Frans voorzitterschap van de Raad van Europa (van 17 mei t/m 27 november 2019) [fr]

Van 17 mei t/m 27 november 2019 is Frankrijk voorzitter van het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

Frankrijk wil zijn voorzitterschap van het Comité van Ministers benutten om bij te dragen aan de ontwikkeling van de toekomstige Raad van Europa. Deze organisatie is sinds haar oprichting altijd in staat geweest zichzelf opnieuw uit te vinden, obstakels te overwinnen, nieuwe rechten voor iedereen te verwerven, de samenwerking tussen Staten te versterken en de Europese volkeren dichter bij elkaar te brengen.

Ons voorzitterschap zal de nadruk leggen op het belang van de Raad van Europa, die met zijn 47 lidstaten het belangrijkste platform voor dialoog en samenwerking op het Europese continent vormt en heeft bijgedragen aan het creëren van een gemeenschappelijke juridische ruimte. Frankrijk staat voor een Raad van Europa die trots is op zijn geschiedenis en die vastberaden naar de toekomst kijkt. Dat is de voorwaarde om ervoor te zorgen dat Europeanen deze organisatie steunen. Onze doelstelling is dus zowel de versterking van essentiële verworvenheden van de Raad van Europa, die na 70 jaar van successen en vooruitgang zijn opgebouwd, alsook het blijven verenigen en innoveren om de ontwikkelingen van onze samenlevingen op de best mogelijke wijze te ondersteunen.

Deze doelstelling zal in drie prioriteiten tot uiting komen:

Behouden en versterken van het Europese systeem voor de bescherming van de mensenrechten

De Raad van Europa beschikt over een van de meest geavanceerde juridische mechanismen ter wereld voor de bescherming van de rechten van burgers. Aangezien mensenrechtenschendingen nog te vaak voorkomen, moet het systeem van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden gepromoot en versterkt. Dit betekent het steunen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar ook het versterken van de dialoog tussen rechters (dialoog tussen nationale rechtbanken en dialoog tussen nationale rechtbanken en het Hof) en het verbeteren van de tenuitvoerlegging van het Verdrag door elke lidstaat.

Ons voorzitterschap van het Comité wil discussiëren over op welke manieren de rechten van Europeanen kunnen worden versterkt en verdedigd, en met name die van de meest kwetsbaren, namelijk kinderen. De Raad van Europa heeft de afgelopen decennia een centrale rol gespeeld op het gebied van de bescherming van de mensenrechten. Er moet nog veel worden gedaan, ook al wordt dit jaar het 30-jarig bestaan van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind gevierd. Het versterken van de rechten van Europeanen betekent ook het verdedigen van de sociale rechten, die beter moeten worden gekoppeld aan het recht van de Europese Unie.

Werken aan een Europa dat mensen dichter bij elkaar brengt en verenigt, en gelijkheid en samenleven bevordert

In het licht van reactionaire en haatzaaiende uitlatingen dient de Raad van Europa zijn waarden van gelijkheid, tolerantie, delen en samenleven uit te dragen.

De strijd voor vreedzame en verenigde samenlevingen gaat hand in hand met de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. In dit verband zullen we de strijd tegen geweld tegen vrouwen als speerpunt van ons voorzitterschap bestempelen. Onze doelstelling is dat zoveel mogelijk Staten, zowel binnen de Raad van Europa als daarbuiten, zich aansluiten bij het Verdrag van Istanbul, dat op dit gebied het meest geavanceerde en uitgebreide instrument is.

Deze strijd houdt ook in dat alle vormen van racisme, antisemitisme en intolerantie moeten worden bestreden. Alle haatzaaiende uitlatingen en discriminatie, of die nu gebaseerd zijn op geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, enz., moeten op vastberaden wijze worden bestreden. In dit opzicht speelt de manier waarop geschiedenis wordt onderwezen een doorslaggevende rol bij het dichter bij elkaar brengen van Europeanen, ongeacht uit welk land ze komen, en bij het creëren van een saamhorigheidsgevoel. Daarom zal er onder ons voorzitterschap nagedacht worden over de oprichting van een voorlichtingscentrum voor het geschiedenisonderwijs in Europa. Onze Europese geschiedenis is een gemeenschappelijk erfgoed dat ons dichter bij elkaar moet brengen en ons niet mag verdelen.

Moderniseren van de Raad van Europa door het aangaan van nieuwe uitdagingen die zich voordoen op het gebied van mensenrechten en de rechtsstaat

Vandaag de dag is de belangrijkste uitdaging op het gebied van mensenrechten en de rechtsstaat het rekening houden met digitale kwesties en kunstmatige intelligentie, die zowel mogelijkheden als uitdagingen creëren. Ons voorzitterschap heeft besloten om een nieuwe impuls te geven aan deze kwesties binnen de Raad van Europa en hoopt een nieuwe dynamiek op gang te brengen die de organisatie in de komende decennia een pioniersstatus op deze gebieden zal garanderen.

De democratie en de rechtsstaat staan voor vele andere uitdagingen die het vertrouwen van de Europeanen in hun instellingen kunnen aantasten. Om aan deze bezorgdheid, die overal in Europa te vinden is, tegemoet te komen, moeten we werken aan het garanderen van toegankelijke, betrouwbare en transparante informatie, overal en voor iedereen. Corruptie blijft ook een bedreiging waarvoor we waakzaam moeten zijn. Frankrijk zal tijdens zijn voorzitterschap van het Comité van Ministers aan al deze uitdagingen het hoofd bieden.

- Meer informatie (in het Engels) : https://www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 16/05/2019

naar boven