Voortgang van de Europese plannen: één jaar na president Macrons toespraak over zijn ambities voor Europa [fr]

Op 26 september 2017 presenteerde de president van de Franse Republiek Emmanuel Macron zijn initiatief voor een soeverein, verenigd en democratisch Europa. Bekijk één jaar later hoe de verschillende Europese plannen ervoor staan.

Een Europa dat beschermt

Gemeenschappelijke defensiebegroting

Dankzij de invoering van het Europese Defensiefonds, dat reeds operationeel is, investeert de EU in 2019 en 2020 €1,5 miljard en tussen 2021 en 2027 €13 miljard in onderzoeksprojecten op het gebied van defensie en in de industriële ontwikkeling van defensietechnologieën.

Europees interventie-initiatief

Op 25 juni lanceerden negen lidstaten, waaronder Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, het ‘Europese interventie-initiatief’ met het oog op het creëren van een gemeenschappelijke strategische cultuur onder de lidstaten. Door toekomstgericht strategisch werk te delen, wil het EI2 planningsgedrag, feedback over operaties en gezamenlijke inzet met onze operationele partners bevorderen.

Europese academie voor inlichtingen

De Europese academie voor inlichtingen zal gericht zijn op de bewustwording van Europese en nationale instellingen over kwesties op het gebied van inlichtingen, met het oog op het creëren van een gemeenschappelijke inlichtingencultuur onder de lidstaten. De eerste training vindt plaats in het voorjaar van 2019.

Bestrijding van terroristische propaganda

Op 12 september 2018 stelde de Commissie nieuwe wetgeving voor om illegale online-inhoud te bestrijden, en in het bijzonder terroristische propaganda. Dankzij deze wetgeving zullen digitale platformen worden gedwongen om dergelijke inhoud binnen één uur te verwijderen.
Het doel is om tegen de tijd van de Europese verkiezingen een wettekst te hebben aangenomen.

Europese civiele beschermingsmacht

Aan het einde van het jaar zou de oprichting van een Europese civiele beschermingsmacht vastgelegd moeten zijn, die onder andere gebaseerd zou zijn op een geheel van door de EU gefinancierde gemeenschappelijke capaciteiten, zodat deze volgende zomer volledig operationeel is.

Een Europa dat het migratievraagstuk aanpakt

Geleidelijke oprichting van grenspolitie

Op 12 september presenteerde de Commissie een voorstel om de capaciteit te versterken van Frontex, het Europees grens- en kustwachtagentschap, om een permanent team van 10.000 EU-grenswachters tegen 2020 te vormen en om meer bevoegdheden te geven op het gebied van het terugsturen van illegale migranten. Het doel is om deze nieuwe wetgeving aan het begin van 2019 aan te nemen.

Een Europa dat het voorbeeld geeft op het gebied van duurzame ontwikkeling

Een transparantere en onafhankelijkere Europese wetenschappelijke evaluatie

De Commissie heeft in april 2018 naar aanleiding van de lering die deze uit het debat rond de glyfosaatkwestie heeft getrokken, een herziening voorgesteld van de gezondheids- en voedselveiligheidsevaluaties om meer transparantie te garanderen en om de onafhankelijkheid van deskundigheid te vergroten.

Effectieve elektriciteitsinterconnecties

De elektriciteitsinterconnectie in de Golf van Biskaje zal de elektriciteitsinterconnectiecapaciteit tussen Spanje en Frankrijk verdubbelen. Het project dient in 2025 te zijn voltooid. Inspelend op de uitdaging op het gebied van energietransitie is het doel om te profiteren van de aanvulling van de Europese elektriciteitsnetwerken om een veiligere, betaalbaardere en duurzamere energievoorziening te bieden. Frankrijk, Spanje, Portugal en de Europese Commissie kwamen op 27 juli jl. in Lissabon tijdens de top op het gebied van interconnecties bijeen om interconnecties te ontwikkelen ten dienste van de energietransitie.

Een Europa als economische en monetaire macht

Versterking van de eurozone

Op 19 juli jl. is er een historisch Frans-Duits akkoord bereikt in Meseberg over het creëren van een eurozonebudget in 2021. Het doel hiervan is om investeringen en convergentie tussen economieën in de eurozone te versterken zodat ze beter bestand zijn tegen economische schokken en om de stabiliteit van de eurozone te versterken. Vanuit deze optiek zijn Frankrijk en Duitsland het ook eens geworden over de voltooiing van de bankenunie en over de hervorming van het Europese stabiliteitsmechanisme. Het elan dat Frankrijk en Duitsland hebben gecreëerd, moet leiden tot een reeks besluiten over de toekomst van de eurozone tijdens de top van december 2018.

Belastingheffing van de digitale economie

Op 21 maart jl. stelde de Commissie een richtlijn voor waarin een belastingpercentage van 3% wordt opgelegd aan bepaalde inkomsten die voortkomen uit digitale activiteiten, zoals online advertenties of de verkoop van data die zijn gegenereerd uit informatie die door gebruikers is verstrekt, om zo een einde te maken aan de te lage belastingheffing van grote digitale bedrijven. Het doel is om deze richtlijn aan het begin van 2019 aan te nemen.

Harmonisatie van vennootschapsbelasting

In Meseberg is er een Frans-Duits akkoord bereikt om echte convergentie tot stand te brengen op het gebied van de vennootschapsbelastinggrondslag tussen Frankrijk en Duitsland en om een gemeenschappelijk standpunt te verdedigen over het door de Commissie ingediende voorstel voor een richtlijn om een gemeenschappelijke vennootschapsbelastinggrondslag in te voeren die voor alle EU-landen geldt.

Een Europa van sociale rechtvaardigheid

Herziening van de detacheringsrichtlijn

Dankzij de herziening van de detacheringsrichtlijn hebben we vooruitgang geboekt op drie belangrijke punten: de vaststelling van een tijdslimiet van 12 maanden (langdurige detachering was in strijd met de opzet van de detachering en gaf aanleiding tot fraude), de toepassing van het ‘gelijke loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’-beginsel en de verbetering van fraudebestrijdingsinstrumenten.
Al deze verbeteringen zijn goedgekeurd en zullen binnen twee jaar in werking treden.

Een Europa van cultuur en onderwijs

Europees universiteitennetwerk

De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om tegen 2024 ten minste 20 Europese universiteiten op te zetten zodat academische instellingen nauwe partnerschappen aan kunnen gaan ten behoeve van studentenmobiliteit en excellentie op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. De Commissie zal dit najaar de eerste oproep doen tot het indienen van projectvoorstellen om in de komende maanden de eerste Europese universiteiten op te kunnen zetten.

Auteursrecht

Op 25 mei is er in de Raad een akkoord bereikt over de auteursrechtrichtlijn. De stemming van het Europees Parlement is een belangrijke stap in de verdediging van het auteursrecht en het waarborgen van een billijke vergoeding voor de makers van online inhoud.

Een Europa van innovatie

Europees agentschap voor innovatie

In 2019 zal een proefproject worden gestart om baanbrekende innovatie te financieren. Een Europese raad voor innovatie zal in het kader van de volgende meerjarenbegroting in het leven worden geroepen om de financiering ervan in stand te houden en te versterken.

Een democratisch Europa

Burgerraadplegingen

Op initiatief van de Franse president worden er in de lidstaten burgerraadplegingen georganiseerd. De Europese Commissie is een online raadpleging gestart op basis van een vragenlijst die door een panel van Europese burgers is samengesteld.
In Frankrijk vinden er meer dan 800 officiële evenementen plaats: 400 daarvan zijn al georganiseerd en 30.000 burgers hebben eraan deelgenomen. Er zal een feedbackmoment in Frankrijk worden georganiseerd op Europees niveau, die tegen het einde van het jaar zal plaatsvinden, met het oog op de bespreking die tijdens Europese Raad in december zal plaatsvinden.

Transnationale lijsten bij de Europese verkiezingen

In de Meseberg-verklaring staat dat Duitsland de opstelling van transnationale lijsten steunt voor de Europese verkiezingen van 2024. In februari 2018 steunden de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese top deze ook.

Bron: www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 02/11/2018

naar boven