Verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders van de G7 (26 augustus 2019) [fr]

NEDERLANDSE TEKST

De leiders van de G7-landen willen hun grote eensgezindheid en de positieve geest van hun debatten onderstrepen. De G7-top, die door Frankrijk in Biarritz werd georganiseerd, heeft met succes geleid tot overeenstemming tussen de staatshoofden en de regeringsleiders zelf over verschillende punten die hieronder worden samengevat:

Handel

De G7 hecht aan een open en eerlijke wereldhandel en de stabiliteit van de wereldeconomie. De G7 vraagt de ministers van Financiën om de toestand van de wereldeconomie te volgen.
Daartoe wil de G7 de WTO ingrijpend veranderen om de intellectuele eigendom doeltreffender te beschermen, geschillen sneller op te lossen en oneerlijke handelspraktijken uit te bannen.
De G7 verbindt zich ertoe om in 2020 een overeenkomst te bereiken om de regelgevingsbarrières te vereenvoudigen en de internationale belastingheffing te moderniseren in OESO-verband.

Iran

Wij zijn het volledig eens met twee doelstellingen: ervoor zorgen dat Iran nooit kernwapens kan verwerven en de vrede en stabiliteit in de regio bevorderen.

Oekraïne

Frankrijk en Duitsland zullen de komende weken een top in het Normandië-format organiseren om concrete resultaten te bereiken.

Libië

Wij steunen een wapenstilstand in Libië die kan leiden tot een duurzaam staakt-het-vuren.
Wij zijn van mening dat alleen een politieke oplossing stabiliteit in Libië kan garanderen.
Wij roepen op tot een goed voorbereide internationale conferentie om alle belanghebbenden en regionale actoren bijeen te brengen die bij dit conflict betrokken zijn.
In dit opzicht steunen wij het werk van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie om een inter-Libische conferentie te organiseren.

Hongkong

De G7 bevestigt opnieuw het bestaan en het belang van de Chinees-Britse gezamenlijke verklaring van 1984 over Hongkong en roept op tot het voorkomen van geweld.

ENGLISH TEXT

G7 Leaders’ Declaration (26 August 2019)

The G7 Leaders wish to underline their great unity and the positive spirit of the debates. The G7 Summit organized by France in Biarritz has successfully produced agreements by the Heads of State and Government themselves on several points summarized below:

Trade

The G7 is committed to open and fair world trade and to the stability of the global economy.
The G7 requests that the Finance Ministers closely monitor the state of the global economy.
Therefore, the G7 wishes to overhaul the WTO to improve effectiveness with regard to intellectual property protection, to settle disputes more swiftly and to eliminate unfair trade practices.
The G7 commits to reaching in 2020 an agreement to simplify regulatory barriers and modernize international taxation within the framework of the OECD.

Iran

We fully share two objectives: to ensure that Iran never acquires nuclear weapons and to foster peace and stability in the region.

Ukraine

France and Germany will organize a Normandy format summit in the coming weeks to achieve tangible results.

Libya

We support a truce in Libya that will lead to a long-term ceasefire.
We believe that only a political solution can ensure Libya’s stability.
We call for a well-prepared international conference to bring together all the stakeholders and regional actors relevant to this conflict.
We support in this regard the work of the United Nations and the African Union to set up an inter-Libyan conference.

Hong Kong

The G7 reaffirms the existence and importance of the Sino-British Joint Declaration of 1984 on Hong Kong and calls for violence to be avoided.

PDF - 18.5 kB
Déclaration des chefs d’État et de gouvernement du G7 (26 août 2019, Biarritz)
(PDF - 18.5 kB)

Bron/source: www.elysee.fr

gepubliceerd op 27/08/2019

naar boven