Oproep aan de kandidaten voor de Descartes-excellentiebeurzen – onderzoeksstages voor promovendi / Call for applications: Descartes scholarships - research internships for PhD students [fr]

JPEG

NEDERLANDSE VERSIE

Het Institut Français des Pays-Bas kent meerdere stagevergoedingen toe voor twee of drie maanden aan Nederlandse promovendi die graag stage willen lopen in een onderzoekslaboratorium in Frankrijk in 2018.

1. Meer informatie over de beurs:

· Maandelijkse vergoeding van ongeveer €600 per maand gedurende 2 of 3 maanden

· Vergoeding van de opleidingskosten en van de sociale zekerheid

· Diverse voordelen van de Franse regering speciaal voor beursstudenten, zoals huursubsidie en culturele activiteiten.

2.Profiel

· De student(e) dient te promoveren bij een Nederlandse instelling en wil graag een onderzoeksstage doen in een Frans onderzoekslaboratorium.

· Alle nationaliteiten komen in aanmerking (behalve de Franse nationaliteit)

· Alle studierichtingen komen in aanmerking:
- fundamentele wetenschappen en exacte wetenschappen,
- technische studierichtingen en ingenieurswetenschappen,
- recht, economie, geestes- en sociale wetenschappen, internationale handel, management,
- Franse taal en literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.

Kandidaturen betreffende vakgebieden die te maken hebben met klimaatverandering (landbouw, Big Data, biologie, scheikunde, milieuwetgeving en -beleid, energie, milieurisico’s, gezondheid, aardwetenschappen, etc.) worden in het kader van het Make our Planet Great Again-initiatief van de president van Frankrijk gestimuleerd.

· Beheersing van het Frans: is niet verplicht. Het niveau wordt door de jury beoordeeld afhankelijk van het onderzoeksproject en de werktaal van het desbetreffende Franse laboratorium (graag in de kandidaatstelling verduidelijken).

3. Indiening van de kandidaturen

· De uiterste inleverdatum van de kandidaturen is vastgesteld op 4 mei om 17.00 uur (lokale tijd in Parijs)

· Het dossier dient de volgende documenten te bevatten (in het Frans of het Engels):{{}}
- kandidaatstellingsformulier

Word - 648.5 kB
Bourse de stage Descartes - Descartes Internship Scholarship FORMULAIRE DE CANDIDATURE - APPLICATION FORM
(Word - 648.5 kB)


- een cv
- een motivatiebrief
- beschrijving van het proefschriftproject en van het onderzoeksproject dat tijdens de stage wordt uitgevoerd
- kopie van het meest recente universitaire diploma
- een aanbevelingsbrief van het laboratorium waar de kandidaat aan verbonden is
- ondersteuningsbrief van het ontvangende laboratorium waar de student stage gaat lopen

Deze documenten dienen per post te worden gestuurd naar onderstaand adres:

Ambassade de France aux Pays-Bas

Affaires universitaires
Anna Paulownastraat 76
2518BJ Den Haag
Nederland

En per mail naar science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

Op een nog nader te bepalen datum (medio mei) dienen de voorgeselecteerde kandidaten hun dossier aan een jury voor te leggen bestaande uit vertegenwoordigers uit de universitaire wereld, de Franse Ambassade in Nederland, het Institut Français des Pays-Bas en/of bedrijven.

4. Algemene voorwaarden

De kandidaat dient alle noodzakelijke stappen te doorlopen die de gekozen universitaire onderzoekslaboratoria of hoger onderwijsinstellingen van hem of haar vereisen. Kandidaten worden sterk aanbevolen om niet te wachten met het contacteren van universiteiten tot de toekenning van de beurzen.

De definitieve toekenning van de beurs staat pas vast wanneer de laureaat wordt toegelaten door een van de vooraf gekozen Franse laboratoria.

Kandidaten worden verzocht contact op te nemen met Campus France des Pays-Bas (science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr) om te informeren naar welke laboratoria stagiaires kunnen begeleiden.

De Descartes-excellentiebeurzen kunnen niet worden gecombineerd met andere beurzen die door de Franse regering worden toegekend, met AUF-beurzen of met Erasmus+-beurzen.

De Descartes-excellentiebeurzen vervangen de “contrats doctoraux” niet. De promovendi dienen na hun stage in Frankrijk weer terug te gaan naar hun laboratorium in Nederland.

De geselecteerde kandidaten dienen:

· de stage uit te voeren waarvoor de beurs is toegekend. De stage moet voor 31/12/2018 plaatsvinden.

· bij terugkomst deel te nemen aan bepaalde activiteiten die georganiseerd zijn in het kader van het studiebeursprogramma en in het bijzonder het France Alumni Nederland-netwerk.

Neem voor meer informatie contact op met Véronique Verges via science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr of +31 70 312 58 83

ENGLISH VERSION

The Institut Français des Pays-Bas offers several two- or three-months internship grants for Phd students in the Netherlands who wish to carry out an internship in a research laboratory in France in 2018.

The Descartes internships scholarships include

· Monthly allowance: about 600€/month during 2 or 3 months

· Training costs and social security

· Various advantages linked to the status of French government scholarship holder (housing subsidy, student life...)

Profile

· PhD student in a Dutch institution and wishing to carry out a research internship in a French research laboratory.

· All nationalities are eligible (except French nationality)

· All disciplines are concerned:
- basic and exact sciences,
- technical disciplines and engineering sciences,
- law, economics, social and human sciences, international trade, management,
- French language and literature, history, art history, etc...

According to the initiative of the President of the French Republic Make our Planet Great Again, applications in a fields related to climate change (agriculture, Big Data, biology, chemistry, environmental law and policy, Water, Ecosystems, energy, environmental risks, health…) are encouraged.

· Level of French: not compulsory, the level will be assessed by the jury according to the research project and the working language of the French laboratory (please specify the language in the application).

Submission of applications

Deadline for receipt of applications: 4 May at 5 p.m. (Paris time)

· The application needs to include (in French or in English):
- application form

Word - 648.5 kB
Bourse de stage Descartes - Descartes Internship Scholarship FORMULAIRE DE CANDIDATURE - APPLICATION FORM
(Word - 648.5 kB)


- a CV
- cover letter
- description of the thesis project and the research project to be carried out during the internship
- copy of the last university degree
- a letter of recommendation from the home laboratory
- letter of support from the host laboratory, which commits to host the student during the internship.

These documents must be sent by post to

Ambassade de France aux Pays-Bas

Affaires universitaires
Anna Paulownastraat 76
2518BJ La Haye
Pays-Bas

And by email to science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

The pre-selected candidates will present their applications to a jury, composed of representatives from the academic world, the French Embassy in the Netherlands, the Institut Français des Pays-Bas and/or companies, on a date to be specified later (mid-May).

Terms and Conditions

It is the applicant’s responsibility to take all necessary steps with the research laboratories of the selected universities or higher education institutions. Applicants are strongly advised not to wait for the scholarships to be awarded to contact universities.

The definitive award of the scholarship will be effective only after acceptance of the prizewinner by one of the French laboratories previously chosen.

In order to identify laboratories that can accommodate trainees, candidates are invited to contact Campus France Netherlands (science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr)

Descartes excellence scholarships may not be combined with other scholarships awarded by the French government, AUF or Erasmus+ grants.

The Descartes Excellence Scholarships are not a substitute for doctoral contracts. PhD students must reintegrate their Dutch laboratory at the end of their mobility in France.

The selected candidates undertake to:

· Carry out the internship for which they have been awarded the scholarship. The internship has to take place before 31/12/2018.

· Participate, on their return, in certain activities organized around the scholarship program, and in particular in the France Alumni Netherlands network.

For more information, please contact Véronique Verges at science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr or +31 70 312 58 83.

gepubliceerd op 15/05/2018

naar boven