Gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, België, Italië, Luxemburg en Nederland (25 juni 2016) [fr]

De Franse, Duitse, Belgische, Italiaanse, Luxemburgse en Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken nemen met spijt kennis van het feit dat de Britse bevolking zich heeft uitgesproken tegen lidmaatschap van de Europese Unie.

JPEG

De Franse, Duitse, Belgische, Italiaanse, Luxemburgse en Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken nemen met spijt kennis van het feit dat de Britse bevolking zich heeft uitgesproken tegen lidmaatschap van de Europese Unie.

Deze beslissing van het Britse volk vormt een keerpunt in de geschiedenis van Europa. De Europese Unie verliest niet alleen een lidstaat maar ook een aanzienlijk stuk geschiedenis, tradities en ervaringen.

Deze gebeurtenis brengt een nieuwe situatie met zich mee. Het besluit van het Britse volk maakt een einde aan het akkoord dat tijdens de Europese Raad van 18 en 19 februari werd gesloten. Wij verwachten nu van de Britse regering dat zij duidelijkheid schept door zo snel mogelijk uitvoering te geven aan dit besluit. De relevante bepalingen van het Verdrag van Lissabon (artikel 50 van het Verdrag over de Europese Unie) maken een ordelijk vertrek mogelijk. Wij zijn bereid om met de Europese instellingen samen te werken zodra de onderhandelingen over het definiëren en het verhelderen van de toekomstige relaties van het Verenigd Koninkrijk met de EU zullen zijn begonnen.

Wij blijven er vast van overtuigd dat de Europese Unie een historisch uniek en onontbeerlijk raamwerk biedt om vrijheid, welvaart en veiligheid in Europa te waarborgen, om vredelievende en wederzijds voordeel opleverende relaties tussen volkeren te creëren, en om bij te dragen aan vrede en stabiliteit in de wereld.

Sinds de stichting door de zes oprichtende lidstaten in 1957 heeft de EU een lange, succesvolle weg afgelegd. De EU verenigde Oost en West Europa met elkaar en heeft de langste periode van vrede op het continent gebracht, in de moderne tijd. Verder is de EU een motor geweest die Europese volkeren bij elkaar brengt. Daarmee is de belofte nagekomen waaraan we ons hebben gecommitteerd in de verdragen: een “ever closer union” creëren tussen de volken van Europa. Wij gaan door met onze inspanningen om te werken aan een sterkere en hechtere Europese Unie van 27 landen, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en rechtsstatelijkheid.

Het is met het oog hierop dat we ook meerdere ambitieniveaus tussen de lidstaten erkennen, als het gaat om het Europese integratieproject. Zonder terug te komen op wat we hebben bereikt, moeten we betere wegen vinden om om te gaan met deze verschillende ambitieniveaus, teneinde ervoor te zorgen dat Europa beter inspeelt op de verwachtingen van alle Europese burgers.

In dit licht bezien, bekrachtigen wij opnieuw nadrukkelijk onze gezamenlijke gehechtheid aan de Europese Unie. Echter, we zijn ons ervan bewust dat in bepaalde delen van onze maatschappij ontevredenheid heerst over het huidige functioneren van de EU. Dat nemen wij zeer serieus en we zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de EU beter gaat functioneren voor al onze burgers. Noch een eenvoudige oproep tot meer Europa, noch een fase van pure bezinning kunnen een adequaat antwoord zijn. Wij moeten onze gezamenlijke inspanningen richten op die uitdagingen die vragen om gezamenlijke Europese antwoorden. Andere taken moeten op nationaal of regionaal niveau gelaten worden. We moeten betere oplossingen aandragen voor kwesties waarvan we hebben besloten dat we ze op Europees niveau willen aanpakken. We moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor de versterking van solidariteit en cohesie binnen de Europese Unie.

Vandaag wordt Europa geconfronteerd met immense uitdagingen in een gemondialiseerde wereld die een betere Europese Unie nodig heeft. We moeten ons meer richten op de activiteiten van de EU met betrekking tot de grote uitdagingen van onze tijd: het garanderen van de veiligheid van onze burgers in een tijd van groeiende externe en interne dreigingen, het opstellen van een stabiel samenwerkingskader om het hoofd te bieden aan migratie en vluchtelingenstromen, het bevorderen van de Europese economie door het stimuleren van toenadering van onze economieën, van duurzame en banenscheppende groei en de voortgang naar het realiseren van de Europese monetaire Unie. Deze uitdagingen vinden plaats in een context van groeiende instabiliteit en geopolitieke veranderingen aan onze Europese grenzen.

Wij spreken ons vertrouwen uit in onze gezamenlijk Europese toekomst.

gepubliceerd op 05/07/2016

naar boven