#InitiativeEurope - De president van de Republiek ontvouwt zijn visie op de hervorming van Europa (26 september 2017, Parijs) [fr]

De president van de Republiek, Emmanuel Macron, presenteerde op 26 september op de Université de Sorbonne in Parijs zijn plannen voor de hervorming van Europa. Lees hier de hoofdpunten uit zijn toespraak.

Hebben Europese landen, in deze tijd van grote uitdagingen op het gebied van defensie en veiligheid, migratiestromen, ontwikkeling, klimaatveranderingen, digitale revolutie en de gemondialiseerde economie, manieren gevonden om hun belangen en waarden te verdedigen, en om hun democratische en sociale model, uniek als deze is in de wereld, te garanderen en aan te passen? Kunnen zij al deze uitdagingen alleen aan?

We kunnen het ons niet veroorloven om hetzelfde beleid, dezelfde gewoontes, dezelfde procedures en dezelfde begroting aan te houden. We kunnen er niet meer voor kiezen om binnen onze landsgrenzen verder in onszelf te keren.

De enige manier om onze toekomst zeker te stellen, is de herfundering van een soeverein, verenigd en democratisch Europa.

Een soeverein Europa

De zes sleutels tot Europese soevereiniteit

1. Een Europa dat veiligheid in al zijn aspecten waarborgt

- Op het gebied van defensie moet Europa gaan beschikken over een gemeenschappelijk inzetbare strijdmacht, een gemeenschappelijke defensiebegroting en een gemeenschappelijke militaire doctrine om op te treden. We moeten zo snel mogelijk de invoering van het Europese Defensiefonds en de permanente gestructureerde samenwerking bevorderen, aangevuld met een Europees interventie-initiatief waardoor we onze strijdkrachten in elk stadium beter kunnen integreren.
- In de strijd tegen terrorisme moet Europa nauwere banden tussen onze inlichtingendiensten waarborgen, door middel van de oprichting van een Europese academie voor inlichtingen.
- Elk aspect van de veiligheid moet - gezamenlijk - worden gewaarborgd: Europa heeft een gemeenschappelijke civiele beschermingsmacht nodig.

2. Een Europa dat het migratievraagstuk aanpakt

- We moeten een gemeenschappelijk gebied creëren voor grensbeheer, asiel en migratie, om onze grenzen op een efficiënte manier te controleren en vluchtelingen in fatsoenlijke omstandigheden te ontvangen, hen daadwerkelijk te laten integreren en degenen die niet in aanmerking komen voor asiel, snel terug te sturen.
- We moeten een Europees Asielbureau oprichten dat onze procedures versnelt en harmoniseert; we moeten onderling verbonden databases en beveiligde biometrische identiteitsdocumenten tot stand brengen; geleidelijk een Europese grenspolitie oprichten die de grenzen streng controleert en degenen die niet kunnen blijven terugstuurt; en een grootschalig Europees programma financieren om vluchtelingen op te leiden en te integreren.

3. Een Europa dat zich richt op Afrika en de Middellandse Zee

- Europa heeft behoefte aan een buitenlands beleid gericht op een aantal prioriteiten: ten eerste de Middellandse Zee en Afrika.
- Er moet een nieuw partnerschap met Afrika worden ontwikkeld, gebaseerd op onderwijs, gezondheid en energietransitie.

4. Een Europa dat het voorbeeld geeft op het gebied van duurzame ontwikkeling

- Europa moet zich in de voorhoede bevinden van een efficiënte en eerlijke ecologische transitie.
- Het moet investeren in deze overgang (transport, huisvesting, industrie, landbouw…), door een eerlijke prijs voor CO2 vast te stellen: een aanzienlijke minimumprijs binnen de Europese grenzen en een Europese CO2-belasting aan de grens om gelijke concurrentievoorwaarden tussen de producenten en hun concurrenten te waarborgen.
- Europa moet een industrieel programma opzetten ter ondersteuning van schone voertuigen en van de benodigde infrastructuur (bijvoorbeeld oplaadstations).
- Het moet zijn onafhankelijkheid op het gebied van voedselvoorziening zekerstellen, door het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te hervormen en een gemeenschappelijke inspectie op te richten om voedselveiligheid voor Europeanen te waarborgen.

5. Een Europa van innovatie en een op de digitale wereld aangepaste regelgeving

- Europa moet deze transformatie leiden en niet ondergaan, door in de globalisering zijn eigen model te bevorderen, waarbij innovatie en regelgeving worden gecombineerd.
- Het moet gaan beschikken over een agentschap voor ingrijpende innovatie, dat gezamenlijk nieuwe onderzoeksgebieden, zoals kunstmatige intelligentie, financiert.
- Het moet eerlijkheid en vertrouwen in de digitale transformatie waarborgen, door de belastingsystemen (belasting van digitale bedrijven) te herzien en de belangrijkste platforms te reguleren.

6. Europa als economische en monetaire macht

- De eurozone moet het hart van Europa’s wereldwijde economische macht worden.
- Bovenop van nationale hervormingen moet Europa gaan beschikken over middelen om het tot een gebied van groei en stabiliteit te maken, zoals een budget waarmee het gemeenschappelijke investeringen kan financieren en kan zorgen voor stabilisatie in het geval van economische schokken.

Een verenigd Europa

1. Concrete solidariteit door sociale en fiscale convergentie

- We moeten convergentie in de hele EU aanmoedigen, door criteria vast te stellen die onze sociale en fiscale modellen geleidelijk dichter bij elkaar zullen brengen. De naleving van deze criteria moet een voorwaarde zijn voor toegang tot de Europese solidariteitsfondsen.
- Op fiscaal gebied moeten we de vennootschapsbelastingtarieven harmoniseren; op sociaal gebied moeten we een algemeen minimumloon instellen, dat aansluit op de economische realiteit van ieder land, en de concurrentie op het gebied van sociale verzekeringspremies reguleren.

2. Cultuur en kennis als cement

- Het creëren van een saamhorigheidsgevoel zal het sterkste cement voor Europa zijn.
- We moeten de uitwisselingen verder ontwikkelen, zodat alle jonge Europeanen onder de 25 de mogelijkheid krijgen om zes maanden in een ander Europees land doorbrengen, en alle studenten tegen 2024 twee Europese talen spreken.
- We moeten Europese universiteiten opzetten: universiteitsnetwerken die studenten in staat stellen om in het buitenland te studeren en les te gaan volgen in minstens twee talen. In het voortgezet onderwijs moeten we, op dezelfde manier als in het hoger onderwijs, de wederzijdse harmonisering en erkenning van middelbare schooldiploma’s vastleggen.

Een democratisch Europa

De herfundering van Europa kan alleen worden bewerkstelligd door de Europese volkeren vanaf het begin bij deze routekaart te betrekken.

1. Het belang van debat: democratische conventies

- Gedurende zes maanden in 2018 zullen nationale en lokale debatten over gemeenschappelijke vraagstukken georganiseerd worden in alle EU-landen die dat willen.

2. De versterking van het Europees Parlement: transnationale lijsten

- Vanaf 2019 moeten we, gebruik makend van het zetelaantal van de vertrekkende Britse parlementariërs, transnationale lijsten maken door middel waarvan Europeanen voor een samenhangend, gemeenschappelijk project kunnen stemmen.

Hoe ziet Europa er in 2024 uit?

1. De Europese Unie, ons gemeenschappelijke kader

- De Europese Unie definieert onze gemeenschappelijke basis, gebaseerd op:
(I) gemeenschappelijke democratische waarden die niet onderhandelbaar zijn;
II) een eenvoudigere en meer beschermende interne markt, gekoppeld aan een hervormd handelsbeleid. Deze hervorming moet zorgen voor transparantie in de onderhandeling en uitvoering van handelsakkoorden; normen op sociaal en milieugebied; een Europese aanklager voor handelszaken, die toeziet op de naleving van regels en oneerlijke praktijken snel afstraft.
- Als de EU de mogelijkheid biedt voor verschillen in ambitieniveau, zou de Unie geleidelijk kunnen uitbreiden naar de inclusie van de westelijke Balkanlanden.
- Hiervoor is een hervorming van de EU-instellingen nodig, met een kleinere Commissie (15 leden).

2. Verschillen in ambitie

- Binnen deze EU moeten degenen die verder en sneller willen gaan, geen hinder ondervinden. Samenwerking is altijd open voor iedereen, waarbij als enige criterium geldt dat de ambitie op hetzelfde niveau ligt, zonder vooraf gedefinieerd format.

3. De Frans-Duitse motor

- Geconfronteerd met deze uitdagingen zal de Frans-Duitse motor beslissend zijn. "Waarom zetten we ons bijvoorbeeld niet in om onze markten tegen 2024 volledig te integreren, met dezelfde regels voor onze bedrijven, van het bedrijfsrecht tot het faillissementsrecht?”
- Deze vooruitstrevende en concrete geest ligt geankerd in het Élysée-verdrag. Frankrijk stelt voor om dit verdrag te herzien door een nieuwe gemeenschappelijke ambitie te formuleren.

4. Groep voor de herfundering van Europa

- Alle staten die deze ambitie delen, kunnen de komende weken deelnemen aan de lancering van een “groep voor de hervorming van Europa”.
- Deze groep zal bestaan uit vertegenwoordigers van elke vrijwillig deelnemende lidstaat en zal verschillende Europese instellingen bij zich betrekken.
- Tot aan de zomer van 2018 zal deze groep maatregelen definiëren en voorstellen om deze hervorming te implementeren, waarbij het zich baseert op de debatten over de democratische conventies. De elementen die nodig zijn voor de hervorming (betere samenwerking, op termijn eventuele verdragsveranderingen…) zullen per thema worden onderzocht.

De tijd dat Frankrijk voorstellen doet is terug. Daarbij denk ik aan Robert Schuman, die op 9 mei 1950 in Parijs het voorstel durfde te doen tot de oprichting van Europa.

Ik herinner me zijn krachtige woorden: “Daar Europa niet tot stand gekomen is, hebben wij de oorlog gekend.”

- Emmanuel Macron, 26 september 2017

Meer informatie:

- De hele toespraak in het Frans:

PDF - 303.3 kB
Discours du Président de la République - Initiative pour l’Europe
(PDF - 303.3 kB)

gepubliceerd op 04/10/2017

naar boven