Oproep aan kandidaten voor de Descartes-excellentiebeurs 2018 / Call for applications 2018: Descartes Study Scholarships [fr]

JPEG

NEDERLANDSE VERSIE

Het Institut Français des Pays-Bas kent meerdere studiebeurzen toe aan studenten in het hoger onderwijs in Nederland die graag een master in Frankrijk willen doen in 2018-2019.

Achtergrondinformatie

Sinds 2001 hebben meer dan 120 studenten van alle Nederlandse universiteiten dankzij de Descartes-excellentiebeurs de kans gekregen om in Frankrijk te studeren of stage te lopen. Deze studenten hebben hun opleiding aan kwalitatief hoogstaande instellingen kunnen afronden in verschillende studierichtingen.

De Descartes-excellentiebeurzen zijn bedoeld voor studenten die een serieus, logisch en goed gemotiveerd plan hebben om te gaan studeren in Frankrijk. Het is dus noodzakelijk om je goed te laten informeren naar de studiemogelijkheden in Frankrijk voor het versturen van je kandidatuur voor een studiebeurs.

Studenten worden verzocht contact op te nemen met Campus France des Pays-Bas (science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr) voor meer informatie over studies in het hoger onderwijs in Frankrijk.

Meer informatie over de studiebeurs

· Maandelijkse vergoeding van ongeveer €600 per maand gedurende 10 maanden

· Vergoeding van de inschrijfkosten van de hoger onderwijsinstelling (met een maximum van €5000) en van de sociale zekerheid

· Diverse voordelen van de Franse regering speciaal voor beursstudenten, zoals huursubsidie en culturele activiteiten.

Profiel

· De student dient ten minste een Nederlands bachelordiploma te hebben en ingeschreven te zijn bij een Nederlandse hoger onderwijsinstelling.

· Alle nationaliteiten komen in aanmerking (behalve de Franse nationaliteit)

· Alle studierichtingen komen in aanmerking:
- fundamentele wetenschappen en exacte wetenschappen,
- technische studierichtingen en ingenieurswetenschappen,
- recht, economie, geestes- en sociale wetenschappen, internationale handel, management,
- Franse taal en literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.

Kandidaturen betreffende vakgebieden die te maken hebben met klimaatverandering (landbouw, Big Data, biologie, scheikunde, milieuwetgeving en -beleid, water- en afvalbeheer, energie, gezondheid, aardwetenschappen, etc.) worden in het kader van het Make our Planet Great Again-initiatief van de president van Frankrijk gestimuleerd.

· Beheersing van het Frans: goede kennis van het Frans is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld afhankelijk van de gekozen opleiding en de taal waarin les wordt gegeven.

Indiening van de kandidaturen

· De uiterste inleverdatum van de kandidaturen is vastgesteld op 4 mei om 17.00 uur (lokale tijd in Parijs)

· Het dossier dient de volgende documenten te bevatten (in het Frans of het Engels):
- kandidaatstellingsformulier
- een motivatiebrief, waarin beschreven staat hoe het studieproject in Frankrijk aansluit op de (studie)loopbaan van de student
- cv
- kopie van universitaire diploma’s en cijferlijsten
- twee aanbevelingsbrieven van een docent of een professional

Het kandidaatstellingsformulier kunt u op deze website downloaden en kan ook worden aangevraagd bij de Ambassade door een e-mail te sturen naar science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

Download het inschrijvingsformulier

Word - 647.5 kB
Bourse d’études Descartes - Descartes Study Scholarship FORMULAIRE DE CANDIDATURE - APPLICATION FORM
(Word - 647.5 kB)

Deze documenten dienen per post te worden gestuurd naar onderstaand adres:

Ambassade de France aux Pays-Bas

Affaires universitaires
Anna Paulownastraat 76
2518BJ Den Haag

En per mail naar science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

Op een nog nader te bepalen datum (medio mei) dienen de voorgeselecteerde kandidaten hun dossier aan een jury voor te leggen bestaande uit vertegenwoordigers uit de universitaire wereld, de Franse Ambassade in Nederland, het Institut Français des Pays-Bas en/of bedrijven.

Algemene voorwaarden

De kandidaat dient alle noodzakelijke stappen te doorlopen die de gekozen universiteiten of hoger onderwijsinstellingen van hem of haar vereisen. Aangezien de academische en administratieve inschrijftermijn van instelling tot instelling kan verschillen, wordt de kandidaten sterk aanbevolen om niet te wachten met het contacteren van universiteiten tot de toekenning van de studiebeurzen.

De definitieve toekenning van de beurs staat pas vast wanneer de laureaat wordt toegelaten door één van de vooraf gekozen Franse instellingen. De toekenning van de beurs geldt niet als toelating of inschrijving bij een Franse hoger onderwijsinstelling en vervangt deze evenmin.

De Descartes-excellentiebeurzen kunnen niet worden gecombineerd met andere beurzen die door de Franse regering worden toegekend, met AUF-beurzen of met Erasmus+-beurzen.

De geselecteerde kandidaten dienen:

· de opleiding te volgen waarvoor de beurs is toegekend.

· regelmatig de Ambassade op te hoogte te stellen van het verloop van hun verblijf.

· deel te nemen aan bepaalde activiteiten die georganiseerd zijn in het kader van het studiebeursprogramma en het France Alumni Nederland-netwerk.

ENGLISH VERSION

The Institut Français des Pays-Bas offers several scholarships for students enrolled in Dutch higher education wishing to follow a master’s degree in France in 2018-2019.

Presentation

Since 2001, more than 120 students from all Dutch universities have already had the opportunity to study or do an internship in France thanks to the Descartes Excellence Scholarship program. Hosted in institutions recognized for the high quality of their teaching, these students were able to perfect their initial training in different disciplines.

The Descartes Excellence Scholarships are reserved for students with a serious, coherent and motivated study project in France. It is therefore essential to be well informed about the possibilities to study in France before applying for a scholarship.

Students are invited to contact Campus France Netherlands (science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr) if they wish to receive information on higher education in France.

Descartes Scholarships include

· Monthly allowance: Approximately 600€/month for 10 months

· Coverage of tuition fees (within the limit of 5,000€) and social security.

· Various advantages linked to the status of French government scholarship holder (housing subsidy, cultural activities...)

Profile

· students with at least a Dutch Bachelor’s degree, enrolled in a Dutch higher education institution.

· All nationalities are eligible (except French nationality)

· All disciplines are concerned:
- basic and exact sciences,
- technical disciplines and engineering sciences,
- law, economics, social and human sciences, international trade, management,
- French language and literature, history, art history, etc...

According to the initiative of the President of the French Republic Make our Planet Great Again, applications in a field related to climate change (agriculture, Big Data, biology, chemistry, environmental law and policy, water and waste management, energy, health, earth sciences, etc.) are encouraged.

· Level of French: French is not compulsory, it will be assessed according to the training chosen and the language of instruction.

Submission of applications

Deadline for receipt of applications: 4 May at 5 p.m. (Paris time)

The application needs to include (in French or in English) :

· application form

· cover letter, specifying how the study project in France is related to the academic and professional projects of the applicant

· CV

· copies of university degrees and transcripts of records (with grades)

· two letters of recommendation from a teacher or professional

The application form can be downloaded on this website and can also be requested by writing to science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

Word - 647.5 kB
Bourse d’études Descartes - Descartes Study Scholarship FORMULAIRE DE CANDIDATURE - APPLICATION FORM
(Word - 647.5 kB)

These documents must be sent by post to

Ambassade de France aux Pays-Bas

Affaires universitaires
Anna Paulownastraat 76
2518BJ Den Haag

And by email to science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

The pre-selected candidates will present their applications to a jury, composed of representatives from the academic world, the French Embassy in the Netherlands, the Institut Français des Pays-Bas and/or companies, at a later date (mid-May).

Terms and Conditions

It is the applicant’s responsibility to make all necessary arrangements with the selected universities or higher education institutions. As the deadlines for academic and administrative registration vary from one institution to another, it is strongly recommended that applicants do not wait until the award of scholarships to contact universities.

The definitive award of the scholarship will be effective only after acceptance of the candidate by one of the French institutions previously chosen. The award of scholarships does not constitute or replace acceptance and registration with a French institution of higher education.

Descartes excellence scholarships may not be combined with other scholarships awarded by the French government, AUF or Erasmus+ grants.

The selected candidates undertake to:

· Follow the program for which the scholarship was awarded.

· Inform the Embassy regularly of the progress of their stay

· Participate, on their return, in certain activities organized around the scholarship program and the France Alumni Netherlands network.

gepubliceerd op 19/04/2018

naar boven