De diplomatieke kanselarij [fr]

De diplomatieke kanselarij staat onder direct gezag van de ambassadeur en is belast met het uiteenzetten van de standpunten van Frankrijk over Europese en internationale vraagstukken aan de Nederlandse autoriteiten. Ook informeert zij de Franse autoriteiten over de Nederlandse binnenlandse en buitenlandse politiek. De politieke kanselarij helpt eveneens met het organiseren van wederzijdse bezoeken van leden van de uitvoerende macht of van parlementariërs.

Contact :

1e ambassaderaad
secretariaat : (070) 312 58 23

Ambassaderaad Binnenlandse politiek en Pers
secretariaat : (070) 312 58 38

1e secretaris (internationale zaken)
secretariaat : (070) 312 58 23

Vertegenwoordiging van Frankrijk bij de internationale juridische organisaties

Met de steun van zijn assistent, helpt de ambassaderaad voor juridische aangelegenheden de ambassadeur bij het vertegenwoordigen van Frankrijk bij de internationale juridische organisaties in den Haag.

Sinds het einde van de 19e eeuw heeft Den Haag zich geleidelijk ontwikkeld tot een van de belangrijke centra in de wereld op het gebied van internationaal recht. Verschillende internationale organisaties zijn er gevestigd:

- Het Internationaal Gerechtshof (CIJ/ICJ) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde naties. Het is bevoegd rechtsgeschillen tussen staten te berechten (http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=fr);

- Het Internationaal Strafhof (CPI/ICC) is het eerste universele internationale strafhof. Het is belast met het berechten van personen die verdacht worden van de zwaarste misdaden: oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide (http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/icc/pages/default.aspx);

- Het Joegoslavië-tribunaal (TPIY/ICTY) is belast met het onderzoek naar de misdaden die zijn begaan tijdens het conflict in voormalig Joegoslavië en met het berechten van de voornaamste verantwoordelijken (http://www.icty.org/);

- Het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MTPI/MICT) is opgezet om het werk van het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal af te ronden, vanaf het moment dat zij hun mandaat hebben voltooid (http://www.unmict.org/en);

- Het Bijzonder Tribunaal voor Libië (TSL/STL) werd opgericht om de daders van de terroristische aanslag op 14 februari 2005 in Beiroet te berechten, waarbij de voormalige Libanese premier Rafik Hariri en 22 andere personen gedood werden. (http://www.stl-tsl.org/fr/);

- Het Permanent Hof van Arbitrage (CPA/PCA) dat (in tegenstelling tot een tribunaal) uit rechters bestaat die door beide partijen zijn gekozen, bemiddelt in geschillen tussen staten of tussen staten en bedrijven (http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1026).

De stad huisvest ook vele internationale juridische organisaties, waarvan de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCIP) de belangrijkste is. Maar verschillende academische instituten zijn er eveneens gevestigd. Zij houden zich bezig met onderzoek en onderwijs in internationaal recht en internationale betrekkingen, zoals de instituten die deel uitmaken van The Hague Academic Coalition: de Haagse Academie voor Internationaal Recht, Het Grotius Instituut van de Universiteit Leiden, het Asser instituut, de Carnegie stichting, het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus universiteit Rotterdam, het Clingendael instituut en het Hague Institute for the internationalisation of Law (HiiL).

Steunend op haar traditie onderdak te geven aan de grote internationale juridische organisaties die zich voor vrede inzetten, is Den Haag trots zich “ internationale stad van vrede en recht” te noemen.

Het jaar 2016 markeert zowel het 70-jarig bestaan van het Internationaal Gerechtshof, als de inauguratie van de permanente vestiging van het Internationaal Strafhof.

Doordat Den Haag een steeds grotere plaats inneemt op het gebied van internationaal recht werd in september 2002 de functie van ambassaderaad voor juridische aangelegenheden gecreëerd. Zijn belangrijkste taken bestaan uit:

- het volgen van de in behandeling zijnde zaken bij de internationale rechtsinstellingen;

- internationale samenwerking op het gebied van rechtspraak in een multilateraal kader (steun aan internationale rechtsinstellingen). De bilaterale samenwerking tussen Frankrijk en Nederland behoort echter tot de taken van de verbindingsmagistraat;

- het deelnemen aan onderhandelingen in het kader van internationale rechtspraak (zowel de juridische als de budgettaire aspecten);

- het bevorderen en het verspreiden van de Franse taal en de Franse juridische cultuur (civiel recht) bij de internationale juridische organisaties.

Contact:

Ambassaderaad voor juridische aangelegenheden
Secretariaat : (31) (070) 312 58 23

Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk bij de OPCW

De Franse Ambassadeur is tevens de permanente vertegenwoordiger van Frankrijk bij de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW). De Organisatie is sinds 1997 in Den Haag gevestigd.

Permanente Vertegenwoordiging staat onder gezag van de ambassadeur en heeft als taak Frankrijk binnen de Organisatie te vertegenwoordigen.

JPEG
De Permanente Vertegenwoordiging neemt deel aan de Conferentie van lidstaten (CSP), aan de zittingen van de Uitvoerende Raad (EC), en aan de verschillende vergaderingen die verband houden met de uitvoering van het Verdrag chemische wapens (CWC). Zij staat in contact met het Technisch Secretariaat (TS) van de Organisatie en dient als tussenpersoon tussen het Secretariaat en de Franse regering.

Conclusies van de 3e toetsingsconferentie van het Verdrag Chemische Wapens

Van 8 tot 19 april 2013 vond in Den Haag de derde toetsingsconferentie plaats van de OPCW. Om de vijf jaar maakt deze instantie balans op van de uitvoering van het Verdrag van 1993 en bepaalt de koers voor de komende jaren.

één van onze doelstellingen voor deze toetsingsconferentie was om opnieuw de bezorgdheid te tonen van de internationale gemeenschap ten opzichte van de chemische wapens die de regering van Bachar al-Assad van Syrië in handen heeft. Want voor het eerst sinds de ondertekening van het Verdrag is er gezinspeeld op het gebruik van chemische wapens. Frankrijk is verheugd dat de door de 188 lidstaten aangenomen politieke verklaring na afloop van de Conferentie, deze bezorgdheid uitstraalde.

deze Conferentie heeft ook een overeenkomst bereikt over het eindrapport. Dit document maakt de balans op van de activiteiten van de OPCW sinds de 2e toetsingsconferentie (2008) en doet aanbevelingen voor de komende vijf jaar. De aanname van een substantieel eindrapport getuigt van de wilskracht van de deelnemende staten om alle chemische wapens in de wereld te doen verdwijnen.

Frankrijk heeft tijdens de duur van deze Conferentie stelling genomen ten gunste van de overgang van een taak van ontwapening van de OPCW naar een strijd tegen proliferatie van chemische wapens. Om dit te bereiken, hebben wij ons ingespannen voor de verbetering van het controlesysteem dat bedoeld is om te garanderen dat geen enkele deelnemende staat chemische wapens ontwikkelt. Wij hebben ons ook ingezet voor een betere implementatie van het Verdrag Chemische Wapens op nationaal niveau.

De reeds lang bestaande en duurzame inzet van Frankrijk ten opzichte van de strijd tegen chemische wapens

In 1925 heeft Frankrijk een Protocol voorgesteld voor het verbod op het gebruik van chemische of bacteriologische wapens tijdens een oorlog (Geneve Protocol). In 1996 heeft Frankrijk de reserves weggenomen die het tijdens de ratificatie van het Protocol had geplaatst voor de mogelijkheid van het gebruik als represailles. Het heeft bovendien in 1989 weer de onderhandelingen van de ontwapeningsconferentie op gang gebracht. Deze zijn op 15 januari 1993 uitgemond in de ondertekening in Parijs van de Conventie voor het Verbod op Chemische Wapens.

Onze belangrijke inspanningen voor het bestrijden van chemische wapens uiten zich in een uitstekende samenwerking met de Organisatie voor het Verbod op Chemische wapens, zowel institutioneel als operationeel. Het Franse beleid neemt in het kader van de OPCW een concrete vorm aan door ons simultaan in te spannen voor ontwapening, dat wil zeggen het vernietigen van bestaande chemische wapens en het bestrijden van hun toename. Want enkel een versterkt industrieel controlesysteem kan garanderen dat de chemische wapens niet opnieuw opduiken na afloop van de chemische ontwapeningsprocedure.

Daarnaast werkt Frankrijk aan beschermingsmaatregelen tegen dit soort wapens en hun effecten om zijn bevolking en strijdkrachten de nodige lichamelijke en medische bescherming te kunnen bieden.

Gegevens

Permanente vertegenwoordiger bij de OPWC / tél: 070 312 58 40

E-mail

Verbod op Chemische Wapens: feiten en cijfers

Dienst uitvoering internationale inspecties / afdeling chemie

Website OPCW

Frankrijk en chemische ontwapening

Dienst uitvoering internationale inspecties / afdeling chemie

Banen, werken bij het OPCW

Meer weten

gepubliceerd op 16/02/2016

naar boven