te volgen koers iedere vijf jaar zal bepalen.
- Daarnaast is er tijdens de Assises de l’eau (bijeenkomst van een overleginstantie bestaande uit lokale ambtenaren en uit actoren op het gebied van water op lokaal niveau via waterbeheercomités en op nationaal niveau) op 1 juli 2019 een nieuw pact van 23 maatregelen gesloten om de klimaatverandering aan te pakken.
- Met de Nationale strategie omtrent geïmporteerde ontbossing verbindt Frankrijk zich ertoe om tegen 2030 een einde te maken aan de ontbossing die veroorzaakt wordt door de import van niet-duurzame bos- of landbouwproducten.
- Door zijn nationale inspanningen en Europese steun zal Frankrijk de goedkeuring van een ambitieus internationaal kader voor de bescherming van de biodiversiteit op de COP15 Biodiversiteit in China in 2020 ondersteunen.
- De regering ondersteunt ook de landbouwsectoren om de overgang naar agro-ecologie en een meer veerkrachtige bio-economie volledig te laten slagen.

Bron (in het Frans): https://www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 13/08/2019

naar boven