Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties – Standpunt over de wet van 11 oktober 2010 (23 oktober 2018) [fr]

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties, dat bestaat uit deskundigen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, heeft vandaag een standpunt naar voren gebracht over de Franse wet van 11 oktober 2010 inzake het verbod van gezichtsbedekking in de openbare ruimte, waarin het concludeert dat deze wet het recht op vrijheid van godsdienst en het beginsel van non-discriminatie schendt.

Frankrijk benadrukt opnieuw dat de wet van 2010 gezichtsbedekking in de openbare ruimte verbiedt aangezien dit onverenigbaar wordt geacht met het broederschapsbeginsel en met de basiswaarden van een democratische en open samenleving. Zo is iedereen vrij om religieuze kleding te dragen in de openbare ruimte, op voorwaarde dat deze het gezicht niet bedekt.

Frankrijk benadrukt opnieuw dat de conseil constitutionnel (constitionele raad) heeft vastgesteld dat de wet in overeenstemming is met de Franse grondwet. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zelf in zijn uitspraak van 1 juli 2014 geoordeeld dat de wet noch afbreuk doet aan de vrijheid van geweten, noch aan de vrijheid van godsdienst en dat deze niet discriminerend is.

Frankrijk benadrukt de volledige legitimiteit van een wet die tot doel heeft de voorwaarden te waarborgen voor een harmonieus samenleven, waarbij mensen hun burgerlijke en politieke rechten volledig kunnen uitoefenen. Frankrijk hecht hier waarde aan en bevordert dit ook tijdens zijn internationale optreden. Frankrijk zal zijn standpunt onderstrepen in het voortgangsrapport dat het land aan het VN-mensenrechtencomité zal overhandigen, in het kader van hun dialoog.

Bron: www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 25/10/2018

naar boven