Making our planet great again : Gezamenlijk artikel van de ambassadeurs van Frankrijk en Duitsland in Nederland

PNG

Dit is een bijzondere periode in de strijd tegen klimaatverandering. Aangezien de Verenigde Staten zich terugtrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs moeten wij vaart zetten achter de uitvoering van het Klimaatakkoord. Europa als geheel, en iedere afzonderlijke lidstaat, heeft hier een leidende rol in. Klimaatverandering was een hoofdthema tijdens de G20-besprekingen in Hamburg. Zij lieten zien dat Europa zeer betrokken is bij de aanpak van de nieuwe internationale uitdagingen. Ook de wereldklimaatconferentie (COP23) die in november 2017 in Bonn zal plaatsvinden, is een belangrijke impuls voor de verdere uitvoering van het Klimaatverdrag van Parijs.
Als ambassadeurs in Nederland zien we hoe vooruitstrevend dit land is. Behalve de Nationale Strategieën die de afgelopen maanden zijn aangenomen op het gebied van energie, nieuwe mobiliteit en circulaire economie, zijn wij verheugd dat de Eerste Kamer op 4 juli met de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs heeft ingestemd. In dit verband hebben wij op 27 juni jl, in het kader van de Europese Klimaatdiplomatieweek, een energieseminar georganiseerd met Nederlandse, Franse en Duitse bedrijven, instituten en de Europese Commissie om tot een betere gemeenschappelijke routekaart te komen. Wij willen de volgende tien punten onder de aandacht brengen:

1/ De inwerkingtreding van het Klimaatakkoord van Parijs in november 2016 was een keerpunt. Momenteel hebben 151 landen het Akkoord geratificeerd.

2/ Klimaatverandering kan niet meer worden genegeerd, noch onze verantwoordelijkheid hierin. Om deze uitdaging aan te kunnen gaan, zijn niet alleen aanzienlijke veranderingen nodig op het gebied van economie, wetenschap en technologie, maar ook in ons dagelijks leven.

3/ Wij zijn van mening dat de beslissing van de Amerikaanse regering om Parijs op te zeggen niet alleen indruist tegen de belangen van de internationale gemeenschap, maar ook geen groei en banen zal genereren in de VS zelf.
Desondanks kunnen we nog steeds de doelen van het Akkoord behalen. Gelukkig hebben veel staten, lokale overheden, bedrijven en NGO’s in de VS besloten om het initiatief te nemen in de energietransitie. In afwachting van betere tijden moeten wij mogelijkheden vinden om de Amerikaanse burgers en instellingen aan boord te houden.

4/ We moeten burgers, de wetenschap en de private sector op lokaal, nationaal en Europees niveau voor de gemeenschappelijke strijd tegen klimaatverandering blijven mobiliseren.

5/ Europa moet voorop blijven lopen in de strijd tegen klimaatverandering en daarbij solidariteit met andere landen tonen.

6/ De oprichting van de Energie-unie zal ons helpen bij het ontwikkelen van een efficiënter energiegebruik en een betere verbinding tussen de energienetwerken. Bedrijven en lokale overheden zullen worden aangespoord om innovatieve samenwerkingsvormen te ontwikkelen. Het investeren in R&D is essentieel voor de ontwikkeling van groene technologieën.

7/ Energietransitie biedt ook kansen op het gebied van economische groei en werkgelegenheid. Dit moeten we onthouden als we mensen ervan willen overtuigen dat dit de juiste koers is.

8/ In het kader van de COP22 zijn de onderhandelingen over de implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs van start gegaan. Deze moeten vóór 2018 afgerond zijn. Hiervoor hebben wij een krachtige werkgroep nodig.

9/ Bijdragen op nationaal niveau staan centraal in het Klimaatakkoord van Parijs. De inspanningen die zijn aangekondigd tijdens de COP21 in Parijs zijn nog steeds niet toereikend om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden, laat staan onder de 1,5°C.

10/ Tot slot zijn partnerschappen hierbij essentieel. Wij zetten ons volledig in om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en, als oprichtende landen van de EU, hebben wij al sterke banden opgebouwd die we kunnen benutten. Duitsland, Frankrijk en Nederland hebben samen een speciale rol te vervullen en dragen een bijzondere verantwoordelijkheid in “making our planet great again”.

gepubliceerd op 13/07/2017

naar boven