Gezamenlijke brief van de Franse en Duitse Ambassadeurs aan alle Nederlanders (16 april 2020, Den Haag) [fr]

In een gezamenlijke brief die op 16 april 2020 werd gepubliceerd in het AD, richten de Duitse Ambassadeur Dirk Brengelmann en de Franse Ambassadeur Luis Vassy zich tot alle Nederlanders.

- English translation of the joint letter from the French and German Ambassadors to The Netherlands

Beste Nederlanders, beste vrienden,

Nu Europa wordt getroffen door de ernstigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, zien we hier in Nederland, net als in de meeste Europese landen, een discussie ontstaan over de tekortkomingen van Europa. We willen het debat graag op een positievere manier voeren. Wij zien een Europa dat in staat is geweest om met eenheid, solidariteit en ambitie op te treden. En, beste Nederlandse vrienden, mogen wij u vier dingen meegeven?

Ten eerste moet eenheid onze manier van denken bepalen.

Zoals gebruikelijk wordt Europa van binnenuit en buitenaf op de proef gesteld. In sommige lidstaten zijn eurosceptici te vinden die vreemd genoeg beweren dat Europa niet genoeg doet. Elders pleiten andere eurosceptici voor een strategie van ieder voor zich, in een crisis die vraagt om grensoverschrijdende samenwerking. Complexe toeleveringsketens, zelfs binnen de EU, versterken de noodzaak van het delen van ervaringen en middelen.

We zijn van mening dat we de uitdaging samen aankunnen. Het verkeer van goederen, inclusief voedsel of medische hulpmiddelen, is in stand gehouden. Grenscontroles dragen bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar houden niet de mensen tegen die aan de andere kant van onze grenzen werken. Dit is van essentieel belang voor landen waar een grote meerderheid van de werknemers in de gezondheidszorg van buitenaf komt.

Onze eenheid moet ook gebaseerd zijn op onze gemeenschappelijke waarden. We hebben kracht gevonden in onze beginselen van transparantie, verantwoordingsplicht en debat. In plaats van de klokkenluiders het zwijgen op te leggen, hebben we geluisterd naar onze artsen en wetenschappers. We hebben onze parlementen laten werken en de juiste strategie laten bepalen. Nu wordt met propaganda getracht deze reactie af te schilderen als zwak of ongeorganiseerd; dat is bedoeld om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in ons democratisch systeem te verminderen. In het verleden zijn er pogingen gedaan om onze democratische processen te verstoren. Deze pogingen waren niet succesvol, zoals ook deze nieuwe ronde van manipulaties van informatie niet succesvol zal zijn.

Ten tweede moet solidariteit onze leidraad zijn.

Al tientallen jaren helpen rijkere regio’s de armere regio’s en onze landen zijn in staat geweest om in crisistijden bij elkaar te komen. Geconfronteerd met de wrede aanslagen van november 2015 in Parijs, zijn onze landen bijeengekomen op basis van de solidariteitsclausule, vastgelegd in artikel 42, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Ook deze keer werkt Europa aan de beste manier om deze geest van solidariteit in gang te zetten. De Europese Commissie heeft 37 miljard euro beschikbaar gesteld voor het Coronavirus Response Investment Initiative.

Tegelijkertijd werd concrete steun verleend aan hen die zwaarder getroffen zijn. Duitse ziekenhuizen hebben patiënten uit Italië, Frankrijk en Nederland opgenomen. De regio Grand Est in Frankrijk werkt nauw samen met de Duitse deelstaten Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Saarland. Ook België en Nederland trekken samen op met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, onder meer door het uitwisselen van informatie. Onder andere Frankrijk en Duitsland hebben medische apparatuur naar Italië en andere landen gestuurd.

Wat betreft de kwestie van terugkeer naar Europa van onze burgers die in het buitenland zijn gestrand, is samenwerking de regel geweest. Nederlandse vliegtuigen hebben Franse en Duitse burgers teruggevlogen en omgekeerd: of dat nu vanuit Djibouti, Argentinië, Egypte of vanaf cruiseschepen was – dit gevoel van solidariteit is opnieuw cruciaal geweest.

Onze ministers van Financiën hebben na twee discussierondes overeenstemming bereikt over een grootschalig steunprogramma. Er stond veel op het spel en het debat was complex, maar consensus zegevierde en Frankrijk en Duitsland hebben hun krachten gebundeld om een weg vooruit te vinden opdat we alle nodige middelen kunnen mobiliseren om te zorgen voor het herstel van onze economieën. Naast het optreden van de Europese Centrale Bank zullen ook de Europese Investeringsbank, de Europese begroting en het Europese Stabiliteitsmechanisme worden ingezet om de bescherming van werknemers, bedrijven en lidstaten te waarborgen.

Ten derde zal ambitie cruciaal zijn om de uitdagingen aan te gaan die ons te wachten staan.

Wij zullen in de nabije toekomst geconfronteerd worden met enorme uitdagingen. Een van de belangrijkste taken voor Europa zal zijn om soevereiner en beter in staat te zijn om te beslissen hoe we met een crisis als deze moeten omgaan. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat de productie van strategische goederen, ook in de gezondheidssector, in Europa plaatsvindt. Dit betekent ook dat we onze concurrenten een gelijk speelveld moeten opleggen. Onze ambities met betrekking tot het klimaat, de digitale economie en het beheer van big data en platforms blijken juist te zijn. Al deze uitdagingen zullen gezamenlijk moeten worden aangegaan: geen van onze landen heeft de middelen om zelf een dominante speler op deze gebieden te worden. Nederland zal hierbij ook een belangrijke rol spelen.

Een andere belangrijke ambitie moet zijn om gezamenlijk op te treden ten aanzien van de ontwikkelingslanden en met name Afrika. Daarvoor zullen middelen en de bereidheid om te handelen nodig zijn.

En tot slot, in een tijd waarin onze landen proberen het multilateralisme te beschermen en te bevorderen, zijn wij van mening dat de Europeanen meer dan ooit de stem moeten zijn die pleit voor een op regels gebaseerd internationaal systeem. Binnen ons Europese kader komt het vertrouwen ook voort uit onze overtuiging dat elk lid de rechtsstaat in zijn eigen land zal respecteren. Ook daar kunnen Duitsland, Frankrijk en Nederland samenwerken om deze fundamenten van gedeelde waarden te bevorderen.

Beste vrienden, laten we trots zijn op Europa en er vertrouwen in houden!

Luis Vassy, ambassadeur van Frankrijk in Nederland

Dirk Brengelmann, ambassadeur van Duitsland in Nederland

- Artikel op het AD

gepubliceerd op 17/04/2020

naar boven