Internationale strategie van Frankrijk voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2018-2022) [fr]

Wereldwijd is er nog steeds ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, die in sommige gevallen zelfs groter wordt. In reactie daarop versterkt Frankrijk de samenhang en doeltreffendheid van de zogenaamde "gender"-maatregelen in zijn ontwikkelingshulpbeleid en externe optreden. De derde Internationale strategie voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2018-2022) is een stuurmiddel om de acties de komende vijf jaar te coördineren en de situatie van vrouwen in de wereld te verbeteren.
De strategie concretiseert op internationaal niveau de toezegging van de president van de Franse Republiek om gelijkheid tussen vrouwen en mannen als belangrijkste speerpunt van de vijfjarige ambtstermijn te bestempelen.

Een zorgwekkende internationale context

Vrouwen en meisjes worden als eersten getroffen door armoede, conflicten en klimaatverandering. Door hun plaats in de samenleving worden ze overal en op alle vlakken geconfronteerd met problemen en discriminatie.

Seksueel geweld als oorlogswapen

Vrede en stabiliteit zijn niet overal ter wereld de norm. De opwarming van de aarde, spanningen rond natuurlijke hulpbronnen en sociaaleconomische ongelijkheden vormen een smeltkroes voor crises en conflicten, waarvan vrouwen vaak de eerste slachtoffers zijn. In sommige landen kan seksueel geweld als oorlogswapen worden gebruikt om de bevolking te terroriseren.

Het recht van vrouwen om de baas te zijn over hun eigen lichaam

Universele toegang tot seksuele en reproductieve rechten is een essentiële voorwaarde voor de emancipatie van jonge vrouwen.

- Sommige wetten belemmeren nog steeds te veel meisjes en vrouwen om toegang te krijgen tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg, hetgeen een bedreiging vormt voor hun fundamentele recht om de baas te zijn over hun eigen lichaam en bij te dragen aan de ontwikkeling en sociale vooruitgang van hun land;
- Complicaties met betrekking tot onveilige abortussen vormen de op twee na grootste oorzaak van moedersterfte. Deze sterfgevallen zouden allemaal voorkomen kunnen worden als de beschikbaarheid van en de toegang tot kwalitatief hoogstaande diensten gewaarborgd zou zijn;
- Meisjes die vóór hun 18e getrouwd zijn, zijn zelden in staat om het met hun partners over veilige seks te hebben en worden vaak onder druk gezet om hun vruchtbaarheid te bewijzen. Ook lopen ze een bijzonder groot risico op seksueel overdraagbare ziektes en huiselijk geweld en behoren ze tot een van de groepen die waarschijnlijk het minst vaak seksuele voorlichting krijgen.

Demografische vraagstukken en vrouwenrechten

In de 47 landen met de snelst groeiende bevolking kan de toename van de beroepsbevolking een reële kans op ontwikkeling zijn. Voorwaarde is wel dat de jonge bevolking - en dat geldt zowel voor meisjes als voor jongens - gezond en opgeleid is en toegang heeft tot goede banen.

Gelijkheid staat centraal in het externe optreden van Frankrijk

De 5 aandachtspunten van de Internationale strategie van Frankrijk hebben tot doel de gelijkheid tussen vrouwen en mannen centraal te stellen in alle werkzaamheden die door het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken worden uitgevoerd: op het gebied van onder andere ontwikkelingssamenwerking en economische, soft, culturele en educatieve diplomatie.

Als voorbeeld dienen

Omdat alles begint met het geven van het goede voorbeeld, gaat het ministerie zijn inspanningen opvoeren voor gelijkheid en gelijke behandeling binnen zijn teams en die van zijn agentschappen. Het gaat hierbij onder andere om:

- de verhoging van het aantal vrouwen in leidinggevende en ambassadeursfuncties;
- de bewustmaking en voorlichting van medewerkers op het gebied van genderkwesties;
- de systematische integratie van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de strategieën en acties van de 12 agentschappen die mede onder auspiciën van het ministerie opereren [1].

Versterking van het politieke draagvlak voor gelijkheidskwesties

Om het politieke pleidooi voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te versterken, is het noodzakelijk om genderkwesties in alle domeinen op te nemen, ongeacht of deze met ontwikkeling te maken hebben of niet, in alle internationale fora. Dit is onder andere het geval voor onderwijs, beroepsopleiding en integratie op de arbeidsmarkt, humanitaire strategieën en kwesties op het gebied van klimaat, economie, bevolking, rechten en seksuele en reproductieve gezondheid. In de Strategie wordt ook aangemoedigd om kwesties betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen aan de orde te stellen tijdens bilaterale politieke ontmoetingen en om deze te integreren in de activiteiten van diplomatieke posten.

Betere financiering van maatregelen ten behoeve van gelijkheid

Om ervoor te zorgen dat de middelen beschikbaar zijn om concreet op te kunnen treden, zal het aandeel van de officiële ontwikkelingshulp in het kader van gelijkheid worden verhoogd. Dit houdt in het bijzonder in dat 50% van de financiële steun van het Frans bureau voor ontwikkeling (AFD) zal worden besteed aan projecten die onder meer tot doel hebben de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen.

Zichtbaarder maken van maatregelen voor gelijkheid

Het vergroten van de zichtbaarheid begint met communicatie zonder genderstereotypen: het ministerie en zijn agentschappen zorgen ervoor dat ze vrouwelijke en mannelijke terminologie gebruiken in hun berichten en zo een evenwichtige afspiegeling van de maatschappij laten zien. Het zichtbaar maken houdt ook in dat er indicatoren zijn ontwikkeld om de ondernomen acties te evalueren, omdat dit de enige manier is om te weten of deze effectief zijn.

Ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en het delen van resultaten

Via verschillende gedeelde platforms voor ontwikkelingsactoren beoogt de strategie uitwisseling van ideeën en ervaringen te bevorderen tussen ngo’s, de particuliere sector in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de onderzoekswereld en overheden. De expertise en de zichtbaarheid van Franse ngo’s zijn een sterke ontwikkelingsstimulans voor gendergelijkheid en zullen daarom worden versterkt op het gebied van gender en vrouwenrechten.

Download de “Stratégie internationale de la France pour l’égalité entre les femmes et les hommes(2018-2022)” (in het Frans)

[1] Agence française de développement, Expertise France, Institut français, Agence pour l’enseignement français à l’étranger, Campus France, Agence française de coopération médias, France Médias Monde, Atout France, Business France, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, France Volontaires en Institut de recherche pour le développement.

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 13/03/2019

naar boven