OAP-conferentie (20-22 juni 2018, Amsterdam) [fr]

Kiezen voor het organiseren van werkbijeenkomsten op een plek die op het laatste moment bekend wordt gemaakt en waar men vervolgens als groep met elkaar gaat wandelen, is een strategie op zich, zoals F.X de Vaujany, oprichter en nagenoeg bedenker van de OAP-conferentie, samen met Nathalie Mitev op briljante wijze uitlegde tijdens deze 8e editie. Er wordt op die manier een gelegenheid gecreëerd voor nieuwe en verrassende uitwisselingen die leiden tot de ontwikkeling van innovatieve projecten, zoals de Vaujany met zijn Open Walked Event-based Experimentations (OWEE)) aan bedrijven voorstelt.

Nederlandse tekst

JPEG

Twee promovendi van de TU Eindhoven zeiden tijdens een van de workshops dat de toenemende digitalisering van onze arbeidsomgeving op dezelfde manier een reële impact heeft op welk soort ruimtes we prefereren voor onze ontmoetingen, afhankelijk van leeftijd, soort ontmoeting, plek in de organisatiestructuur, interculturele vaardigheden en geslacht.

JPEG

Tijdens deze drie boeiende conferentiedagen die van 20 t/m 22 juni op de Vrije Universiteit van Amsterdam plaatsvonden, stond het thema ‘nieuwe werkvormen’ centraal. De internationale conferentie is ontstaan naar aanleiding van het seminar genaamd “Organizations, Artifacts & Practices” (OAP) dat in 2011 in Paris werd georganiseerd op initiatief van de université Paris-Dauphine en de London School of Economics (LSE). King’s College was betrokken bij de organisatie van de afgelopen editie. Het seminar ging over de link tussen materialiteit, ruimtelijkheid en sociale dynamiek. Wat is bijvoorbeeld de werkelijke rol van gebouwen, stedenbouwkunde, objecten, nieuwe technologieën, toepassingen en instanties in een sociale, organisatorische en politieke dynamiek? Om deze vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is deze conferentie multidisciplinair en brengt het professoren, beroepsbeoefenaars en promovendi uit verschillende vakgebieden samen, zoals sociologie, filosofie, architectuur, stedenbouw, psychologie, ingenieurswetenschappen en economie. De OAP brengt jaarlijks tussen de 80 en 120 onderzoekers uit een twintigtal landen samen. Dankzij de dynamische samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Haagse Hogeschool zijn er dit jaar meer dan 150 gekomen. Het evenement bood de gelegenheid voor de Franse academische gemeenschap (30% van de deelnemers) om de lokale universitaire gemeenschap te ontmoeten. Zowel de debatten als de informelere uitwisselingen waren bijzonder nuttig.

JPEG

De Consul-Generaal van Frankrijk, Anne Genoud, stelde voor deze gelegenheid de residentie ter beschikking om dit seminar op een zowel gezellige als coöperatieve manier af te sluiten in samenwerking met het Institut français en de Ambassade van Frankrijk. Ze benadrukte het uitmuntende onderwijs en onderzoek van de 4 universiteiten: “Ze bevinden zich tussen de beste universiteiten op (inter)nationale ranglijsten en staan symbool voor de toegevoegde waarde die bilaterale en trilaterale samenwerkingen opleveren om grotere Europese projecten te bevorderen”.

JPEG

JPEG

De succesvolle samenwerking tussen de de université Paris-Dauphine, de Haagse Hogeschool en King’s College wordt gekroond met de geplande publicatie van een collectief werk dat door de Amerikaanse alom bekende uitgever Palgrave Macmillan wordt uitgegeven, evenals artikelen in wetenschappelijke tijdschriften die voortkomen uit de workshops en de presentaties.

JPEG

Ook sluit de OAP-conferentie aan op de zestiende Erasmus-Descartes-conferentie, die op 15 en 16 november in Parijs plaats zal vinden. Deze jaarlijkse Frans-Nederlandse conferentie zal dit jaar gericht zijn op kunstmatige intelligentie en op de wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische uitdagingen die daarbij komen kijken op het gebied van mobiliteit, gezondheid en cultuur. Bij deze gelegenheid zullen 150 vooraanstaande personen uit de onderzoekswereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld samenkomen. Het bijzondere van deze conferentie is dat er 14 jonge talenten samen met een onderzoeker hun eigen visie op de debatten zullen geven.

De mobiliteitsprogramma’s en -prijzen die door de Ambassade van Frankrijk en haar partners zijn ontwikkeld, kunnen ook interessant zijn in het verdere verloop van de werkzaamheden van deze conferentie, zoals Sytze Kingma enthousiast en vastberaden vertelde. Hij is de organisator van de conferentie namens de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Het partnerschap zal immers met name via het France-Alumni-Pays-Bas-netwerk worden voortgezet dat dit jaar van start zal gaan. Net als de OAP-conferentie zal het netwerk het mogelijk maken om de betrekkingen met de economische wereld in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Het gaat hierbij niet meer om het “recht op onbereikbaar zijn”, zoals de Duitse onderzoeker en spreker Timon Beyer tijdens de conferentie aanhaalde met betrekking tot nieuwe werkvormen!

English text

OAP 2018 in Amsterdam: June 20th-22nd

As F.X. de Vaujany, founding member and almost creator of the OAP conference, with Nathalie Metev, explained brilliantly during this 8th edition: choosing to organize work meetings at a meeting point left unknown until the last minute, and then stroll side by side, as a group, each at their own rhythm, is in itself a strategy. It means creating the opportunity for new and surprising interactions leading to the development of innovating projects, as de Vaujany offers to individuals and businesses with his Open Walked Event-based Experimentations (OWEE).

In the same way, as two PHD students from the Eindhoven University of Technology presented in one of the workshops: the increasing digitalization of our working environment has a concrete impact on the kind of spaces we will favour for our meetings, depending on our age, the nature of the meeting, our place within the organizational structure, our intercultural proficiency, or even our gender.

Indeed, « new ways of working » has been the theme of these three fascinating days of conference, which took place at the Vrije Universiteit of Amsterdam (VUA), from the 20th until the 22nd of June 2018. This international conference finds its origin in the « Organizations, Artifacts & Practices (OAP ) » seminar, created in 2011 and launched in Paris, from the joint initiative of the Paris Dauphine University and the London School of Economics (LSE), succeeded by the King’s College for this latest edition. It focuses on the link between materiality, spatiality and social dynamics. For example, what really is the role of buildings, urbanism, objects, new technologies, applications, gestures and bodies in social, organizational and political dynamics? To best answer this question, the conference is multidisciplinary. It gathers professors, practitioners and PHD students from a variety of disciplines such as sociology, philosophy, architecture, urbanism, psychology, engineering, and economics. The OAP mobilizes each year between 80 and 120 researchers from about twenty countries and this year the threshold of 150 participants was exceeded, thanks to the dynamic partnership with the Vrij Universiteit of Amsterdam and the Hague University of Applied Sciences. This event was the opportunity for the French academic community, which represented 30% of the total participants, to meet with the local academic community. This allowed for especially fruitful debates, facilitated by the informal nature of the exchanges.

The Consul General of France, Anne Genoud, opened the Residence for the occasion, to close this seminar in a convivial and cooperative fashion, in connection with the French Institute and the French Embassy in the Netherlands. She reminded the attendees of these 4 universities’ excellence in education and research: « They are amongst the bests in international or national rankings and are indeed the symbol of the added value brought about by a bilateral or trilateral cooperation, to boost larger European projects. »

The success of the partnership between Dauphine, the Vrije Universiteit, the Hague University of Applied Sciences and King’s College can also be measured through the upcoming publication of a collective work to be published by the renowned American publishing house Palgrave-Macmillan as well as articles in peer-reviewed scientific journals, stemming from this conference workshops and multi-speaker presentations.

The OAP Conference also resonates with our sixteenth Erasme-Descartes conference, which will take place in Paris on the 15th and 16th of November. This annual Franco-Dutch conference will focus this year on Artificial Intelligence and its scientific, societal and ethical challenges in terms of mobility, health and culture. One hundred and fifty leading figures from the world of research, business and civil society will gather on this occasion. This conference has the particularity of including fourteen « young talents » who present their own vision and take on the conference’s debates, in conjunction with a researcher.

The mobility programmes and awards developed by the French Embassy and its partners can also be interesting in the continuity of this conference’s works, as Sytze Kingma, the conference’s organizer on the Vrije Universiteit of Amsterdam’s side, expressed with enthusiasm and determination.

Indeed, the partnership will continue, especially through France Alumni Netherlands, the network for French higher education’s former students established in the Netherlands, which will be launched this year. Like the OAP Conference, France Alumni fosters ties with the economic world in its broadest sense. In this instance, it is not question of the « right to disconnect », such as presented by the German researcher Timon Beyer, invited as keynote speaker during the conference, but rather to connect and reconnect as a new way of working!

gepubliceerd op 23/07/2018

naar boven