Vanaf 2012 moeten personen die de Franse nationaliteit willen verkrijgen hun kennisniveau van de Franse taal aantonen. [fr]

In de wet van 16 juin 2011 inzake immigratie, integratie en nationaliteit zijn voor het verkrijgen van de Franse nationaliteit nieuwe voorwaarden vastgesteld ten aanzien van de beheersing van de Franse taal.

Vanaf 2012 moeten de kandidaten aantonen dat zij het Frans beheersen op niveau “B1 mondeling” zoals vastgesteld door het Europees referentiekader.

Niveau B1 komt overeen met een niveau dat wordt bereikt aan het eind van de middelbare schooltijd. De persoon in kwestie “kan zinnen in een duidelijk uitgesproken standaardtaal begrijpen. Kan zich redden in het land waar de taal wordt gesproken. Kan in simpele bewoordingen een gebeurtenis die hem betreft beschrijven”, verduidelijkt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De kandidaten voor naturalisatie en de personen die de Franse nationaliteit wensen te verkrijgen vanwege hun huwelijk met een Fransman of Française moeten middels een diploma [1]) of een certificaat [2] aantonen dat zij dat niveau bereikt hebben. NB : diploma’s blijven altijd geldig, certificaten twee jaar.

“In 2010 hebben bijna 130.000 personen de Franse nationaliteit verkregen, waarvan ongeveer 90.000 middels naturalisatie”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Français langue d’intégration", een keurmerk dat vanaf 2012 zal worden afgegeven

Naast de reeds bestaande cursussen die aan buitenlandse ingezetenen worden gegeven door de staat, de lokale overheden en bedrijven, kunnen vanaf 2012 andere opleidingen voor het leren van de Franse taal worden aangeboden onder het label "Français langue d’intégration" (FLI). Verenigingen, bedrijven en overheden kunnen binnenkort een aanvraag indienen voor dit label, dat erop is gericht het onderwijs in de Franse taal af te stemmen op de specifieke behoeften van een publiek van volwassen immigranten.

Het label zal worden afgegeven met ingang van 2012 onder toezicht van het ministerie dat belast is met integratie en voor drie jaar toegekend door een commissie bestaande uit overheidsinstanties en deskundigen (taalkundigen, didactici, pedagogen)”, benadrukt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het concept "Français langue d’intégration" beantwoordt aan de vraag naar een opleiding Frans van de kant van volwassen immigranten die Frans niet als moedertaal hebben. Voorrang wordt gegeven aan het spreken en het lezen van de Franse taal, maar ook het schrijven.

[1un diplôme français de niveau supérieur ou égal au brevet des collèges ou le diplôme d’études en langues française (DELF) de niveau B1.

[2une attestation délivrée par un organisme doté du label "Français langue d’intégration", ou délivrée par un organisme agréé par le ministère de l’Intérieur.

gepubliceerd op 22/11/2011

naar boven