Gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken [fr]

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is als belangrijkste speerpunt van de vijfjarige ambtstermijn bestempeld. Op het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken bestaat de benadering van deze kwestie uit twee onderdelen: een aanpak binnen het ministerie zelf, om de gelijkheid op de werkvloer te verbeteren, en een aanpak in het kader van het externe optreden van Frankrijk.

Deze twee belangrijke beleidsterreinen die elkaar aanvullen, worden beschreven in de Internationale strategie van Frankrijk voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2018-2022). Florence Mangin, hoge ambtenaar voor de gelijkheid van rechten tussen vrouwen en mannen, coördineert, leidt en geeft impulsen aan de acties van de verschillende afdelingen van het ministerie ten gunste van gelijkheid op deze twee terreinen.

Een proactief beleid op het ministerie ten gunste van gelijkheid op de werkvloer

Het doel hiervan is te streven naar gelijkheid op de werkvloer op alle vlakken: loopbaanontwikkeling, benoemingen, discriminatiebestrijding, cursussen, enz. Het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken heeft een reeks maatregelen getroffen om onder andere de balans tussen werk- en privéleven te bevorderen, geografische mobiliteit te ondersteunen en seksistisch gedrag te bestrijden.

Het AFNOR-keurmerk (ANFOR: Frans instituut voor normering), verkregen op 23 oktober 2017, erkent de inzet en plaatst deze in het kader van een langetermijnbenadering. Deze benadering is gebaseerd op 37 bindende indicatoren die regelmatig worden geëvalueerd, waaronder:

- de flexibiliteit van de arbeidsomstandigheden,
- pariteit in jury’s van de “concours”,
- vervanging bij zwangerschapsverlof,
- cursussen en bewustmaking op het gebied van gelijkheid op de werkvloer,
- de ontwikkeling van thuiswerken voor personeelsleden werkzaam op het ministerie.

Verbetering van de interne praktijken op het gebied van gelijkheid op de werkvloer en pariteit

Pariteit in cijfers (2018)

De helft van de vaste medewerkers van het ministerie bestaat uit vrouwen.
Het ministerie telt 26% vrouwelijke ambassadeurs (ten opzichte van 11% in 2012).
25% van de directeurs- en afdelingshoofdfuncties wordt vervuld door vrouwen (ten opzichte van 22% in 2012).

Een proactief feminiseringsbeleid op het gebied van benoemingen

Bij alle leidinggevende functies neemt het feminiseringspercentage van eerste benoemingen toe: 33% in 2018 ten opzichte van 29% in 2017. Wat betreft benoemingen in de hoogste leidinggevende functies (ambassadeurs, directeuren, enz.) is deze stijging aanzienlijker: 39% in 2018 ten opzichte van 30% vrouwen in 2017.

Het verbeteren van de gelijkheid op de werkvloer houdt ook in dat deze kwesties in de institutionele communicatie onder de aandacht moeten worden gebracht en dat er passende hulpmiddelen moeten komen, zoals:

- Preventie en bestrijding van seksistisch gedrag en seksueel geweld door middel van voorlichtingscampagnes en de oprichting van een team van vertrouwenspersonen (cellule d’écoute);
- Oprichting van een team van vertrouwenspersonen om discriminatie te voorkomen en te bestrijden;
- Voortzetting en versterking van de maatregelen ter verbetering van de balans tussen werk- en privéleven.

Hoewel deze voorzieningen betrekking hebben op alle medewerkers, komen deze in de praktijk in de eerste plaats ten goede aan vrouwen.

Van bewustmaking naar cursussen en begeleiding van personeel

Er worden bewustmakingsactiviteiten over gendergelijkheid georganiseerd voor alle nieuwe medewerkers die gaan werken op het ministerie of die worden uitgezonden naar het buitenland. Deze "initiële cursus" wordt aangevuld met modules op het intranetportaal voor medewerkers die reeds op een buitenlandse post werkzaam zijn.
Tegelijkertijd worden er langere en gespecialiseerdere cursussen georganiseerd voor medewerkers die zich in het kader van hun functie in internationale context genderkwesties aan de orde moeten stellen en voor personeel met een verantwoordelijke functie.

Versterking van het netwerk van medewerkers die het onderwerp gelijkheid tussen vrouwen en mannen volgen en die daarover rapporteren aan het ministerie

In 2019 telt het netwerk van medewerkers van het ministerie die het onderwerp gelijkheid tussen vrouwen en mannen volgen en die daarover rapporteren aan het ministerie 170 personen. Dit netwerk is verantwoordelijk voor de communicatie op het gebied van gendergelijkheid tussen het ministerie en het postennetwerk. De taak van deze medewerkers is het voeren van een dialoog met lokale partners, het volgen van gelijkheidskwesties en het communiceren over het Franse beleid en de Internationale strategie van het ministerie.

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 13/03/2019

naar boven