Frankrijk voorzitter van de G20 en de G8 [fr]

In 2011 zal de G20 de bestaande acties om de wortels van de crisis aan te pakken afronden, maar tevens zijn agenda moeten uitbreiden met nieuwe taken om op duurzame wijze de stabiliteit en welvaart in de wereld te verbeteren.

De prioriteiten van het Franse G20 en G8 voorzitterschap

G20

De G20 heeft het mogelijk gemaakt doeltreffende, collectieve antwoorden te vinden op de ernstigste crisis sinds de jaren dertig.

In 2011 zal de G20 de bestaande acties om de wortels van de crisis aan te pakken afronden, maar tevens zijn agenda moeten uitbreiden met nieuwe taken om op duurzame wijze de stabiliteit en welvaart in de wereld te verbeteren.

Alleen de G20 heeft immers het gewicht, de legitimiteit en de beslissingsbevoegdheid die nodig zijn om de noodzakelijke impulsen te geven aan de voortgang van de grote economische projecten van vandaag, middels de volgende maatregelen:

1) Coördinatie van het economisch beleid en vermindering van de macro-economische onevenwichtigheden in de wereld

De G20 vertegenwoordigt 85% van de wereldeconomie en is daarmee een essentieel forum om de coördinatie van het economisch beleid, op korte en langere termijn, te verzorgen. Naast het leiderschap op conjunctureel gebied, heeft de G20 een kader geschapen voor een sterke, duurzame en evenwichtige groei, dat ten doel heeft de nationale strategieën om te buigen in een richting die gunstiger is voor de wereldeconomie. Frankrijk zal in 2011 deze poging voortzetten en o.a. zorgen voor een vervolg op de verplichtingen die aangegaan zijn tijdens de top van Seoul, waarbij elk land van de G20 heeft toegestemd maatregelen die aan zijn nationale omstandigheden zijn aangepast, uit te voeren om de macro-economische onevenwichtigheden te verminderen en de mondiale groei te versterken.

2) Versterking van de financiële regulering

Het is absoluut noodzakelijk voor Frankrijk om te zorgen voor een daadwerkelijke toepassing van de regels die ingesteld zijn door de G20 om de controle op de financiële sector duurzaam te versterken. Het Franse voorzitterschap zal ook werken aan het verscherpen van regels daar waar deze onvoldoende blijken, bij voorbeeld op het gebied van regulering van het “schaduw banksysteem” (vrije tot nu toe niet geregulariseerde bankactiviteit) en wat betreft integriteit en transparantie van de financiële markten.

3) Hervorming van het Internationale Monetaire Stelsel

De afgelopen periode werd gekenmerkt door een grote instabiliteit van de wisselkoersen, de toename van de onevenwichtigheden en het zoeken naar steeds hogere valutareserves door de opkomende landen die zich proberen te beschermen tegen een plotselinge en grootschalige kapitaalvlucht.
Frankrijk wil collectieve antwoorden geven op dit slechte functioneren om vergroting van de wereldwijde economische onevenwichtigheden te voorkomen.

4) Strijd tegen de volatiliteit van de grondstofprijzen

Tijdens de Top van Pittsburgh in september 2009 heeft de G20 zich voor het eerst gebogen over de kwestie van de buitensporige prijsschommelingen van de grondstoffen, maar er zijn tot nu toe weinig maatregelen genomen. Frankrijk wil collectieve oplossingen vinden ter beperking van de buitensporige volatiliteit van de grondstofprijzen - met name van landbouwproducten. Deze ondergraaft de mondiale groei en bedreigt de voedselzekerheid van de bevolking over de hele wereld.

5) Verbetering van de wereld ‘governance’

Onze economieën hebben vernieuwde internationale instellingen nodig die in staat zijn de globalisering efficiënt te regulariseren. Frankrijk probeert de G20 te sterken in zijn rol als belangrijkste forum op het gebied van economische samenwerking. Frankrijk streeft tevens naar meer samenhang tussen de acties die worden ondernomen door internationale instellingen op economisch, sociaal en milieugebied, en wil de terreinen waar dit bestuur ontoereikend is identificeren. Met name de synergie tussen de G20 en de Verenigde Naties zal worden uitgediept.

6)Actie ten gunste van ontwikkelingssamenwerking

De G20, die 85% van de wereldeconomie vertegenwoordigt en tweederde van de wereldbevolking, wordt heden ten dage gezien als een adequate instantie om concrete oplossingen aan te dragen voor de ontwikkelingsproblematiek. Tijdens de Top van Seoul in november 2010 is een beslissende stap gezet met het aannemen van het eerste actieplan van de G20 op het gebied van ontwikkeling. Frankrijk zal proberen deze prioriteit tijdens zijn voorzitterschap hoger op de agenda te krijgen.

G8

De Top van Pittsburgh, in september 2009, vormde een mijlpaal wat betreft de hervorming van de wereld ‘governance’ door van de G20 het belangrijkste forum op het gebied van internationale economische samenwerking te maken, als afspiegeling van het nieuwe wereldwijde evenwicht en de groeiende rol van de opkomende landen. In deze context verandert de rol van de G8, terwijl er voor moet worden gezorgd de originaliteit van dit forum te behouden, een forum dat gelegenheid biedt voor rechtstreekse en informele discussies op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders van de meest ontwikkelde economieën. Tijdens zijn voorzitterschap stelt Frankrijk voor het beleidsterrein van deze “nieuwe G8” terug te brengen tot de zaken waarover zijn leden werkelijk invloed kunnen uitoefenen en er voor te zorgen dat de agendapunten niet dezelfde zijn als die van de G20.

De drie belangrijkste prioriteiten zijn de zaken van algemeen belang voor de landen van de G8, de uitdagingen op het gebied van internationale vrede en veiligheid en het partnerschap met Afrika.

- De nieuwe gemeenschappelijke uitdagingen: Internet en groene groei. Het is de eerste keer dat een aantal onderwerpen dat met internet te maken heeft besproken zal worden door staatshoofden en regeringsleiders. Wij stellen een brede discussie voor over verschillende kwesties. Wat betreft innovatie en groene groei is het doel te komen tot concrete maatregelen om deze motoren voor groei en banen - fundamenteel voor onze ontwikkelde economieën - verder te ontwikkelen.

- Het onderdeel “vrede en veiligheid” zal een essentieel element vormen van het Franse G8 voorzitterschap. Naast politieke zaken (Iran, Midden-Oosten, Afghanistan, non-proliferatie, enz.) zal het Franse voorzitterschap zich richten op de nieuwe drugsroutes tussen de landen in Latijns Amerika, West-Afrika en Europa, alsmede op de strijd tegen het terrorisme, o.a. in de Sahel.

- Partnerschap met Afrika. De G8 heeft een grote rol gespeeld bij het bevorderen van ontwikkelingshulp, met name in Afrika. Er komt een Top van de G8 uitgebreid met Afrikaanse leiders en enkele vertegenwoordigers van internationale organisaties. De discussie zal gaan over de grote uitdagingen op het terrein van politiek en ontwikkeling. Wij zullen tevens het actieplan van het Canadese voorzitterschap voortzetten ten aanzien van het vervolg op de toezeggingen die de G8 landen hebben gedaan,o.a. op het gebied van gezondheid en voedselzekerheid, in een sfeer van “wederzijdse verantwoordelijkheid” met de Afrikaanse landen.

Rapport over de hervorming van het internationale monetaire stelsel: een coöperatieve aanpak voor de 21e eeuw (18 januari 2011)

Groep bijeengebracht door: Michel Camdessus, Alexandre Lamfalussy, Tommaso Padoa-Schioppa - Initiative du Palais-Royal.

Oud-ministers, centrale bankdirecteuren en bestuurders van nationale en internationale instituten hebben samen een rapport opgesteld waarin ze hun diagnose opmaken en een aantal hervormingsvoorstellen doen voor een meer coöperatief bestuur van het internationale monetaire stelsel dat in staat is te zorgen voor de discipline en de stabiliteit die nodig zijn voor een blijvende groei en het creëren van banen.

- Lees verder

Ontmoeting tussen de Franse President Nicolas Sarkozy en Jean Fitoussi, voorzitter van het Observatoire Français des Conjonctures économiques (OFCE), Joseph Stiglitz, winnaar van de Nobelprijs voor economie in 2001, en een groep van 17 internationale economen.

Perscommuniqué van de Présidence de la République (Parijs, 6 januari 2011) :

[...] De deelnemers gingen nader in op de grote problemen waar de wereld momenteel mee te maken heeft op het gebied van groei, werkloosheid, ontwikkeling en klimaatverandering.

De deelnemers benadrukte de eminente rol van de G20 om antwoorden te vinden op deze nieuwe problemen en oplossingen te bedenken om de wereld governance meer samenhang te geven, de monetaire en financiële orde te hervormen, het economische beleid te coördineren en financiële middelen te vinden voor ontwikkeling en voor de strijd tegen de klimaatverandering./.

* * *

Lees ook de persconferentie van de Franse President Sarkozy tijdens de G20 top in Seoul (12 november 2010).

Meer weten? : www.g20-g8.com

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven