Migratie – Intergouvernementele conferentie over het Mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie (10-11 december 2018, Marrakesh) [fr]

Het Mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie werd tijdens de conferentie in Marrakesh door 162 staten goedgekeurd, waar Frankrijk werd vertegenwoordigd door Jean-Baptiste Lemoyne, de Franse staatssecretaris onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken.

Frankrijk heeft de goedkeuring van dit pact gesteund, omdat migratie vandaag de dag een wereldwijd fenomeen is dat door de staten moet worden beheerst in het kader van een effectievere internationale samenwerking tussen de landen van herkomst, doorreis en bestemming. In dit verband worden in het Mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie best practices opgesomd die de staten kunnen gebruiken als inspiratiebron voor de uitvoering van hun migratiebeleid, met inachtneming van hun nationale wetten. Het Pact is een niet-bindende verklaring waaruit in geen geval juridische verplichtingen voortvloeien. Het creëert evenmin nieuwe rechten voor migranten, maar het herinnert aan hun fundamentele rechten, zoals die onder andere zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

In overeenstemming met het Franse standpunt herinnert het Pact aan het specifieke karakter van de vluchtelingenstatus en maakt het een duidelijk onderscheid tussen legale en illegale migranten. Bovendien staat erin vastgesteld dat de nationale soevereiniteit het “leidende beginsel” is dat staten in staat stelt hun grenzen te controleren in overeenstemming met hun internationale verplichtingen. Op basis hiervan worden de staten aangespoord om irreguliere immigratie te bestrijden door de illegale migratiekanalen te ontmantelen en de landen van herkomst aan te moedigen hun grenzen op doeltreffendere wijze te controleren en de terugkeer en re-integratie van irreguliere migranten te vergemakkelijken. Ook worden de staten opgeroepen om de legale migratiekanalen in stand te houden en de integratie van degenen die er gebruik van maken in de gastsamenlevingen te bevorderen. Ten slotte wordt benadrukt dat de diepere oorzaken van migratie moeten worden aangepakt door meer te investeren in de ontwikkeling van de landen van herkomst, door goed bestuur te bevorderen en door rekening te houden met nieuwe oorzaken van migratie, zoals klimaatverandering.

Frankrijk zal zich blijven inzetten voor een betere internationale samenwerking op het gebied van migratie, terwijl het trouw blijft aan zijn waarden, het recht eerbiedigt en streeft naar efficiëntie.

Bron: diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 12/12/2018

naar boven