Ontmoeting tussen Ambassadeur Luis Vassy en de belangrijkste vertegenwoordigers van het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof (16-17 september 2019, Den Haag) [fr]

Luis Vassy, Ambassadeur van Frankrijk in Nederland, ontmoette enkele dagen na de overhandiging van zijn geloofsbrieven de vertegenwoordigers van twee emblematische instituties op het gebied van internationaal recht in Den Haag: het Internationaal Strafhof (ICC) en het Internationaal Gerechtshof (ICJ).

Hij herinnerde de vertegenwoordigers van de twee Hoven aan de krachtige en permanente steun van Frankrijk voor het internationale recht en een internationale orde die op regels is gebaseerd.

Het Internationaal Strafhof (ICC)

JPEG - 299.3 kB
Luis Vassy et Chile Eboe-Osuji - © ICC-CPI

Ambassadeur Vassy ontmoette de president van het Internationaal Strafhof, rechter Chile Eboe-Osuji, en griffier Peter Lewis. Verder zal hij zeer binnenkort Fatou Bensouda ontmoeten, procureur-generaal van het Internationaal Strafhof.

JPEG - 239 kB
Luis Vassy et Peter Lewis

De Ambassadeur van Frankrijk attendeerde de vertegenwoordigers van het ICC erop dat Frankrijk van plan is om belangrijke steun te blijven verlenen aan het Hof en dat het land zich zal blijven inzetten voor het versterken van de werking van het Statuut van Rome.

Het ICC is de eerste universele permanente internationale strafrechtbank en is gebaseerd op het Statuut dat op 17 juli 1998 in Rome werd aangenomen en dat op 1 juli 2002 van kracht werd. Tot op heden zijn 122 Staten partij bij dit Statuut. Het Hof, dat 16 jaar geleden operationeel werd, heeft jurisdictie over de meest ernstige misdrijven die de internationale gemeenschap in haar geheel aangaan.

Het Internationaal Strafhof is een instantie die onafhankelijk is van de Verenigde Naties, hoewel in 2004 een overeenkomst over de institutionele betrekkingen tussen het Internationaal Strafhof en de VN is gesloten en de VN-Veiligheidsraad op grond van hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties bepaalde zaken naar het Bureau van de Aanklager kan verwijzen.

Het Hof is bedoeld als aanvulling op de nationale rechtbanken, en niet als vervanging daarvan. Het kan enkel zaken onderzoeken en, in gerechtvaardigde gevallen, personen vervolgen en berechten, indien de betrokken Staat geen onderzoek heeft ingesteld omdat deze dat niet kan of niet van plan is om te gaan doen.

Alle Staten die partij zijn bij het Statuut van Rome komen ten minste één keer per jaar (eind november-begin december) bijeen tijdens de Vergadering van Staten die Partij zijn (ASP) bij het Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof in Den Haag, en om de drie jaar in New York wanneer er verkiezingen worden gehouden. De Vergadering stelt het algemeen beleid vast dat van toepassing is op het bestuur van het Hof en beraadslaagt over de activiteiten van het Hof. Tijdens deze vergaderingen evalueren de Staten die partij zijn de werkzaamheden van de door hen opgerichte thematische werkgroepen en andere kwesties die voor het Hof van belang zijn. Ook stellen zij de jaarlijkse begroting van het ICC vast.

Het belangrijkste bestuursorgaan is het Bureau. De taak van dit Bureau is om buiten de jaarlijkse zittingen van de Vergadering om regelmatig een follow-up te geven over het institutionele leven en het management van het Hof. Het Bureau heeft verschillende werkgroepen opgericht die meerdere malen per jaar bijeenkomen in Den Haag en New York: de belangrijkste zijn de Werkgroep van Den Haag en de Werkgroep van New York. Samen met drie andere Staten uit de Groep van West-Europese en andere landen (WEOG) maakt Frankrijk tot eind 2020 deel uit van het Bureau van de ASP (dat 21 leden telt en momenteel wordt voorgezeten door de rechter van de Republiek Korea, O Gon Kwong). De laatste vergadering van het Bureau vond plaats op 17 september in het hoofdkwartier van het Hof. Deze was onder andere gericht op de voorbereiding van de 18e zitting van de Vergadering van de Staten die Partij zijn, die van 2 t/m 7 december 2019 in het World Forum in Den Haag zal worden gehouden.

De Ambassadeur van Frankrijk in Nederland speelt ook een speciale rol, namelijk die van cofacilitator op het gebied van samenwerking, samen met zijn ambtgenoot uit Senegal. De samenwerking tussen de Staten en het Hof is een fundamenteel beginsel van het Statuut van Rome, zonder welke het Hof niet kan functioneren. Het is een van de pijlers van het Statuut van Rome met de beginselen van complementariteit en universaliteit, waarvoor ook twee andere facilitators zijn aangesteld. Het doel van het faciliteren is om ervoor te zorgen dat de Staten die partij zijn hun acties op elk van deze drie gebieden versterken, met het oog op de versterking van de werking van het Statuut van Rome.

- Website van het Internationaal Strafhof

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ)

JPEG - 238.2 kB
Abdulqawi Ahmed Yusuf et Luis Vassy

De Ambassadeur van Frankrijk heeft ook Abdulqawi Ahmed Yusuf ontmoet, president van het Internationaal Gerechtshof, evenals griffier Philippe Gautier.

JPEG - 271.8 kB
Philippe Gautier et Luis Vassy

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Dit Hof, dat een vooraanstaande plaats inneemt ten dienste van de vrede en de vreedzame regeling van internationale geschillen, is gebaseerd op een statuut dat onderdeel is van het Handvest van de Verenigde Naties.

Het ICJ bestaat uit vijftien rechters die worden gekozen door de Algemene Vergadering en de VN-Veiligheidsraad voor een mandaat van negen jaar.

Het Hof heeft als taak om, in overeenstemming met het internationale recht, juridische geschillen te beslechten die door de Staten aan het Hof worden voorgelegd en om advies uit te brengen over juridische kwesties die kunnen worden aangekaart door VN-organen en -instellingen die daartoe bevoegd zijn, zoals de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het heeft dus een proces- en adviesbevoegdheid.

Het ICJ neemt voor Frankrijk als tweetalige organisatie een belangrijke plaats in de historische Franstalige rechtstraditie in, aangezien zelfs de beraadslagingen van de rechters in beide talen plaatsvinden. Het Hof is gevestigd, naast het Permanent Hof van Arbitrage en de Haagse Academie voor Internationaal Recht, op een plek die zelf symbool staat voor het internationale recht in Den Haag waar de Franse taal een belangrijke rol speelt: het Vredespaleis.

Het Internationaal Gerechtshof behandelt momenteel nog altijd een groot aantal geschillen van de Staten (meer dan 15 aanhangige zaken), die jaarlijks verschillende nieuwe kwesties aan het Hof voorleggen.

Het Internationaal Gerechtshof staat symbool voor de centrale functie van het internationale recht in de regulering van de internationale betrekkingen. Frankrijk hecht bijzonder veel belang aan deze institutie, omdat de internationale orde die op regels en het multilateralisme is gebaseerd, de horizon van zijn diplomatie vormt en omdat het land van mening is dat recht en rechtvaardigheid, net als internationale arbitrage, meer dan ooit een fundamentele rol in het internationale systeem te spelen hebben.

- Website van het Het Internationaal Gerechtshof

gepubliceerd op 27/09/2019

naar boven