Ik heb een Nederlandstalige bekeuring uit Frankrijk ontvangen. Klopt dit?

Achtergrond

Op basis van de Europese richtlijn 2011/82/UE, van 25 oktober 2011, ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen in de Europese Unie (link) kunnen buitenlandse verkeersovertreders, o.a. als zij snelheidsovertredingen hebben begaan in een andere lidstaat, hiervoor een bekeuring ontvangen in hun eigen land.

In het kader van deze richtlijn en op basis van bilaterale akkoorden wisselen landen informatie uit over verkeersovertreders om hen boetes te kunnen opleggen.

De informatie-uitwisseling tussen Frankrijk en Nederland vindt plaats vanaf maart 2013. Personen die een bekeuring ontvangen, moeten deze betalen (op straffe van rechtsvervolging).

Op 6 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bovengenoemde richtlijn, om juridische redenen, nietig verklaard. Echter, het Hof heeft besloten dat deze nietigverklaring niet de informatie-uitwisseling en de grensoverschrijdende toepassing van de sancties opschort, met het argument dat de Europese Unie de verkeersveiligheid wil verbeteren. De Europese Commissie heeft dus in 2015 een nieuwe richtlijn opgesteld (link).

Voor meer informatie hierover kunt u het persbericht van het Hof van Justitie van de Europese Unie raadplegen:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140069nl.pdf

Wat zijn de consequenties in de praktijk?

Als u in Frankrijk een verkeersovertreding hebt begaan, ontvangt u een Nederlandstalige brief bestaande uit 3 pagina’s:

1) Kennisgeving van overtreding;

2) Betalingshandleiding;

3) Formulier verzoek tot ontheffing.

Vanaf welk moment kan met terugwerkende kracht een boete opgelegd worden?

Vanaf september 2013 (opgesteld in de Nederlandse taal).

Hoe kan ik betalen?

Vanuit Nederland kunt u de boete betalen door middel van een elektronische bankovermaking (dus met gebruikmaking van een IBAN-nummer) of een creditcard. Volg nauwkeurig de aanwijzingen op de betalingshandleiding.

ANTAI

Frankrijk heeft een duidelijke en betrouwbare website in het Nederlands waar je alle informatie kunt vinden over je boete. Hier staat onder andere een vertaling van de boete, informatie over de betaling en de bezwaarprocedure.
- https://www.antai.gouv.fr/

Vragen?

Indien u vragen heeft, kunt u het informatienummer bellen dat op de kennisgeving van overtreding vermeld staat of bellen naar +33 1 77 68 66 11 (ANTAI) en een Nederlandse medewerker aan de telefoon vragen.

NB : boetes kunnen niet betaald worden aan of via de Ambassade (of het Consulaat) en de Ambassade kan ook niet tussenbeide komen om de gegrondheid van een boete aan te vechten bij de instantie die de boete heeft opgelegd.

gepubliceerd op 28/08/2017

naar boven