Speciaal rapport van het IPCC (8 oktober 2018) [fr]

Nederlands

Gezamenlijk persbericht
François de Rugy, ministre d’Etat, minister van Ecologische en Solidaire Transitie
Jean-Yves Le Drian, minister van Europa en Buitenlandse Zaken
Frédérique Vidal, minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie

Wij zijn verheugd over de publicatie van het vandaag verschenen speciale rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over de “impact van wereldwijde klimaatopwarming van 1,5°C ten opzichte van 2°C en over de te volgen broeikaskagassemissiepaden om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C binnen een breder kader van duurzame ontwikkeling en uitroeiing van armoede”. In dit document, dat door de COP21 gelijktijdig met de goedkeuring van het Akkoord van Parijs is aangevraagd, wordt de klimaatcrisis beschreven op basis van meer dan 6.000 wetenschappelijke studies en vormt een nieuwe referentie.

De balans die in het rapport wordt opgemaakt, is ondubbelzinnig. Het bevestigt dat het wereldklimaat gemiddeld genomen al met ongeveer 1°C is opgewarmd ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en beschrijft de gevolgen van een klimaatopwarming van 1,5°C in detail: verergering en intensivering van extreme weersomstandigheden, stijgende zeespiegel, smeltend ijs, waterschaarste, afnemende landbouwproductie, toenemende bedreigingen voor de biodiversiteit op het land en in zee, gezondheidsschade, economische achteruitgang, toenemende armoede.

Het IPCC is echter van mening dat het nog steeds mogelijk is om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C en de schade aan mens en milieu in te perken, op voorwaarde dat er een vastberaden overheidsbeleid wordt gevoerd en er gerichte investeringen worden gedaan. In het rapport wordt benadrukt dat alle situaties waarin een stijging van 1,5°C niet wordt overschreden, grote veranderingen vereisen in alle sectoren van de samenleving en over de hele wereld, en dat het van essentieel belang is om deze snel door te voeren.

Frankrijk heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door zich het ambitieuze doel te stellen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. De conclusies van het rapport moedigen ons land aan zijn inspanningen voort te zetten, zoals de ontwikkeling van schone mobiliteit, de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen en de vermindering van zowel ons energieverbruik als onze afvalproductie. De nieuwe koolstofarme strategie van Frankrijk en het tweede nationale plan om Frankrijk aan te passen aan de klimaatverandering zullen aan het einde van de maand worden gepresenteerd.

Naar aanleiding van de tweede editie van de One Planet Summit , die werd gehouden in aanwezigheid van de president van de Franse Republiek in de marge van de laatste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, roepen wij de landen die het Akkoord van Parijs hebben ondertekend op om hun inspanningen te vergroten om hun broeikasgasemissie te beperken. Frankrijk blijft een beroep doen op zijn Europese partners om ervoor te zorgen dat de tijdens de COP21 aangegane verbintenissen naar boven worden bijgesteld en dat de Unie de rest van de wereld meekrijgt om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen.

Het IPCC-rapport biedt een solide basis voor de zogenaamde “Talanoa-dialoog”, een faciliterende dialoog die zal worden gevoerd tijdens de COP24 in Katowice (van 3 t/m 14 december 2018) en die de internationale gemeenschap moet aansporen tot het verhogen van haar ambitie tegen 2020.

www.diplomatie.gouv.fr

English

Climate Change – Special IPCC Report - Joint press communiqué issued by
M. François de Rugy, Ministre d’Etat, Minister for the Ecological and Inclusive Transition,
M. Jean-Yves Le Drian, Minister for Europe and Foreign Affairs, and
Mme Frédérique Vidal, Minister of Higher Education, Research and Innovation

We welcome the publication today of the special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) devoted both to the impacts of global warming of 1.5ºC compared to 2ºC and to the greenhouse gas emission pathways to be followed to limit warming to 1.5ºC in the more general framework of sustainable development and poverty eradication. This document, which was requested by COP21 at the same time as the Paris Agreement was adopted, documents the climate emergency on the basis of more than 6,000 scientific studies and sets a new benchmark.

The report makes an unequivocal observation. It confirms that the world’s climate has already warmed by an average of around 1ºC compared to the pre-industrial era and describes in detail the consequences of global warming of 1.5ºC: the worsening and intensification of extreme climate events, rising sea levels, ice melt, increasingly scarce water resources, reduced agricultural production, growing threats to land and marine biodiversity, damage to health, economic losses and increasing poverty.

However, the IPCC believes it still possible to restrict this temperature rise to 1.5ºC and limit the damage to mankind and its environment, subject to resolute public policies and correctly channelled investment. The report stresses that every option for not exceeding a 1.5ºC increase requires major transformations in every sector of society and all over the world, and that it is essential to implement them swiftly.

France has shouldered its responsibilities by setting itself the ambitious target of achieving carbon neutrality by 2050. The report’s conclusions encourage our country to continue its efforts: developing clean transport, gradually moving away from fossil fuels, and reducing our energy consumption and waste production. France’s new low-carbon strategy and the second national plan to adapt France to climate change will be presented at the end of the month.

Following the second One Planet Summit, held in the presence of the French President on the sidelines of the last United Nations General Assembly, we call on the countries that signed the Paris Agreement to redouble their efforts to limit their greenhouse gas emissions. France will continue working actively with its European partners to ensure that the commitments made at COP21 are revised upwards and that the EU carries the rest of the world with it to meet the Paris Agreement targets.

The IPCC report provides a solid basis for facilitative dialogue, the so-called Talanoa Dialogue, which will take place at COP24 in Katowice (3-14 December 2018) and which must lead the international community to heighten its ambition between now and 2020.

Read more : https://www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 03/04/2019

naar boven