Verenigde Naties – Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen (25 november 2018) [fr]

Ter gelegenheid van de 19e Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen die op 25 november werd gevierd, bevestigde Frankrijk opnieuw zijn inzet en vastberadenheid om ervoor te zorgen dat de internationale gemeenschap alle vormen van geweld tegen vrouwen bestrijdt en uitbant.

Gendergelijkheid, dat door de Franse president als belangrijk speerpunt van de vijfjarige ambtstermijn is bestempeld, zal in 2019 een prioriteit van Frankrijk zijn in het kader van het voorzitterschap van de G7 en het Comité van ministers van de Raad van Europa. Frankrijk zal in samenwerking met zijn Europese en internationale partners een campagne lanceren dat gericht is op het universeel maken van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).

Frankrijk blijft zich binnen de Verenigde Naties actief inzetten voor deze kwestie. Frankrijk heeft deze week samen met Nederland de aanzet gegeven tot de aanname van de eerste resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties inzake de wereldwijde uitbanning van seksuele intimidatie. Ook was Frankrijk de initiatiefnemer van de eerste ‘groep vrienden’ voor de uitbanning van seksuele intimidatie, die slechts twee maanden nadat deze is opgericht al uit meer dan 30 leden bestaat.

Frankrijk herhaalt zijn oproep tot het beëindigen van de straffeloosheid van degenen die dergelijk geweld gebruiken, aangezien 37 landen verkrachters nog steeds vrijstellen van vervolging wanneer zij met de slachtoffers getrouwd zijn of wanneer zij later met hen trouwen.

Ook herhaalt Frankrijk zijn oproep aan alle staten om het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen onvoorwaardelijk te ratificeren en uit te voeren.

Geweld tegen vrouwen komt in alle landen en samenlevingen voor: thuis, op school, op straat, op het werk en op het internet: in 2014 was 45 tot 55% van de vrouwen in de Europese Unie al vanaf 15 jaar het slachtoffer geworden van seksuele intimidatie. Vandaag de dag is dit geweld een van de meest wijdverbreide en diepgewortelde schendingen van de mensenrechten in de wereld: een op de drie vrouwen of meisjes wordt in haar leven slachtoffer van geweld en in 2012 stierf een op de twee vrouwen ten gevolge van geweld van een partner of familielid. In Frankrijk overlijdt om de drie dagen een vrouw als gevolg van huiselijk geweld. In conflictsituaties zijn vrouwen de eerste slachtoffers van dergelijk geweld, dat zelfs in vredestijd te vaak wordt gebagatelliseerd en ongestraft blijft. Dit geweld vormt een hardnekkig obstakel voor de menselijke en economische ontwikkeling, voor de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt en, meer in het algemeen, voor de vermindering van de ongelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen.

Om het internationale elan voor de uitbanning van dit geweld te versterken, steunt Frankrijk het VN-initiatief “Orange the World: #HearMeToo”, dat gericht is op het vergroten van de bewustwording rond dit onderwerp.

Bron: diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 29/11/2018

naar boven