Huisvesting [fr]

Waar informeren

Het gemeentehuis

Of u nu een woning wilt huren of kopen, u kunt zich altijd tot het gemeentehuis wenden voor informatie over:
- de te verwachten ontwikkeling van de wijk
- de publieke erfdienstbaarheden of bepalingen van ruimtelijke ordening die eventueel op een woning rusten
- de sociale woningsector

Het "Agence Nationale pour l’Information sur le Logement"

Het ANIL is officiëel erkend door het Ministerie belast met volkshuisvesting.
Het netwerk van het ANIL en zijn departementale vestigingen ADIL (Agences Départementales d’Information sur le Logement) informeert particulieren over alle problemen aangaande huisvesting, zowel op juridisch, financieel als fiscaal gebied. De website van het ANIL heeft tevens een Nederlandse versie.

De departementale agentschappen (ADIL) geven gratis en volledig advies over alle aspecten die te maken hebben met huisvesting. Een groot aantal beschikt over een bestand van alle nieuwbouw die te koop of te huur is en van alle bouwkavels. De ADIL’s zijn te vinden in de meeste departementen.

Rechten en plichten : www.service-public.fr
Huur, koop, bouw, regels van ruimtelijke ordening, nabuurschap : u vindt een berg aan informatie in het Frans op de site www.service-public.fr in de rubriek Logement.

Een huurwoning zoeken

Sociale sector

De toewijzing van een woning uit de sociale sector (HLM - habitations à loyer modéré) is afhankelijk van uw inkomensniveau en de beschikbaarheid in het gebied waar u wilt wonen. Informeer bij uw gemeentehuis.

Particuliere sector

U kunt zich voor bemiddeling wenden tot bijvoorbeeld een makelaar (agent immobilier) of een beheerder van onroerend goed.
Ook kunt u advertenties vinden in lokale kranten of op internet.

Studentenhuisvesting

- Huisvesting op de campus (in een cité universitaire) : toewijzing door de CROUS. Het verkrijgen van huisvesting is niet vanzelfsprekend en is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. Klik hier voor het vinden van de cité universitaire behorende bij uw universiteit.

- Twee generaties onder één dak : een oudere kan huisvesting aanbieden aan een student in ruil voor gratis hulp. Men dient daarvoor over een goede kennis van het Frans te beschikken. De student betaalt geen huur, alleen een bijdrage in de servicekosten. Meer weten

Lexicon van de huurder

“Bail”

Dat is uw huurcontract. Voordat dit contract is getekend, mag de eigenaar of de makelaar u geen geldbedrag vragen. Na ondertekening kunt u de huur alleen opzeggen met inachtneming van de in het contract vermelde opzegtermijn.

“Caution d’un tiers”

Indien u niet kunt aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken, kan men u vragen of iemand anders borg kan staan, voor het geval er problemen zijn met het betalen van de huur.

“Dépôt de garantie”

In het huurcontract kan worden bepaald dat de huurder een waarborgsom stort, die gebruikt wordt om eventuele nalatigheden van de huurder te dekken. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort woning en moet in het contract vermeld staan.

“Etat des lieux”

Deze geeft een beschrijving van het gehuurde op het moment van overhandiging van de sleutels aan de huurder en vervolgens op het moment waarop de huurder de sleutels weer aan de eigenaar teruggeeft. Door deze inventarisaties bij de komst en bij het vertrek van de huurder met elkaar te vergelijken, kan de verhuurder vragen om vergoeding van door de huurder veroorzaakte schade.
De huurder en de eigenaar moeten de staat van de woning gezamenlijk, in onderlinge overeenstemming vaststellen. Hij wordt schriftelijk opgemaakt en moet worden ondertekend door de eigenaar en de huurder. Deze procedure is kosteloos.

“Charges”

Naast de huur dient de huurder ook servicekosten te betalen:
- lasten die bewoning met zich mee brengt (water, energie, lift e.d.)
- onderhouds- en reparatiekosten van gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw
- kosten van diensten waarvan de huurder gebruik maakt, zoals vuilophaaldienst en riolering

De eigenaar kan aan de huurder een voorschot voor de servicekosten vragen, bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal. De eindafrekening dient dan elk jaar plaats te vinden.

Huis kopen of bouwen

Financiering, onderzoek (diagnostics), bestemmingsplan, verloop van de werkzaamheden: of u nu een woning koopt of een huis laat bouwen, het Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) verschaft de benodigde informatie. Wat de financiële kant betreft, vindt u op hun website ook de hulpmiddelen om de notariskosten te berekenen, de fiscale meerwaarde, het te besteden budget en de hypotheeklasten. Op de site www.logement.gouv.fr kunt u uw hypotheek berekenen en met name nagaan of u recht heeft op een lening tegen %.

- Meer bronnen op www.france.nl

gepubliceerd op 12/11/2010

naar boven