Nederlands-Frans initiatief voor de vrijheid van meningsuiting op internet (25 mei 2010) [fr]

Nederland en Frankrijk achten de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van mening op internet van fundamenteel belang, met name voor de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de publieke opinie in veel landen.

Er zijn verschillende toezeggingen gedaan, met name in het kader van de Wereldtop over de informatiemaatschappij. Maar deze beloften worden niet altijd gestand gedaan. Integendeel: het aantal staten waar de nieuwe media worden gecensureerd en internetgebruikers gecontroleerd en gestraft voor het uiten van hun mening is de afgelopen tijd sterk toegenomen.

Geconfronteerd met deze nieuwe kwalijke ontwikkelingen moeten we concrete maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat internet een universeel en open medium is en blijft waar de fundamentele vrijheden worden beschermd.

Wij hebben daarom besloten onze krachten te bundelen en een pilotgroep op te richten van staten die de bescherming van vrijheden op internet bevorderen, bevoegde internationale en regionale organisaties, ngo’s, voorvechters van mensenrechten, maar ook internetondernemingen, wier deelname eveneens essentieel is.

Binnen een aantal weken zal de groep voor de eerste maal in Parijs bijeenkomen en zich richten op 4 belangrijke pijlers:

- het opstellen van een gedragscode waaraan particuliere ondernemingen die technologieën voor het filteren en blokkeren van internet exporteren, zich kunnen verbinden;
- op internationaal niveau het instellen van een mechanisme voor het monitoren van de verplichtingen die staten zijn aangegaan op het gebied van de vrijheid van meningsuiting op internet;
- hulp die aan cyberdissidenten kan worden gegeven;
- de mogelijkheid een juridische uitwerking van de universaliteit van internet te geven.

De tweede bijeenkomst van de pilotgroep zal in Nederland plaatsvinden.

Bernard Kouchner en Maxime Verhagen

gepubliceerd op 18/02/2022

naar boven