Wapenhandelsverdrag (26 april 2019) [fr]

De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat zij voornemens zijn hun ondertekening van het Wapenhandelsverdrag (ATT) in te trekken.

Frankrijk, dat actief heeft deelgenomen aan de onderhandelingen over dit verdrag en het als een van de eerste landen ratificeerde, betreurt dit besluit.

Frankrijk wijst er nogmaals op dat dit verdrag, dat in december 2014 in werking trad, op 2 april 2013 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen, waarbij alleen Noord-Korea, Iran en Syrië tegen waren.

Het Wapenhandelsverdrag maakt het, in overeenstemming met zijn doelstellingen, mogelijk de controlesystemen voor de uitvoer van conventionele wapens te verbeteren en de illegale handel te bestrijden. De staten die partij zijn bij het verdrag zetten zich volop in voor de beperking van de destabiliserende impact van ongecontroleerde verspreiding van conventionele wapens over de hele wereld, met name handvuurwapens en lichte wapens, en zo voor de versterking van de internationale vrede en veiligheid.

Frankrijk zal zich samen met zijn Europese partners blijven inspannen om deze tekst te promoten en universeel te maken.

gepubliceerd op 06/05/2019

naar boven