Wettelijke vermeldingen [fr]

Fotoverantwoording

De foto’s op deze website zijn afkomstig van verschillende bronnen. Standaard komen ze van de afdeling van de Ambassade van Frankrijk in Nederland die verantwoordelijk is voor foto- en videoproductie, of van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken.

Gelieve contact op te nemen met de pers- en communicatieafdeling voor alle reproductieverzoeken (grafische elementen, foto’s en video’s).

Reproductierechten

Overeenkomstig het publiekrechtelijke intellectuele eigendomsrecht en in het bijzonder overeenkomstig artikel L122-5 van de Code de la Propriété Intellectuelle (Frans wetboek intellectuele eigendom), mogen “officiële documenten” vrij worden hergebruikt:

  • verklaringen, toespraken, persdossiers en communiqués;
  • circulaires, richtlijnen en andere regelgevingsdocumenten;
  • CERFA-formulieren (officiële overheidsformulieren). Het is echter gebruikelijk dat bij de gedeeltelijke of volledige reproductie van deze inhoud duidelijk de naam van de auteur, de bron en eventueel een link worden vermeld naar het originele online document dat op de website van de ambassade staat.

Alle andere inhoud op de website van de ambassade valt onder het auteursrecht. Elke reproductie is dus onderworpen aan de toestemming van de auteur op grond van artikel L.122-4 van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Het gaat onder andere om teksten die door de afdelingen van de ambassade zijn opgesteld om het Franse en buitenlandse publiek via internet te informeren over de activiteiten van de ambassade, en over het buitenlands beleid in het algemeen, en om een presentatie van Frankrijk te geven, in het bijzonder voor het buitenlandse publiek. Deze inhoud mag niet vrijelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaand verzoek om toestemming en zonder bronvermelding.

Niet-commercieel hergebruik, en met name in het onderwijs, is toegestaan op voorwaarde dat de integriteit van de informatie wordt gerespecteerd, dat de betekenis, de reikwijdte en de toepassing ervan niet worden veranderd en dat de bron en de datum van de publicatie worden gepreciseerd.

De informatie mag niet worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming en licentie voor hergebruik van openbare informatie. Het op basis van openbare informatie ontwikkelen van een product of dienst die bestemd is om gratis of tegen betaling aan derden ter beschikking te worden gesteld, wordt beschouwd als hergebruik voor commerciële of promotionele doeleinden.

Verzoeken om toestemming voor het reproduceren van de inhoud moeten via e-mail naar de redactie van de website van de ambassade worden gestuurd, gericht aan de webmaster.
Reproducties voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden zijn niet toegestaan, behalve in uitzonderlijke gevallen.

Hyperlinks die naar de website van de Ambassade van Frankrijk in Nederland verwijzen

Elke publieke of particuliere website mag, zonder voorafgaande toestemming, een link (inclusief “diepe links”) gebruiken naar informatie die door de Ambassade van Frankrijk in Nederland is gepubliceerd. Wat betreft reproductie van de inhoud op websites moet, nadat er toestemming is gegeven, duidelijk de bron van het document in de vorm van een internetadres worden vermeld: nl.ambafrance.org

Bovendien moet onderaan elke pagina de vermelding “alle rechten voorbehouden” worden toegevoegd.

De voorkeur moet uitgaan naar het gebruik van “diepe links” die rechtstreeks naar het gewenste document verwijzen, ten opzichte van reproductie van de inhoud.

In dit geval is het plaatsen van links die naar de website www.diplomatie.gouv.fr verwijzen niet onderworpen aan enige voorafgaande toestemming. Het is echter aan te bevelen om de website van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken expliciet te vermelden in de titel van de link.

Websites die ervoor kiezen om naar diplomatie.gouv.fr te verwijzen, dragen verantwoordelijkheid zodra deze het imago van de overheidswebsite schaden.

Hyperlinks die op de website van de Ambassade van Frankrijk in Nederland staan

Op de website van de ambassade staan vele links naar andere websites, zowel particuliere als van de overheid en zowel Franse als buitenlandse. Het feit dat deze op de website staan, betekent niet dat de Ambassade van Frankrijk in Nederland verantwoordelijk is voor die inhoud. De links zijn slechts bedoeld om het voor de websitebezoeker gemakkelijker te maken om andere documentatie over het geraadpleegde onderwerp te vinden.

Contacteren van de webmaster

Het is mogelijk om op- en aanmerkingen naar de webmaster van de website te sturen, die ernaar zal streven deze in aanmerking te nemen. De webmaster kan echter niet ingaan op specifieke verzoeken of verzoeken die buiten het strikte kader vallen betreffende het administratieve en technische beheer van de website.

Contactgegevens van de Ambassade van Frankrijk in Nederland:
- onze adresgegevens
- onze e-mailgegevens

Totstandkoming en beheer van de website

De website van de Ambassade van Frankrijk in Nederland publiceert informatie die afkomstig is van alle afdelingen van de Ambassade en van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken. De redactionele, grafische en technische controle van de website wordt dagelijks uitgevoerd door de persafdeling van de Ambassade van Frankrijk in Nederland.

De hosting wordt verzorgd door het bedrijf Oxyd.

De website is gebouwd aan de hand van SPIP, een Open Source-programma onder een GNU/GPL-licentie.

Toegankelijkheid

De website van de Ambassade van Frankrijk in Nederland is ontwikkeld overeenkomstig de aanbevelingen van het Référentiel général d’accessibilité des administrations (RGAA) (algemeen referentiekader voor de toegankelijkheid van overheidsapparaten) en de W3C-normen.

De website is geschikt voor alle mogelijke browsers en is toegankelijk voor iedereen, behalve in geval van overmacht.

Wij zetten ons ervoor in om de toegankelijkheid tot onze inhoud voortdurend te verbeteren voor de toegang tot de informatie op de website van de Ambassade van Frankrijk in Nederland, onder andere op het gebied van “mobiliteit”.

Aansprakelijkheidsclausule

De informatie op deze website wordt aangeboden als een dienst aan het publiek. Ondanks alle zorg die wordt besteed aan de transcriptie van officiële teksten en aan de controle van de inhoud en informatie, kan de ambassade op geen enkele wijze instaan voor de juistheid van de online geplaatste elementen.

De informatie en/of documenten die op deze website beschikbaar worden gesteld, zijn te allen tijde onderhevig aan verandering en kunnen worden geüpdatet.

De ambassade kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de op deze site beschikbare informatie en/of documenten.

Toepasbaar recht

Deze website is onderworpen aan het Franse recht, ongeacht de plaats van gebruik. In geval van een eventueel geschil, en na het mislukken van een poging tot een minnelijke schikking, zijn uitsluitend Franse rechtbanken bevoegd om dit geschil te behandelen.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de gebruikersvoorwaarden van de site, kunt u een brief sturen naar het volgende adres:

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 Parijs
Frankrijk

gepubliceerd op 14/11/2019

naar boven