Perscommuniqué - Bescherming van de biodiversiteit op volle zee (4 september 2019) [fr]

Perscommuniqué van de Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, en Elisabeth Borne, Franse minister van Ecologische en Solidaire Transitie

Jean Yves Le Drian, Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, en Elisabeth Borne, Franse minister van Ecologische en Solidaire Transitie, zijn verheugd over de vooruitgang in de onderhandelingen over een toekomstig verdrag inzake de bescherming van de biodiversiteit op volle zee.

De derde sessie van de intergouvernementele conferentie voor de onderhandelingen over een verdrag inzake de instandhouding en het duurzaam gebruik van mariene biologische diversiteit van zones die buiten de nationale rechtsgebieden vallen (de zogenaamde “BBNJ”-onderhandelingen), werd op 30 augustus 2019 afgerond in New York. Deze sessie vormde een belangrijke stap in de uitwerking van het verdrag doordat een eerste onderhandeling over een uitgewerkte en gedetailleerde concepttekst mogelijk werd gemaakt.

Het toekomstige verdrag zou moeten voorzien in de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de bescherming van de mariene biodiversiteit, in het bijzonder door de instelling van beschermde mariene gebieden op volle zee, effectbeoordelingen van de activiteiten in het gebied, de invoering van een systeem voor het delen van de voordelen van mariene genetische rijkdommen buiten de nationale rechtsgebieden, en de capaciteitsopbouw van ontwikkelingslanden en de overdracht van mariene technologieën ten gunste van hen.

Deze onderhandelingen laten zien dat de gehele internationale gemeenschap rekening houdt met het feit dat de oceaan een kwetsbaar milieu is, waarvan de bescherming de verantwoordelijkheid is van iedereen en waarvoor er bindende regels moeten worden aangenomen die afdwingbaar zijn voor iedereen.
Terwijl de oceaan een van de drijvende krachten achter de wereldeconomie is, wordt de mariene biodiversiteit, die de gezondheid van de oceaan beïnvloedt, alsmede de levering van de goederen en diensten waar de mensheid afhankelijk van is, ernstig bedreigd. Dit is in het bijzonder het geval in de zones die buiten de nationale rechtsgebieden vallen, waar de governance nog steeds gebrekkig is.

Het toekomstige verdrag zal een duurzaam beheer van de vele rijkdommen van de oceaan moeten waarborgen. Ook zal het de oceaan in staat moeten stellen zijn rol als mondiale klimaatregelaar te blijven spelen, omdat het een bron van oplossingen is voor de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, onder andere dankzij de goede werking van zijn ecosystemen.

Met de aanname van het Handvest van Metz inzake biodiversiteit, die door de staatshoofden en regeringsleiders in Biarritz is onderschreven, toonde de G7 zich verheugd over de lopende onderhandelingen bij de Verenigde Naties met het oog op de ontwikkeling van een internationaal, juridisch bindend instrument uit hoofde van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee met betrekking tot de instandhouding en het duurzaam gebruik van mariene biologische diversiteit van zones die buiten de nationale rechtsgebieden vallen.

Frankrijk zal met de Europese Unie de lopende werkzaamheden actief blijven steunen, zodat alles in het werk kan worden gesteld om ervoor te zorgen dat het tijdschema voor de onderhandelingen wordt gerespecteerd en dat eind 2020, een jaar dat van groot belang zal zijn voor de mondiale biodiversiteit, een degelijk en doeltreffend conceptverdrag aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kan worden voorgelegd.

“Frankrijk zal zich samen met zijn partners in de Europese Unie blijven inspannen om een internationale overeenkomst te sluiten om de bescherming en het duurzaam gebruik van de mariene biodiversiteit te waarborgen”, bevestigde Jean-Yves Le Drian.

“Een hoog ambitieniveau bij de onderhandelingen over de toekomstige multilaterale overeenkomst maakt deel uit van de hoofdlijnen van de ecologische en solidaire transitie van Frankrijk en is vastgelegd in het Biodiversiteitsplan van de regering. Deze ambitie zal worden nagestreefd in alle instanties en discussiefora die van internationaal belang zijn, zoals dat het geval was bij de G7 in Biarritz”, verklaarde Élisabeth Borne.

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 09/09/2019

naar boven