Internationale Conferentie over de bescherming van bedreigd erfgoed – Slotverklaring (3 december 2016, Abu Dhabi) [fr]

Voorgezeten door de President van de Franse Republiek en Z.E. Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kroonprins van het emiraat Abu Dhabi.

Als een spiegel van de mensheid, een bewaker van ons collectieve geheugen en een getuige van de buitengewone creatieve geest van de mens, is cultureel werelderfgoed drager van onze gemeenschappelijke toekomst.

Vandaag de dag hebben miljoenen mannen en vrouwen op alle continenten te maken met gewapende conflicten en terrorisme. Hierbij wordt hun eeuwenoude erfgoed niet bespaard. Extremisten doen - vaak opzettelijk – hevige afbreuk aan de cultuur van de landen en de mensen die ze aanvallen, met als doel cultureel erfgoed, dat aan de gehele mensheid toebehoort, te vernietigen.

Het bedreigen, aanvallen, vernietigen, en plunderen van erfgoed maakt deel uit van een strategie die ten doel heeft de fundamenten van de identiteit van volkeren, hun geschiedenis, en de omgeving waarin zij hun leven opbouwen, te verzwakken. Als dit erfgoed verdwijnt, verdwijnt daarmee de herinnering en loopt hun toekomst gevaar.

Erfgoed, in al zijn diversiteit, is een bron van collectieve rijkdom en bevordert de dialoog. Het kan zorgen voor nauwere betrekkingen, tolerantie, vrijheid en wederzijds respect. De vernietiging ervan is een bedreiging voor de vrede, net als de illegale handel in cultureel goed, die vaak toeneemt in tijden van crisis.

Daarom zijn wij, als staatshoofden, regeringsleiders en hun vertegenwoordigers, en als internationale organisaties en particuliere instellingen, hier bijeen in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten, om opnieuw te bevestigen dat we ons gezamenlijk gaan inzetten om bedreigd cultureel erfgoed van alle volkeren te beschermen tegen vernietiging en illegale handel. We hebben besloten om onze krachten bundelen.

Wij zijn zeer verheugd met de oproep van de directeur-generaal van de UNESCO en geven kennis van onze expliciete steun voor de wereldcoalitie "Unite for Heritage”, gelanceerd om ons gemeenschappelijk erfgoed te beschermen tegen vernietiging en mensenhandel. Wij verwelkomen de “Strategie voor de versterking van de werkzaamheden van UNESCO voor de bescherming van cultuur en de bevordering van cultureel pluralisme in het geval van gewapende conflicten”.

We moeten toezien op de naleving van de universele waarden, die ons sinds de internationale conventies van Den Haag van 1899, 1907 en 1954, en de protocollen van 1954 en 1999, voorschrijven mensenlevens én cultureel goed te beschermen in tijden van gewapend conflict. Dit proces moet worden begeleid in nauwe samenwerking met de UNESCO, die zich sinds 1954 onvermoeibaar inspant voor de bescherming van erfgoed, de bestrijding van illegale handel, en de bevordering van cultuur als instrument om mensen dichter bij elkaar te brengen en de dialoog tussen volkeren te bevorderen.

In de geest van universaliteit en de beginselen van de UNESCO conventies, leggen we ons er dan ook op vast om twee ambitieuze en duurzame doelstellingen na te streven, om te garanderen dat de internationale gemeenschap zich blijft mobiliseren voor het behoud van erfgoed:

- De oprichting van een internationaal fonds voor de bescherming van bedreigd cultureel erfgoed in perioden van gewapende conflicten, waarmee preventieve en noodoperaties kunnen worden gefinancierd, illegale handel in cultuurgoederen kan worden bestreden, en kan worden bijgedragen aan het herstel van beschadigde culturele goederen.

- De oprichting van een internationaal netwerk van schuilplaatsen om culturele goederen die gevaar lopen door gewapende conflicten of terrorisme, tijdelijk in bewaring te nemen op hun eigen grondgebied, of als ze niet kunnen worden opgevangen op nationaal niveau, in een buurland, of als een laatste redmiddel, in een ander land, altijd in overeenstemming met het internationaal recht en op verzoek van de betrokken regeringen, en waarbij rekening wordt gehouden met de nationale en regionale kenmerken en contexten voor de bescherming van culturele goederen.

Op deze conferentie verenigen wij, staatshoofden, regeringsleiders en hun vertegenwoordigers, internationale organisaties en particuliere instellingen, ons ten behoeve van erfgoed, door steun te verlenen aan internationale acties voor de bescherming van cultureel erfgoed dat wordt bedreigd door gewapende conflicten en terrorisme. Een follow-up-conferentie in 2017 zal gelegenheid bieden om de uitvoering van de in Abu Dhabi gelanceerde initiatieven en van de eerste door het internationale fonds gefinancierde projecten te evalueren.

Wij erkennen de zeer belangrijke rol van de Verenigde Naties en haar instellingen, en in het bijzonder van de UNESCO, als de enige VN-organisatie met een mandaat voor de bescherming van de cultuur. We doen een beroep op de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om ons te steunen in het bereiken van deze doelstellingen, in volledige overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties.

gepubliceerd op 14/12/2016

naar boven