Nationaal hervormingsprogramma – ministerraad van 18 februari 2015 [fr]

De regering heeft in december de agenda van het hervormingsprogramma bekendgemaakt. Waarin drie thema’s centraal staan:
- Steun aan groei en werkgelegenheid
- Strijd tegen ongelijkheid
- Anticiperen op de toekomst.

Het nationaal hervormingsprogramma (PNR) wordt op basis van deze agenda officieel gelanceerd. Deze zal half april tijdens de ministerraad worden gepresenteerd en vervolgens aan het parlement worden voorgelegd. Het programma geeft een antwoord op de aanbevelingen voor Frankrijk.

Groei en ontwikkeling van bedrijven

Minder bedrijfsheffingen

Het belastingkrediet voor concurrentievermogen en werkgelegenheid en het Verantwoordelijkheids- en solidariteitspact van 40Md€ belastingverlaging en verlaging van loonkosten tussen nu en 2017, wordt voornamelijk gefinancierd door bezuinigingen op uitgaven. Deze verlaging ondersteunt het kostenconcurrentievermogen van bedrijven, de investeringen en de werkgelegenheid.

Meer weten over de verlaging van lasten en belasting voor bedrijven.

Aanpassing van de regelgeving voor de goederen- en dienstensector

Frankrijk heeft belangrijke inspanningen gedaan om zijn regelgeving voor de goederen- en dienstensector te versoepelen.

De consumptiewet 2014 heeft de groepsactie ingevoerd, de bescherming van consumenten versterkt en de concurrentie aangescherpt. Deze wet maakt het eveneens mogelijk de prijzen in vele sectoren te verlagen, met name in de gezondheidssector.
Meer weten over de consumptiewet

De hervorming van de spoorwegen die in augustus 2014 werd aangenomen, zal de kwaliteit en de efficiëntie hiervan verbeteren door het beheer van de infrastructuur (onderhoud, vernieuwing, exploitatie) in één bedrijf onder te brengen. De wet verzekert de onafhankelijkheid van de beheerder op organisatorisch- en beleidsmatig gebied.

Meer weten over de hervorming van de spoorwegen

Op het gebied van energie zal de wet inzake energetische transitie naar groene groei, die momenteel door het Parlement wordt onderzocht, voorzien in de nieuwe opbouw van gereglementeerde elektriciteitstarieven door te anticiperen op de overgang naar tarieven gebaseerd op stapeling van kosten.

Meer weten over de energietransitie

Tot slot de wet op groei, werk en gelijke economische kansen. Deze beoogt vooral een betere organisatie van het vervoer (opening van de markt voor busvervoer, transferverkeer van en naar vliegvelden onder voorwaarden naar de privésector), van de detailhandel (met meer macht voor de mededingingsautoriteit) en van gereglementeerde beroepen (met een aanpassing van de tarieven voor kosten, vrijheid van vestiging en het toegankelijker maken van beroepen) evenals een versoepeling van de voorwaarden voor thuiswerk.

Meer weten over de wet op groei, werk en gelijke economische kansen

Functionering van de arbeidsmarkt en sociaal overleg

1. Meer zekerheid en betere doorstroming tijdens het werktraject.
Met de wet op groei, werk en gelijke economische kansen kan het juridisch kader vereenvoudigd worden.

2. Flexibilisering van arbeidskrachten
Dit maakt deel uit van de hervorming op het gebied van beroepsopleidingen die op 5 maart 2014 werd aangenomen. Tot 2017 heeft de regering zich tot doel gesteld 500 000 jonge vaklieden te scholen.

3. Het stimuleren van herstel en behoud van activiteit om daarmee het aantal economisch actieve personen te verhogen door het behoud van rechten dankzij de werkloosheidsconventie 2014 en het samengaan op 1 januari 2016 van het solidariteitsinkomen en activiteit (RSA / activiteit) in een werkpremie. Overigens zal de volgende conventie voor werkloosheidsverzekering vanaf 2016 voorzien in financiële bijdragen die een retour naar economische activiteit stimuleren.

4. Hervorming van de regels voor sociaal overleg. Ondanks de afwezigheid van een overeenkomst na afloop van de inter-professionele onderhandelingen over modernisering van sociaal overleg heeft de regering opnieuw haar intentie uitgesproken de onderhandelingsregels in Frankrijk te hervormen.

Meer weten over sociaal overleg

Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten voor ondernemingen

Het voordeel van de genomen maatregelen wordt momenteel geschat op 2,4Mds€. De concrete uitvoering van de vereenvoudigingsmaatregelen vordert snel (wetten, verordeningen, decreten, beschikkingen) en mede door het wetsontwerp voor groei, activiteit en gelijke economische kansen die de laatste maatregelen toepast die door de Raad voor vereenvoudiging zijn voorgesteld. Dankzij de vereenvoudiging kunnen ontwikkelingsplannen en bouw bespoedigd worden. De wet voorziet onder andere in de vereenvoudiging van de fiscaliteit voor bedrijven en van de verplichtingen op het gebied van gezondheid op het werk. Ook voorziet de wet in de digitalisering van administratieve procedures, minder statistische verplichtingen voor bedrijven met minder dan 10 werknemers en een elektronische identificatie voor bedrijven.

Meer weten over de schok van vereenvoudiging

Efficiëntie van de staat en het optreden van de overheid

1. Pensioenen

Frankrijk heeft een gunstige demografische ontwikkeling op de lange termijn. De in 2014 aangenomen hervormingen van het basispensioen zullen op middellange termijn de financiën van het pensioenstelsel in evenwicht brengen. In dit kader zijn de sociale partners in februari 2015 begonnen met de onderhandelingen over het herstellen van het evenwicht van de aanvullende pensioenen. De aanpassingswet van de samenleving op de veroudering zal, met betrekking tot het verlies van autonomie, preventie en langer thuis wonen, op 1 januari 2016 ten volle worden toegepast. Deze voorziet in aangepaste zorgdiensten aan huis en in medische en sociaal-medische diensten.
Meer weten over de hervorming van pensioenen

2. Territoriale hervorming en beheer lokale financiën

Meer efficiëntie betekent ook hervorming van de bestuurlijke organisatie om goedkopere en efficiëntere overheidsdiensten te kunnen garanderen. De onderdelen van de hervorming die reeds aangenomen zijn maken het oprichten van metropolen mogelijk (Parijs en Aix Marseille op 1 januari 2016) en vermindert in belangrijke mate het aantal regio’s.

Meer weten over de territoriale hervorming

3. Sociale bescherming

Op het gebied van gezondheidsuitgaven, beoogt de regering een dubbel doel om zowel de kwaliteit van de zorg te verbeteren als om te bezuinigen (10Mds€ over de periode 2015-2017). Het wetsontwerp voor gezondheid wordt binnenkort behandeld.

Meer weten over de gezondheidswet

gepubliceerd op 20/03/2015

naar boven