De diplomatieke kanselarij [fr]

De diplomatieke kanselarij staat onder direct gezag van de ambassadeur en is belast met het uiteenzetten van de standpunten van Frankrijk over Europese en internationale vraagstukken aan de Nederlandse autoriteiten. Ook informeert zij de Franse autoriteiten over de Nederlandse binnenlandse en buitenlandse politiek. De politieke kanselarij helpt eveneens met het organiseren van wederzijdse bezoeken van leden van de uitvoerende macht of van parlementariërs.

Vertegenwoordiging van Frankrijk bij de internationale juridische organisaties

Met de steun van zijn assistent, helpt de ambassaderaad voor juridische aangelegenheden de ambassadeur bij het vertegenwoordigen van Frankrijk bij de internationale juridische organisaties in den Haag.

Sinds het einde van de 19e eeuw heeft Den Haag zich geleidelijk ontwikkeld tot een van de belangrijke centra in de wereld op het gebied van internationaal recht. Verschillende internationale organisaties zijn er gevestigd:

- Het Internationaal Gerechtshof (CIJ/ICJ) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde naties. Het is bevoegd rechtsgeschillen tussen staten te berechten (http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=fr);

- Het Internationaal Strafhof (CPI/ICC) is het eerste universele internationale strafhof. Het is belast met het berechten van personen die verdacht worden van de zwaarste misdaden: oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide (http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/icc/pages/default.aspx);

- Het Joegoslavië-tribunaal (TPIY/ICTY) is belast met het onderzoek naar de misdaden die zijn begaan tijdens het conflict in voormalig Joegoslavië en met het berechten van de voornaamste verantwoordelijken (http://www.icty.org/);

- Het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MTPI/MICT) is opgezet om het werk van het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal af te ronden, vanaf het moment dat zij hun mandaat hebben voltooid (http://www.unmict.org/en);

- Het Bijzonder Tribunaal voor Libië (TSL/STL) werd opgericht om de daders van de terroristische aanslag op 14 februari 2005 in Beiroet te berechten, waarbij de voormalige Libanese premier Rafik Hariri en 22 andere personen gedood werden. (http://www.stl-tsl.org/fr/);

- Het Permanent Hof van Arbitrage (CPA/PCA) dat (in tegenstelling tot een tribunaal) uit rechters bestaat die door beide partijen zijn gekozen, bemiddelt in geschillen tussen staten of tussen staten en bedrijven (http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1026).

De stad huisvest ook vele internationale juridische organisaties, waarvan de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCIP) de belangrijkste is. Maar verschillende academische instituten zijn er eveneens gevestigd. Zij houden zich bezig met onderzoek en onderwijs in internationaal recht en internationale betrekkingen, zoals de instituten die deel uitmaken van The Hague Academic Coalition: de Haagse Academie voor Internationaal Recht, Het Grotius Instituut van de Universiteit Leiden, het Asser instituut, de Carnegie stichting, het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus universiteit Rotterdam, het Clingendael instituut en het Hague Institute for the internationalisation of Law (HiiL).

Steunend op haar traditie onderdak te geven aan de grote internationale juridische organisaties die zich voor vrede inzetten, is Den Haag trots zich “ internationale stad van vrede en recht” te noemen.

Doordat Den Haag een steeds grotere plaats inneemt op het gebied van internationaal recht werd in september 2002 de functie van ambassaderaad voor juridische aangelegenheden gecreëerd. Zijn belangrijkste taken bestaan uit:

- het volgen van de in behandeling zijnde zaken bij de internationale rechtsinstellingen;

- internationale samenwerking op het gebied van rechtspraak in een multilateraal kader (steun aan internationale rechtsinstellingen). De bilaterale samenwerking tussen Frankrijk en Nederland behoort echter tot de taken van de verbindingsmagistraat;

- het deelnemen aan onderhandelingen in het kader van internationale rechtspraak (zowel de juridische als de budgettaire aspecten);

- het bevorderen en het verspreiden van de Franse taal en de Franse juridische cultuur (civiel recht) bij de internationale juridische organisaties.

Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

De Franse Ambassadeur is tevens de permanent vertegenwoordiger van Frankrijk bij de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW). Hij wordt geassisteerd door een adjunct-permanent vertegenwoordiger.

De inzet van Frankrijk in de strijd tegen chemische wapens gaat ver terug en is duurzaam. Frankrijk stelde namelijk in 1925 het Protocol over het verbod van het gebruik van chemische of bacteriologische wapens tijdens een oorlog voor. Het heeft in 1989 de onderhandelingen van de ontwapeningsconferentie weer op gang gebracht. Deze resulteerden op 15 januari 1993 in de ondertekening in Parijs van het Verdrag Chemische Wapens (CWC). Deze overtuigde inzet ten behoeve van de strijd tegen chemische wapens resulteert in een zeer goede samenwerking tussen Frankrijk en de OPCW, zowel op institutioneel als op operationeel niveau. In het kader van de toetreding van Syrië tot de OPCW – de grootste uitdaging voor de OPCW sinds het is opgericht – stelt Frankrijk zijn middelen ter beschikking aan de OPCW (erkend laboratorium), en droeg het financieel bij aan de speciale operaties van de OPCW ter verificatie van de initiële verklaring van Syrië, en aan de onderzoeken naar aanleiding van (vermeende) aanvallen met chemische wapens in Syrië: in de periode 2016/2017 heeft Frankrijk, bovenop de Europese financieringen, 1 miljoen euro vrijwillige contributie bijgedragen aan de Verenigde Naties en aan de OPCW.

Frankrijk speelt een actieve rol binnen de Organisatie, onder andere in het bijhouden van industriële vraagstukken, de economische en technologische ontwikkeling (Artikel VI van het CWC), het uitvoeren van begeleidings- en beschermingsmaatregelen (Artikel X en XI) en het bijhouden van de implementatie van het Verdrag door de lidstaten (Artikel VII).

Tegelijkertijd neemt de Franse vertegenwoordiging deel aan de Conferentie van lidstaten bij het Verdrag, aan de zittingen van de Uitvoerende Raad van de Organisatie, en aan de verschillende vergaderingen die verband houden met de uitvoering van het Verdrag chemische wapens (CWC).

De Vertegenwoordiging staat in contact met het Technisch Secretariaat van de Organisatie en dient als tussenpersoon tussen het Secretariaat en de Franse regering.

Contact :

Permanent vertegenwoordiger bij de OPCW

Email: rpoiac.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr

Links

Frankrijk en chemische ontwapening

Het verbod op chemische wapens : missies van de OPCW

De Persafdeling

De Persafdeling is het aanspreekpunt voor de Nederlandse media en de Franse perscorrespondenten aan wie hij informatie verstrekt aangaande de openbare activiteiten van de verschillende afdelingen van de Ambassade, de officiële bezoeken en dienstreizen van belangrijke Franse personen aan Nederland en de Franse standpunten en analyses ten aanzien van actuele onderwerpen en aan wie hij tevens achtergrondinformatie over Frankrijk ter beschikking stelt.

JPEG

De persafdeling is belast met het beheer van de internetsite en de sociale mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram) van de Ambassade, in samenwerking met de andere afdelingen. Deze site biedt een groot scala van informatie betreffende Frankrijk en de activiteiten van de diverse afdelingen van de Ambassade, de Frans-Nederlandse betrekkingen, de culturele samenwerking, de wetenschappelijke samenwerking, onderwijs, economie, toerisme etc. en heeft links met de voornaamste Franse overheidsinstellingen.

De informatie-afdeling beantwoordt vragen van het publiek en verspreidt zowel algemeen als specifiek documentatiemateriaal over Frankrijk. Tweemaal per maand wordt een electronische nieuwsbrief uitgegeven, "Infofrance", die een overzicht bevat van de activiteiten van de verschillende afdelingen, alsmede Franse uitspraken ten aanzien van actuele kwesties. Ook wordt er een Evenementenagenda gepubliceerd, te vinden op de website.

Contactgevens:

Ambassaderaad Binnenlandse politiek en Pers

- Email : Persafdeling
- Om u te abonneren op een van onze electronische publicaties
- Website: Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken

gepubliceerd op 10/06/2020

naar boven